Informacja o opakowaniach oraz o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Firma SMYK S.A. przedstawia Państwu informację o opakowaniach i odpadach opakowaniowych:

 1. Opakowania stosowane przez SMYK S.A. w jednostce handlu detalicznego oraz w sprzedaży wysyłkowej obejmują: torby z tworzywa sztucznego i papieru, opakowania z papieru i tektury oraz tworzywa sztucznego.
 2. W jednostkach handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2, firma SMYK S.A. jest zobowiązana do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w jej ofercie handlowej, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady.
 3. Zużyte opakowania po produktach oferowanych przez SMYK S.A. należy zagospodarować we własnym zakresie poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach na odpady komunalne, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalanym odrębnie przez każdą gminę lub przekazać do sklepu SMYK S.A.
 4. Zabronione jest umieszczanie zużytych opakowań po produktach oferowanych przez SMYK S.A. w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów.
 5. Na opakowaniach stosowanych przez firmę SMYK S.A. znajdują się następujące rodzaje oznaczeń:
  • Opakowanie wykonane z polietylenu małej gęstości

  • Opakowanie nadające się do recyklingu

  • Udział w systemie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

  • Symbol selektywego zbierania

  • Papier

  • Możliwość wielokrotnego użycia opakowania

 

Troszcząc się o środowisko naturalne, uprzejmie informujemy, iż w ustawie o  z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym („Ustawa”) określone zostały następujące zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym:

 

W celu ułatwienia Państwu realizacji obowiązku przekazania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzęty poniżej przedstawiamy informacje o  lokalizacji zakładów przetwarzania oraz punktów zbierania zużytego sprzętu w poszczególnych województwach. 

 

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez Smyk S.A. przez Ustawę informujemy, że:

 1. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu: 1)dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych; 2) prowadzącym zakład przetwarzania; 3)odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu. (podstawa prawna - art. 35 Ustawy)
 2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (podstawa prawna - art. 36 Ustawy)
 3. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. (podstawa prawna – art. 37 Ustawy)
 1. W sklepie SMYK nieodpłatnie odbieramy zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, o ile jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany.
 2. SMYK S.A. odbierze również nieodpłatnie zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony.
 3. Zużyty sprzęt, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt nie będzie przyjmowany. W takim przypadku, posiadacz zużytego sprzętu powinien przekazać go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.