REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ KARTY PODARUNKOWEJ SMYK

Definicje

Wydawca – Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 48,02-672 Warszawa , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 265006073 PLN, NIP 525-21-59-820;

Sklep - położony na terytorium Polski sklep Wydawcy prowadzony pod nazwą Smyk, Smyk Cały dla małych! lub Cool Club oraz sklep internetowy prowadzony przez Wydawcę pod adresem www.smyk.com

Elektroniczna Karta Podarunkowa Smyk.com lub Karta - elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do nabycia na jej podstawie Towarów oferowanych w Sklepie Wydawcy; Elektroniczna Karta Podarunkowa Smyk.com posiada unikalny 8-znakowy kod alfanumeryczny oraz numer PIN ;

Nabywca - osoba, która otrzymuje od Wydawcy Elektroniczną Kartę Podarunkową Smyk.com w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych;

Użytkownik – osoba każdorazowo dysponująca Elektroniczną Kartą Podarunkową Smyk.com;

Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie (w tym koszty dostawy zamawianych towarów), za wyjątkiem Kart Podarunkowych Smyk oraz Elektronicznych Kart Podarunkowych Smyk;

II. Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com.

2. Wydawca, w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com, zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com na zasadach określonych w umowie Stron i do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie Wydawcy. Karta Podarunkowa Smyk.com nie może zostać otrzymana w zamian za środki znajdujące się na innej Karcie Podarunkowej Smyk.com, Elektronicznej Karcie Podarunkowej Smyk, Karcie Podarunkowej Smyk lub Karcie Prezentowej Smyk. Otrzymanie Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com nie może nastąpić w zamian za środki pieniężne w kwocie niższej niż wartość nominalna Karty, co w szczególności oznacza, iż żadne promocje, rabaty, wyprzedaże ani innego rodzaju obniżki cen nie znajdują zastosowania do Elektronicznych Kart Podarunkowych Smyk.com.

3. Początkowa wartość nominalna Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com otrzymywanej w zamian za środki pieniężne może wynosić, według wyboru Nabywcy, nie mniej niż 1 zł i nie więcej niż 2 500 zł.

4. Elektroniczna Karta Podarunkowa Smyk.com może być użyta wyłącznie w Sklepie Wydawcy.

5. Elektroniczna Karta Podarunkowa Smyk.com nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Wydawcy. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.

6. Elektroniczna Karta Podarunkowa Smyk.com nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu.

7. Ponieważ Elektroniczne Karty Podarunkowe Smyk.com są kartami na okaziciela realizacja Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com (w tym przypisanego do tejże Karty numeru PIN) w sposób nieuprawniony.

 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com po jej przekazaniu Nabywcy..

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej Smyk.com

1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie wyłącznie Elektroniczne Karty Podarunkowe Smyk.com doładowane, aktywne, z nieprzekroczonym terminem ważności.

2. Do realizacji Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com konieczne jest podanie 8-znakowego kodu identyfikującego Kartę oraz zweryfikowanie transakcji numerem PIN. Wydawca przyjmuje do realizacji w wyłącznie Elektroniczne Karty Podarunkowe.com których użycie zostanie zweryfikowane poprawnym numerem PIN.

3. Realizacja Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com polega na nabyciu przez Użytkownika Towarów w Sklepie Wydawcy w zamian za płatność dokonaną Kartą.

4. Przy realizacji Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com, w związku z nabyciem Towarów, wartość nominalna Karty ulegnie obniżeniu o cenę należną Wydawcy za sprzedane Towary. Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com

5. W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydawcy różnicy ceny kartą płatniczą lub kredytową lub inną formą płatności akceptowaną w Sklepie Wydawcy, przy czym Wydawca ze względów technicznych podczas zakupów dokonywanych w sklepie internetowym www.smyk.com jest w stanie przyjąć płatność dokonywaną przy użyciu Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com w połączeniu z płatnością dokonywaną przy użyciu karty kredytowej bądź karty płatniczej bądź przelewu.

6. Użytkownik może posługiwać się Elektroniczną Kartą Podarunkową Smyk.com wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Karty lub do upływu terminu ważności Karty.

7. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com w przypadku:

a. upływu terminu ważności Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com

b. braku technicznej możliwości realizacji Elektroniczne Karty Podarunkowej Smyk.com (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy), z tym zastrzeżeniem jednak, że w wypadku wskazanym w pkt. b Wydawca umożliwi realizację Karty niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie.

c. gdy Elektroniczna Karta Podarunkowa.com jest nieaktywna lub zablokowana.

d. braku weryfikacji transakcji, to jest nie dokonania weryfikacji poprzez użycie przypisanego do Karty numeru PIN.

8. Łączna wartość wszelkich operacji dokonywanych na Elektronicznej Karcie Podarunkowej Smyk.com w danym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.

IV. Rodzaj, aktywacja i doładowywanie Elektronicznych Kart Podarunkowych Smyk.com

1. Elektroniczne Karty Podarunkowe Smyk.com są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela. Za okaziciela Karty uznawana będzie osoba, która podczas transakcji dokonywanej w Sklepie poda 8-znakowy kod przypisany do Karty oraz zweryfikuje transakcje poprawnym, przypisanym do danej Karty numerem PIN.W związku z powyższym zaleca się zachowanie daleko idącej ostrożności przy posługiwaniu się Kartą oraz zachowanie 8-znakowego kodu oraz numeru PIN przypisanego do Karty w tajemnicy.

2. Aktywacja Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com następuje z chwilą wydania Nabywcy Karty przez Wydawcę, chyba, że Wydawca uzgodnił z Nabywcą, iż aktywacja Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com nastąpi w terminie późniejszym .

3. Elektroniczna Karta Podarunkowa Smyk.com jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej aktywacji.

Okres ważności Karty nie ulega przedłużeniu w razie uzupełnienia jej wartości nominalnej.

4. Wartość nominalna Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com może zostać uzupełniona tylko i wyłącznie poprzez osobę zarejestrowaną w Sklepie, która przypisała daną Kartę do swojego konta. Wartość Karty może zostać uzupełniona o wartość odpowiadającą kwocie dodatkowych środków pieniężnych przekazanych przez osobę, o której mowa w zdaniu poprzednim na rzecz Wydawcy, z tym zastrzeżeniem, że minimalna jednorazowa wartość nominalna o jaką może zostać uzupełniona Karta nie może być niższa niż 1 zł, oraz z zastrzeżeniem, że maksymalna wartość nominalna Karty po uzupełnieniu nie może przekroczyć 2 500 zł. Uzupełnienia wartości nominalnej Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk można dokonać tylko i wyłącznie poprzez indywidualne konto zarejestrowanego klienta Sklepu do którego to konta dana Karta została przypisana.

5. Potwierdzeniem dokonania uzupełnienia Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com jest paragon niefiskalny.

V. Rozliczenia i reklamacje Elektronicznych Kart Podarunkowych Smyk.com

1. Nabywca w chwili wydania Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com otrzymuje od Wydawcy paragon niefiskalny lub inny dokument księgowy, potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com.

2. Po realizacji Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk w sklepie stacjonarnym Użytkownik otrzymuje paragon niefiskalny, potwierdzający aktualną wartość i termin ważności Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.

3. Użytkownik ma prawo sprawdzenia aktualnej wartości nominalnej i terminu ważności Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com. Sprawdzenie wartości może być dokonane bezpośrednio w Sklepie Wydawcy, za wyjątkiem sklepu internetowego smyk.com. Sprawdzenie wartości może być także dokonane poprzez zapytanie wysłane na adres klient@smyk.com, przy czym warunkiem uzyskania informacji tą drogą jest podanie w zapytaniu numeru Karty.

4. Wszelkie reklamacje związane z użyciem Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com w Sklepie Wydawcy będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.

5. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w sklepach Wydawcy, w godzinach ich otwarcia , listownie na adres biura Wydawcy: ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, z dopiskiem "Elektroniczna Karta Podarunkowa.com - reklamacja" lub drogą mailowa na adres klient@smyk.com

6. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych.

VII. Postanowienia końcowe

1. Nabywca przed otrzymaniem Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com otrzymuje niniejszy Regulamin. Nabywca poprzez przyjęcie Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Nabywca, oraz każdy Użytkownik Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com, jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, o treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności o tym, że: Karta może być zrealizowana wyłącznie w Sklepie Wydawcy, Karta nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne, w określonej dacie upływa ważność Karty, do korzystania z Karty niezbędne jest zweryfikowanie transakcji numerem PIN, a także o możliwości zapoznania się z Regulaminem pod adresem www.smyk.com. Każdy Użytkownik nie będący Nabywcą poprzez przyjęcie Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Wydanie Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

3. Elektroniczna Karta Podarunkowa Smyk.com nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Elektroniczna Karta Podarunkowa Smyk.com jest zdematerializowaną, elektroniczna formą bonu towarowego.

4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Treść niniejszego Regulaminu przekazywana jest Nabywcy wraz z Elektroniczną Kartą Podarunkową Smyk.com, a ponadto jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.smyk.com. Wydawca ma obowiązek przekazania Użytkownikowi, na każde jego żądanie, Regulaminu w formie pisemnej.

6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Elektronicznej Karty Podarunkowej Smyk.com, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego .

7. Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych Smyk.com wydanych do dnia zmiany Regulaminu.