Regulamin Sklepu Internetowego smyk.com obowiązujący do 08.10.2019

Sklep internetowy smyk.com jest prowadzony przez:      

SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265.006.073 PLN, NIP 525-21-59-820, numer w bazie danych o odpadach (BDO) 000011599 (dalej: „Spółka”). 

SŁOWNICZEK: 
Magazyn – magazyn zlokalizowany w Łodzi, ul. Jędrzejowska 43 93-636 Łódź, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów, a także obsługa zwrotów i reklamacji. 

DRIZ – funkcjonujący w ramach Magazynu Dział Reklamacji i Zwrotów obsługujący reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz oświadczenia o zwrocie produktu po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Przesyłki kierowane do DRIZ powinny być adresowane na wskazany powyżej adres Magazynu oraz zawierać adnotacje „DRIZ”.

SMYK – spółka pod firmą SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000643442, NIP 5252159820, REGON 016261640, kapitał zakładowy 265.006.073 PLN. 

Sklep SMYK – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez SMYK. 

Sklep Internetowy smyk.com – prowadzony przez Spółkę Sklep Internetowy, dostępny pod domeną internetową www.smyk.com, a także pozostałe funkcjonalności udostępnione na stronie www.smyk.com.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego smyk.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów. 

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym smyk.com w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym smyk.com, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego smyk.com, zapytania do eksperta.


Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego smyk.com, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności. 


Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym smyk.com, na której przedstawione są informacje na temat produktu.


Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową. 

Biuro Obsługi Klienta, BOK –  Biuro Obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu +48 22 448 00 00, adresem mailowym klient@smyk.com oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://www.smyk.com/contacts

Elektroniczna Portmonetka (E-wallet) – elektroniczny, zdematerializowany bon towarowy (reprezentowany przez kod alfanumeryczny), dostępny jedynie dla zarejestrowanych Klientów Sklepu Internetowego smyk.com który, w razie jego doładowania, uprawnia do nabycia towaru Sklepie Internetowym smyk.com do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu.

Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający jej posiadacza do nabycia produktów  oferowanych przez Spółkę na zasadach określonych w Regulaminie Karty Podarunkowej SMYK, Regulaminie Karty Prezentowej SMYK lub Regulaminie Karty Podarunkowej Cool Club.

Punkt Odbioru – Paczkomaty obsługiwane przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Program Lojalnościowy – program lojalnościowy SMYK & Spółka prowadzony przez SMYK S.A., szczegółowe zasady dotyczące Programu Lojalnościowego określone są w jego regulaminie, dostępnym tutaj: www.program.smyk.com

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego smyk.com, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym smyk.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.


2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego smyk.com, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego smyk.com oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są: 

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

Ze Sklepu Internetowego smyk.com można także korzystać za pośrednictwem aplikacji mobilnej SMYK.

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego smyk.com zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego smyk.com, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego smyk.com lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego smyk.com do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego smyk.com jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.


5. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego smyk.com oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego smyk.com nie wymaga rejestracji, aczkolwiek dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania produktów oraz umożliwienia Klientowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego smyk.com.

§2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym smyk.com (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego smyk.com i Politykę Prywatności SMYK. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Spółką umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Spółkę konta Klienta w Sklepie Internetowym smyk.com.


2. Rejestracja w Sklepie Internetowym smyk.com, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego smyk.com, są nieodpłatne.


3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym smyk.com każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 

4. Rejestracja do Programu Lojalnościowego za pośrednictwem strony internetowej wymaga jednoczesnej rejestracji do Sklepu Internetowego smyk.com. Klient chcący zarejestrować się w Programie Lojalnościowym w pierwszej kolejności wypełnia formularz rejestracyjny Sklepu Internetowego smyk.com, a następnie podaje dane uzupełniające niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowych to jest: adres, datę urodzenia, płeć, numer telefonu oraz akceptuje regulamin Programu i. Klient może podczas rejestracji wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze handlowym oraz marketingowym. W przypadku Klientów chcących zarejestrować się w Programie Lojalnościowym  posiadających już konto w Sklepie Internetowym smyk.com konieczne jest podanie jedynie danych uzupełniających niezbędnych do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym oraz akceptacja regulaminu Programu. Po zapisaniu danych na adres e-mail Klienta zostaje wysłany link aktywacyjny po  potwierdzeniu którego Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego smyk.com oraz strony Programu Lojalnościowego z poziomu konta Klienta w Sklepie Internetowym smyk.com.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego smyk.com

1. Logowanie do Sklepu Internetowego smyk.com odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta, a także zaakceptowania regulaminu Sklepu Internetowego smyk.com. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twój profil”).

2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym smyk.com zakładane jest konto Klienta oraz tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego smyk.com widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko (wedle decyzji Klienta). Dane udostępnione w profilu publicznym (to jest imię i nazwisko lub nick) dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego smyk.com. w razie zamieszczenia przez zarejestrowanego Klienta recenzji produktu. Pozostałe dane zamieszczone przez Klienta na jego koncie nie są dostępne innym użytkownikom Sklepu Internetowego smyk.com.  Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób (w razie umieszczenia danych w profilu publicznym i zamieszczenia recenzji produktu). 

3. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego smyk.com, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego smyk.com oraz dodatkowo, monitorować status swoich zamówień, uzyskać dostęp do faktur dotyczących zamówień złożonych w przeszłości, dodawać produkty do schowka,  a także zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym smyk.com. Zamieszczane przez Klienta Materiały nie mogą  naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego smyk.com, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego smyk.com, w której zostały zamieszczone - wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa).

4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału (przy czym za zamieszczenie Materiału uznawane będzie także przesłanie danego Materiału do Sklepu Internetowego smyk.com w formie tzw. pytania do eksperta): 

a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym smyk.com, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób; 

b) oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego; 

c) zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym smyk.com (w tym w szczególności zdjęcia, recenzje itp.) udziela Spółce nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez Spółkę z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego smyk.com, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Spółki oraz udostępniania innym użytkownikom Sklepu Internetowego smyk.com. Klientowi z tytułu udzielenia Spółce powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie; 

d) na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym smyk.com, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Spółkę z tego tytułu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Spółki na pierwsze wezwanie Spółki.  

5. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego smyk.com naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym smyk.com.

6. Spółka uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego smyk.com Materiałów sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym smyk.com.

7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy smyk.com nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. Spółka nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego smyk.com i w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę przez Klienta.


8. Spółka, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym smyk.com. W przypadku gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym smyk.com narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym Spółkę za pośrednictwem BOK wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego smyk.com oraz informując, na czym polega naruszenie. W przypadku gdy dany Materiał naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, Spółka niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim.

9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego smyk.com mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem BOK. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 regulaminu.

10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy: 

a) loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym smyk.com. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym smyk.com jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;    

b) jednorazowego kodu, który umożliwia odbiór zamówienia opłaconego z góry w Salonie SMYK. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Spółka oraz podmioty prowadzące Salony SMYK nie ponoszą odpowiedzialności za wydanie zamówienia osobom, które przedstawiły dane umożliwiające odbiór zamówienia z Salonu SMYK. Przekazanie kodu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wydanie zamówienia w Salonie SMYK osobie, która kod posiada.

12. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowego smyk.com w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej ale posiadające zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej łącznie „Osobami Prawnymi”), w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu Osób Prawnych oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Osób Prawnych będą należycie umocowane do dokonywania takich działań w imieniu danej Osoby Prawnej.

13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 2 ust 1 może być rozwiązana:

a) przez zarejestrowanego Klienta, w każdym czasie;

b) przez Spółkę w sytuacji określonej w § 3 ust 5 bądź w razie zakończenia świadczenia przez Spółkę usług objętych umową, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji.

§4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego smyk.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego smyk.com: 

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; 

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 

3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie Internetowym smyk.com nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 

§5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego smyk.com jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta)  lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany). 

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych produktów; 

b) po zakończeniu procesu wyboru produktów przejść do „Koszyka”, a następnie:

- wybrać sposób dostarczenia produktu, oraz, o ile wybrany sposób dostarczenia produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki;

- w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Sklepie SMYK – wybrać z listy Sklep SMYK, w którym zamówienie zostanie odebrane;

- w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru – wybrać z listy Punkt Odbioru, w którym zamówienie zostanie odebrane;

- w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej: wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu do kontaktu z kurierem;

- wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;

- zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego smyk.com i Politykę Prywatności SMYK bądź zalogować się na swoje konto utworzone w tymże Sklepie;

- kliknąć przycisk „Zamów i zapłać” lub analogiczny;

- w przypadku, gdy Klient chce zarejestrować transakcje zakupu w Programie Lojalnościowym: wpisać numer karty  w  Programie Lojalnościowym, do której przypisana ma być transakcja lub wybrać kartę w Programie Lojalnościowym spośród kart przypisanych do konta Klienta, do której to karty przypisana ma być transakcja;

3. W przypadku płatności z góry należy także opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

4. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru: 

a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu - firmą kurierską, przez co rozumie się dostawy realizowane przez UPS Polska lub kuriera Poczty Polskiej S.A. „Pocztex”;

b) do wskazanego przez Klienta w zamówieniu Sklepu SMYK – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta Sklepie SMYK;

c) do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta Punkcie Odbioru.

5. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji FAQ  na stronie Sklepu Internetowego smyk.com.

6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia co najmniej 2 produkty, zamówienie może zostać podzielone przez Spółkę na co najmniej 2 (dwie) części (zwane dalej „Paczkami”).O podziale zamówienia na Paczki Klient zostanie poinformowany w wiadomości zawierającej potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia, przy czym informacja ta nie powoduje zwiększenia kosztów dostawy zamawianych Produktów. 

7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Złóż zamówienie i zapłać”.

8. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub, w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Następnie, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 powyżej.

9. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który: 

a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze; 

b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;

c) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego do Sklepu SMYK lub Punktu Odbioru.

10. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.

11. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.

12. W komunikacji z Klientem (np. w  wysyłanych przez Spółkę wiadomościach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji) jako wartość zamówienia wskazana będzie wartość zamawianych produktów oraz koszty dostawy (zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy), a także koszty innych, dodatkowych usług zamawianych przez Klienta  (o ile Spółka będzie oferować takie dodatkowe usługi, a Klient je zamówi). Wartość zamówienia wskazywać będzie całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść.

§6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia 

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski  za pośrednictwem jednej ze wskazanych poniżej firm kurierskich:

a) kurier Poczty Polskiej S.A. – Pocztex;

b) UPS Polska.

2. Dodatkowo Klient ma możliwość odbioru zamawianych produktów w Sklepie SMYK, których adresy wymienione są na stronie: https://smyk.com/storelocator/  bądź w Punktach Odbioru,  których adresy wymienione są na stronie: https://www.smyk.com/inpost.

3. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zapłaty za zamówienie można dokonać w jeden z następujących sposobów:  

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Klienta Sklepie SMYK (zamówienie „click and collect”)  – gotówką, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez dany Sklep SMYK, Kartą Podarunkową, Elektroniczną Portmonetką (E-wallet) zapisaną w formie pdf,  lub inną metoda płatności akceptowaną w danym momencie przez danych Sklep SMYK. W tym przypadku wyboru takiej formy dostawy realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;  

b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską – gotówką lub inną metodą płatności akceptowaną przez wybraną przez Klienta firmę kurierską.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji;  

c) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) –przelewem, kartą płatniczą lub przy pomocy systemu płatności mobilnych BLIK, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę, Kartą Podarunkową lub za pomocą Elektronicznej Portmonetki (E-wallet). W tym przypadku potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji nastąpi po uiszczeniu płatności. Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez Klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności:

- w terminie 5 dni (w razie wyboru formy przelewu tradycyjnego); lub

- niezwłocznie, podczas procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatność kartą, systemem BLIK, Kartą Podarunkową, Elektroniczną Portmonetką (E-wallet) lub tzw. szybkim przelewem (w razie wyboru takiej formy płatności)

zamówienie złożone przez Klienta może zostać anulowane (co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty Klienta przez Spółkę). Dla uniknięcia wątpliwości podkreślane jest, iż w razie opuszczenia przez Klienta procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez Klienta formy płatność kartą, systemem Blik, Kartą Podarunkową, Elektroniczną Portmonetką (E-wallet) lub tzw. szybkim przelewem przed finalizacją tego procesu, ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych niemożliwym jest dokonanie takiej płatności w terminie późniejszym.

4. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.  W razie wyboru przedpłaty jako formy płatności Klient może dokonać płatności w jednej lub kliku formach wskazanych w § 6 ust 3 c). Szczegółowe informacje odnośnie możliwości dokonania przedpłaty przy pomocy kilku form płatności przedstawione są pod adresem: https://www.smyk.com/formy-platnosci.

5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem:

serwisu Pay-U (PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.), na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.

6. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od SMYK lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniającego do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym smyk.com.

7. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, przecenami bądź wyprzedażami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§ 6a Wystawianie i doręczanie faktur

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez SMYK faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail. 

§ 7 Czas realizacji zamówień

1. Spółka zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego smyk.com przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia  bezpośrednio do Klienta (za pośrednictwem firmy kurierskiej) lub do wskazanego przez Klienta Sklepu SMYK bądź Punktu Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia  uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej (to jest UPS Polska lub kuriera Poczty Polskiej S.A. – Pocztex) pod wskazany przez Klienta adres, do wybranego przez Klienta Sklepu SMYK lub do wybranego przez Klienta Punktu Odbioru.

3. Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować  wydłużenie  czasu dostawy lub brak dostawy.

4. Firmy kurierskie oraz firmy obsługujące Punkty Odbioru za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie: www.smyk.com/kurier – prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed wyborem sposobu dostawy.

§ 8 Warunki reklamacji

1. Spółka ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad. Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

2. Spółka w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć Spółce reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Spółki oraz opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się). W przypadku Klientów będących uczestnikami Programu Lojalnościowego dowód zakupu nie jest wymagany w celu rozpatrzenia reklamacji, konieczne jest jednak podanie numeru karty Programu Lojalnościowego użytej podczas zakupu. Reklamacja może zostać złożona w Sklepie SMYK lub przesłana do DRIZ (z adnotacją „DRIZ-Reklamacja”).

4. Spółka rozstrzygając reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku gdy wada stanowiąca podstawę reklamacji nie będzie wadą nieistotną, w razie braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, Spółka zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

6. Działając na podstawie art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).

§ 9 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. 

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:  

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej;  

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 regulaminu. 

§ 10 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 7 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu);

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

- od daty zawarcia umowy – w razie umów innych niż umowa , w wykonaniu której Spółka wydaje rzecz, będąc zobowiązaną do przeniesienia jej własności (tj. umów innych niż sprzedaży produktów).

2. Konsument, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego smyk.com zlecił SMYK realizacje usługi (o ile w Sklepie Internetowym smyk.com oferowane będą usługi) oraz zgłosił żądanie by rozpoczęcie wykonywania usług nastąpiło przed upływem wskazanego w § 10 ust 1 terminu do odstąpienia od umowy, a następnie, po zgłoszeniu żądania wykonuje prawo odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

3. Konsument, który wyraził zgodę na rozpoczęcie wykonywania umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, i na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy wskazanego w  § 10 ust 1 traci prawo do odstąpienia od umowy, chyba że SMYK nie dostarczył mu informacji o udzielonej przez niego zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5. Odstąpienie od umowy zgodnie z § 10 ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w § 10 ust. 1 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu lub wydrukować wzór znajdujący się tutaj). Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

6. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument  zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta  należność zgodnie z postanowieniami § 12  regulaminu. 

7. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. Spółka nie jest zobowiązana zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę. Kwota zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do Klienta określana będzie przez Spółkę w procesie realizacji przez Klienta prawa odstąpienia od umowy jako „zwrot za transport”.

8. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić Spółce produkt lub produkty których dotyczy odstąpienie , niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może dokonać zwrotu:  

a) w Sklepie SMYK – podczas odbioru przesyłki;

b) po odebraniu przesyłki - w Sklepie SMYK lub poprzez odesłanie takiego produktu lub produktów do DRIZ, z adnotacją „DRIZ – Odstąpienie”, przy czym, ze względów systemowych, zwrotu produktów dostarczonych poprzez firmę kurierską (to jest UPS Polska lub kuriera Poczty Polskiej S.A. – Pocztex) bądź odebranych w Punkcie Odbioru można dokonać w Sklepie SMYK począwszy od dnia następującego po dniu odebrania przesyłki z tymi produktami.

§ 11 Zwrot towaru po upływie czasu na odstąpienie od umowy

1. W okresie pomiędzy 15 a 30 dniem od dnia dostarczenia Klientowi będącemu konsumentem produktu (ostatniego z zamówionych produktów), niezależnie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu, zakupionego przez niego w Sklepie Internetowym smyk.com może on zwrócić tenże produkt Spółce otrzymując w zamian zwrot ceny uiszczonej przez Klienta za zwracany produkt. Klient niebędący konsumentem może zwrócić produkty zakupione w Sklepie Internetowym smyk.com na zasadach określonych w niniejszym paragrafie 11 przez  30 dni od dnia dostarczenia mu tych produktów, niezależnie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu.  Zasady zwrotu ceny określone zostały w paragrafie 12 Regulaminu.

2. Klient może skorzystać z uprawnienia przyznanego mu w § 11 ust 1 pod warunkiem, że, w okresie wskazanym tamże dostarczy Spółce zwracany produkt (w stanie określonym w niniejszym § 11) wraz z oświadczeniem o skorzystaniu z prawa zwrotu po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Zwrot produktu może odbyć się w jeden z następujących sposobów:

a) Poprzez dostarczenie go do Sklepu SMYK;

b) Jeżeli Klient jest klientem zarejestrowanym w Sklepie Internetowym smyk.com - poprzez odesłanie produktu do DRIZ, z adnotacją „DRIZ-Zwrot”.

3. Skorzystanie z możliwości zwrotu towaru określonej w niniejszym § 11 jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zwracany produkt spełnia następujące warunki:

a) Znajduje się w stanie w jakim został doręczony Klientowi;

b) Nie nosi śladów użytkowania;

c) Jest w nienaruszonym opakowaniu;

d) Żadna z metek, które były do produktu dołączone w momencie dostarczenia go Klientowi nie została oderwana.

4. Zwrotowi określonemu w niniejszym § 11 nie podlegają – ze względów bezpieczeństwa: foteliki samochodowe i monitory oddechu; ze względów higienicznych – kosmetyki, pieluchy oraz bielizna.

5. Spółka może wprowadzić dodatkowe ograniczenia możliwości opisanego w § 11 zwrotu w stosunku do produktów zakupionych w ramach promocji lub wyprzedaży – o ograniczeniach takich Klient będzie każdorazowo informowany w komunikacji odnoszącej się do takiej promocji bądź wyprzedaży.

§ 12 Zwrot należności Klientom

1. Spółka dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:  

a) wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy określonego w § 10;

b) nieodebrania przez Klienta zamówionego produktu lub produktów;

c) odstąpienia przez Klienta od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego;

d) odrzucenia przez Spółkę oferty Klienta (anulowania zamówienia), w sytuacji określonej w § 6 ust 3 pkt. c), to jest w razie wyboru przez Klienta jako formy płatności przedpłaty w formie tradycyjnego przelewu i dokonania tejże płatności po upływie terminu określonego w § 6 ust 3 pkt c).

e) wykonania przez Klienta prawa zwrotu zakupionego produktu na zasadach określonych w § 11

2. W przypadku o którym mowa w § 12 ust 1 a) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. W sytuacji określonej w § 12 ust 1 Spółka dokona zwrotu należności w jeden z następujących sposobów:

a) W razie, gdy zwrot procedowany jest w Sklepie SMYK (to jest w sytuacji gdy oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy określonego w § 10 lub o zwrocie produktu na zasadach określonych w § 11 wraz z tymże produktem zostanie przez Klienta złożone w Sklepie SMYK):

- Gotówką – jeżeli zamówienie opłacone było w tej formie;

- W formie zwrotu środków na kartę płatniczą, przy pomocy której zamówienie zostało opłacone – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu karty płatniczej;

- W formie doładowania Elektronicznej Portmonetki (E-wallet) – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu Elektronicznej Portmonetki;

- W formie doładowania Karty Podarunkowej – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu Karty Podarunkowej;

- W formie zwrotu środków na rachunek bankowy - w razie opłacenia zamówienia przelewem z rachunku bankowego oraz w razie opłacenia zamówienia gotówką, o ile Klient wskaże Spółce numer rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;

- Przy pomocy przekazu pocztowego – jeżeli zamówienie opłacone zostało gotówką, a Klient nie wskaże Spółce numeru rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;

- W formie zwrotu środków na rachunek przypisany do aplikacji BLIK – w razie opłacenia zamówienia przy użyciu tej aplikacji;

b) W razie, gdy zwrot procedowany jest przez Spółkę poza Sklepem SMYK (to jest w razie odesłania produktu którego dotyczy odstąpienie od umowy lub zwrot na zasadach określonych w § 11 do DRIZ, w razie odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego lub w razie nieodebrania zamówienia przez Klienta):

- W formie zwrotu środków na kartę płatniczą, przy pomocy której zamówienie zostało opłacone – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu karty płatniczej;

- W formie zwrotu środków na rachunek bankowy - w razie opłacenia zamówienia przelewem z rachunku bankowego oraz w razie opłacenia zamówienia gotówką, o ile Klient wskaże Spółce numer rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;

- Przy pomocy przekazu pocztowego – jeżeli zamówienie opłacone zostało gotówką, a Klient nie wskaże Spółce numeru rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;

- W formie zwrotu środków na rachunek przypisany do aplikacji BLIK – w razie opłacenia zamówienia przy użyciu tej aplikacji;

4. Przypominamy, że podanie przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego może spowodować opóźnienia w procesie zwrotu Klientowi należności.

§ 13 Dane osobowe

1. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności SMYK.

2. Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w jego profilu publicznym, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

3. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne.

§ 14 Przesyłanie informacji handlowych

1. Dane osobowe, które Klient powierza Spółce rejestrując się jako odbiorca newslettera na stronie internetowej smyk.com, tj. adres poczty elektronicznej Klienta, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania newslettera.

2. Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażone przez siebie zgody.

§ 15 Elektroniczna Portmonetka (E-wallet)

1. Klient zarejestrowany w Sklepie Internetowym smyk.com może otrzymać Elektroniczną Portmonetkę (E-wallet).

2. Elektroniczną Portmonetkę (E-wallet) można otrzymać w zamian za wpłacone przez Klienta na rzecz Spółki środki pieniężne w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Elektronicznej Portmonetki (E-wallet), w sytuacji, o której mowa w § 11 ust 1 b) bądź w sytuacji, o której mowa w § 12 ust 3.   

3. Otrzymanie Elektronicznej Portmonetki (E-wallet) nie może nastąpić w zamian za środki pieniężne w kwocie niższej niż jej wartość nominalna, co w szczególności oznacza, iż żadne promocje, rabaty, wyprzedaże ani innego rodzaju obniżki cen nie znajdują zastosowania do Elektronicznej Portmonetki (E-wallet).

4. Elektroniczna Portmonetka (E-wallet) może być użyta w Sklepie Internetowym smyk.com w ramach transakcji realizowanych poprzez konto w Sklepie Internetowym smyk.com do którego jest przypisana. Po wygenerowaniu Elektronicznej Portmonetki (E-wallet) w formie pdf może zostać ona użyta także w Sklepie SMYK (przy czym takie użycie każdorazowo weryfikowane będzie kodem PIN).

5. Elektroniczna Portmonetka (E-wallet) nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Elektroniczna Portmonetka (E-wallet)  nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.

6. Elektroniczna Portmonetka (E-wallet) nie podlega zablokowaniu ani zastrzeżeniu.

7. Ponieważ Elektroniczna Portmonetka (E-wallet) przypisana jest do konta Klienta w Sklepie Internetowym smyk.com  likwidacja tego konta następująca z inicjatywy Klienta wiązać się będzie z rezygnacją z Elektronicznej Portmonetki (E-wallet) przypisanej do tego konta (co w szczególności oznacza utratę możliwości wykorzystania zgromadzonych tamże środków).

8. Wykorzystanie Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) polega na nabyciu przez Klienta  produktów oferowanych przez Spółkę w zamian za płatność dokonaną Elektroniczną Portmonetką (E-Wallet).

9. Przy realizacji Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet), w związku z nabyciem produktów, wartość nominalna Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet)  ulegnie obniżeniu o cenę należną Spółce za realizacje transakcji. Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość transakcji jest niższa niż aktualna wartość nominalna Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet).

10. W sytuacji, gdy wartość transakcji jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Spółki różnicy ceny inną metodą płatności akceptowaną w Sklepie Internetowym smyk.com lub w Sklepie SMYK (w zależności od tego gdzie dokonywana jest płatność).

11. Klient może posługiwać się Elektroniczną Portmonetką (E-Wallet) wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet)  lub do upływu terminu ważności Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet).

12. Elektroniczna Portmonetka (E-Wallet) jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej aktywacji z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uzupełnienia wartości nominalnej Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) (doładowania), okres ważności i aktywności Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet)  ulega przedłużeniu i wynosi 12 miesięcy od dnia jej uzupełnienia.

13. Po upływie okresu ważności Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) nie ma możliwości wykorzystania jej jako sposobu płatności w Sklepie Internetowym smyk.com ani w Sklepie SMYK, co nie wyklucza możliwości nabycia przez Klienta kolejnego bonu.

14. Wartość nominalna Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) może zostać uzupełniona o wartość odpowiadającą kwocie dodatkowych środków pieniężnych przekazanych przez Klienta na rzecz Spółki lub o wartości zwracane w sytuacjach określonych w § 11 ust 1 b) lub  § 12 ust. 3.

15. Potwierdzeniem dokonania uzupełnienia Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) jest paragon niefiskalny.

16. Aktywacja Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) następuje po uiszczeniu płatności.

17. Klient może sprawdzić aktualną wartość  swojej Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) logując się na swoje konto w Sklepie Internetowym smyk.com.

18. Elektroniczna Portmonetka (E-Wallet) nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Elektroniczna Portmonetka (E-Wallet) jest elektroniczną, zdematerializowaną formą bonu towarowego.

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego smyk.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego smyk.com były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego smyk.com w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego smyk.com.  

3. Przypominamy, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail, w razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu Internetowego smyk.com rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania. 

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

5. Ceny podane w Sklepie Internetowym smyk.com nie są cenami obowiązującymi w Sklepach SMYK i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w Sklepach SMYK.  

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego smyk.com używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

8. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym smyk.com. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

9. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy smyk.com korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego smyk.com. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.  Więcej informacji  w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności SMYK.

10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

11. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego smyk.com, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego smyk.com zmienionego regulaminu. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.