Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą
„Wielka Loteria Mattel”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „ Regulamin ”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą: „Wielka Loteria Mattel” (zwana dalej „ Loterią ”).
 2. Organizatorem Loterii jest Tolino Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach pod adresem ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 439303, NIP: 9542738712, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zwana dalej „ Organizatorem ”.
 3. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094, z późń. zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach oraz niniejszego Regulaminu.
 4. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Loteria rozpoczyna się w dniu 29 kwietnia 2022 r. i kończy się ostatecznie 15 września 2022 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 6. Okres sprzedaży promocyjnej i okres przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 2 maja 2022 r., godz. 00:00:00 i kończy się 30 czerwca 2022 r., godz. 23:59:59, zwany dalej „Okresem Promocyjnym”.
 7. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „ Komisja ”).
 8. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii.
 9. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 10. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 11. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 12. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 13. W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników Mattel Polska sp. z o.o. Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Uczestnikami Loterii nie mogą być osoby wydające paragony fiskalne i faktury Vat potwierdzające zakup produktów promocyjnych zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu oraz osoby nabywające produkty promocyjne w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

§ 2 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o których mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 2. Loterią objęte są wszystkie zabawki marki Mattel zakupione w Okresie Promocyjnym (zwane dalej „ Produktami Promocyjnymi ”).
 3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się w Okresie Promocyjnym. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
 4. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki (dalej „ Uczestnik ”):
  1. dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego w Okresie Promocyjnym;
  2. zachowa oryginalny paragon fiskalny lub fakturę Vat wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (dalej jako: „ Dowód Zakupu ”) potwierdzające zakup ww. Produktu Promocyjnego;
  3. dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.loteriamattel.pl (dalej „ Strona Internetowa ”).
 5. Zgłoszenie polega na wyborze rodzaju Dowodu Zakupu, który zgłasza Uczestnik to jest:
  1. jeżeli Uczestnik wybierze paragon fiskalny jako Dowód Zakupu, to jest zobowiązany do podania:
   1. numeru telefonu oraz adresu e-mail;
   2. numeru z paragonu fiskalnego;
   3. daty zakupu;
   4. NIP-u wystawcy paragonu fiskalnego;
   5. numeru kasy rejestrującej; oraz
   6. złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu;
   7. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii;
   8. odznaczenia przycisku ReCAPTCHA
   9. wysłania zgłoszenie poprzez dedykowany przycisk;
  2. jeżeli Uczestnik wybierze fakturę Vat jako Dowód Zakupu, to jest zobowiązany do podania:
   1. numeru telefonu oraz adresu e-mail;
   2. numeru faktury VAT;
   3. daty zakupu;
   4. NIP-u wystawcy faktury VAT; oraz
   5. złożenia oświadczenia o akceptacji Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii;
   6. odznaczenia przycisku ReCAPTCHA;
   7. wysłania zgłoszenie poprzez dedykowany przycisk; zwane dalej „ Zgłoszenie ”.
 6. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na Stronie Internetowej z informacją, czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora oraz o tym, czy jest ono zwycięskie, czy też nie. W przypadku zwycięskiego Zgłoszenia komunikat obejmuje również informację jakiej wartości nagrodę przypisano do Zgłoszenia (opisaną w §3 ust.2 pkt a)- c)). Laureat zwycięskiego Zgłoszenia otrzymuje również informację o konieczności podjęcia pozostałych kroków niezbędnych do otrzymania nagrody. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną na adres e-mail, który laureat wskazał, dokonując zwycięskiego Zgłoszenia. Jeżeli Zgłoszenie nie wygrało jednej z nagród opisanych w §3 ust.2 pkt a)- c), Uczestnik otrzymuje informację, że ma nadal szansę na wygranie nagrody tygodniowej i głównej, opisanych w §3 ust.2 pkt d) – e).
 7. Do Loterii dany Dowód Zakupu można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam Dowód Zakupu ewentualna nagroda z tytułu tego Dowodu Zakupu przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu prawidłowemu Zgłoszeniu.
 8. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 2 maja 2022 r. od godz. 00:00 i trwa do 30 czerwca 2022 r, do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora. O chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego wpływ na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia.
 9. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.
 10. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
 11. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega prawa do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie nieuprawnionych narzędzi programistycznych. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na serwerze generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego.
 12. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Zgłoszeń, w tym, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Dowodów Zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Dowód Zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć z Loterii Uczestnika, który się takim dowodem posłużył lub usunąć jego Zgłoszenie z Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie i/lub Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 22 lipca 2022 r. (tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora). Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii Dowodów Zakupu.
 13. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz Dowodów Zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Tolino sp. z o.o., ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice) w nieprzekraczalnym terminie 8 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej drogą elektroniczną bądź telefonicznie zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Wezwanie drogą telefoniczną odbędzie się w sposób opisany w §5 ust. 11. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii.
 14. Dowód Zakupu potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
  1. potwierdza dokonanie jednorazowego zakupu Produktu Promocyjnego przez podmiot wskazany w § 2 ust. 4;
  2. jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują prowadzący faktycznie sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie Promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
  3. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, którą ma potwierdzać, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych Dowodów Zakupu;
  4. zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź też na Dowodzie Zakupu widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup spełnia wymagania opisane Regulaminem. W razie braku oznaczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić tą okoliczność u wystawcy Dowodu Zakupu. Jako potwierdzenie Organizator akceptuje podpis sprzedawcy i pieczątkę sklepu na Dowodzie Zakupu;
  5. data i godzina zakupu widniejąca na paragonie fiskalnym, a w przypadku faktury Vat - data sprzedaży, przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 2 maja 2022 r. o godzinie 00:00:00;
   Jednakże to Komisja ostatecznie podejmuję decyzję czy przedstawiony przez Uczestnika Dowód Zakupu spełniają warunki wynikające z niniejszego Regulaminu, w przypadkach, w których przedstawiony Dowód Zakupu jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
 15. W razie utraty lub zniszczenia Dowodu Zakupu, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 16. Do Loterii może zgłosić się wyłącznie osoba posiadająca istniejący (a podany w Zgłoszeniu) adres e-mail oraz odpowiednio numer telefonu.
 17. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ będzie to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem w skutek podania nieprawdziwych, niepoprawnych danych.
 18. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 3 sztuki (słownie: trzy) spośród nagród wymienionych w § 3 ust. 2 lit a)-c) Regulaminu oraz maksymalnie 1 nagrodę (słownie: jedną) nagrodę tygodniową opisaną w § 3 ust. 2 lit. d) i 1 nagrodę (słownie: jedną) nagrodę główną opisaną w § 3 ust. 2 lit. e). Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie, jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Loterii. Z danego adresu zamieszkania, nagrody wymienione w § 3 ust. 2 lit a)-d), Regulaminu, może wygrać maksymalnie 2 Uczestników.

§ 3 Pula nagród

 1. Wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 201.100,00zł (słownie: dwieście jeden tysięcy sto złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 1269 (słownie: tysiąc dwieście sześćdziesiąt dziewięć) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda typu instant win III stopnia w postaci zabawki marki Mattel o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100). Organizator przewidział 900 nagród w Loterii;
  2. Nagroda typu instant win II stopnia w postaci zabawki marki Mattel o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100). Organizator przewidział 300 nagród w Loterii;
  3. Nagroda typu instant win I stopnia w postaci zabawki marki Mattel o wartości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych i 00/100). Organizator przewidział 60 nagród w Loterii;
  4. Nagroda tygodniowa w postaci konsoli Xbox Series X z dodatkowym padem Elite 2 o wartości 3.099,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) wraz z kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 344,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery złote i 00/100). Łączna wartość nagrody to 3.443,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta czterdzieści trzy złote i 00/100) brutto. Organizator przewidział 8 nagród w Loterii;
  5. Nagroda główna w postaci voucheru na rodzinny weekendowy pobyt w Suntago o wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) wraz z kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 556,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 0/100). Łączna wartość nagrody to 5.556,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 nagrodę w Loterii. Zasady i terminy realizacji nagrody głównej znajdować się będą na voucherze.
 3. Do każdego rodzaju nagród typu instant win, opisanych w § 3 ust. 2 lit a) - c), Organizator stworzył katalog nagród dla danego rodzaju nagrody instant win, który będzie dostępny na Stronie internetowej Loterii. Z katalogu nagród, przypisanego do danego rodzaju nagród opisanego w §3 ust. 2 lit a) - c), Zwycięzca może samodzielnie wybrać konkretną nagrodę dostępną w momencie wyboru. Katalogi dla każdego rodzaju nagród instant win są oznaczone kolorami zgodnie z poniższym wskazaniem:
  1. Katalog żółty dla nagród instant win III stopnia w postaci zabawki marki Mattel o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100).
  2. Katalog zielony dla nagród instant win II stopnia w postaci zabawki marki Mattel o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100).
  3. Katalog czerwony dla nagród instant win I stopnia w postaci zabawki marki Mattel o wartości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych i 00/100).
 4. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną nagrodę rzeczową ani wypłatę jej równowartości w gotówce ani przelewem bankowym.
 5. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu Zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo uprawniające do odbioru nagrody (ze wskazaniem rodzaju nagrody), udzielone przez Zwycięzcę danej nagrody z podpisem poświadczonym notarialnie.
 6. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj, zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1128 z późn. zm.), stanowiącego równowartość dodatkowej kwoty, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt d) oraz § 3 ust. 2 pkt e) Regulaminu, Organizator jako płatnik potrąca dodatkową kwotę na poczet, ww. podatku i przekazuje do właściwego urzędu skarbowego.

§ 4 Losowania nagród oraz ogłaszanie wyników

 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w § 3 ust. 2 pkt a)-c) odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Oswobodzenia 1 w Katowicach w dniu 29 kwietnia 2022 r. od godziny 09:00 do momentu wylosowania wszystkich bramek. Przyznanie nagród instant win odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii Uczestnikowi wyświetla się komunikat na stronie internetowej zawierający informację, czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim, czy nie. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd. przez cały Okres Promocyjny. Losowanie zwycięskich momentów odbywa się w ten sposób, że każda godzina, minuta i sekunda w każdym dniu trwania Loterii, tworzy moment, który ma przypisany konkretny numer Liczby Porządkowej (dalej: „LP” ) Losowanie danego numeru LP polega na wylosowaniu z urn przez upoważnionego członka Komisji kartoników z cyframi od 0 do 9, które złożą się na numer LP, który staje się jest zwycięskim momentem Loterii, do którego przypisana jest dana nagroda opisane w § 3 ust. 2 pkt a)-c). Ilość i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru LP (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru LP wynosi 3, wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0,1,2 oraz 3).W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą nie zawierającą się w bazie nadanych numerów LP, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numeru LP.
 2. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek.
 3. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 1 260 bramek. Organizator w trakcie Okresu Promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek w celu wydania wszystkich Nagród w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia bramek jest proceduralnie zgodne z wyznaczeniem bramek, o których mowa ustępie pierwszym.
 4. Losowania nagród tygodniowych odbywają w siedzibie Organizatora przy ul. Oswobodzenia 1 w Katowicach, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora, zgodnie z terminami opisanymi w ust. 7 poniżej. Każdemu wygenerowanemu losowi w Loterii przydzielony jest unikalny numer (dalej „ID”).
  Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn przez upoważnionego członka Komisji kartoników z cyframi od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń tak, aby każda urna zawierała cyfrę, które stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12345, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw losowana jest liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 2, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 3, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 4, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 5, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, o numerze ID 5432. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego ID ilość i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego ID (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego ID wynosi 3, wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0,1,2 oraz 3). W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą nie zawierającą się w bazie nadanych ID Zgłoszeń, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numeru ID.
 5. W danym losowaniu nagród tygodniowych numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej nagrody. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane a losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym nagrody opisanej w §3 ust. 2 pkt d) wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do tego samego Uczestnika.
 6. W każdym losowaniu nagród tygodniowych (§3ust. 2 pkt d) losowana jest 1 (słownie: jedna) nagroda tygodniowa.
 7. W losowaniach nagród tygodniowych opisanych w § 5 ust. 2 pkt d) mogą uczestniczyć jedynie uprawnieni członkowie Komisji oraz organów kontrolnych. Losowania odbywają się w wyznaczone poniżej dni o godzinie 12:00 według poniższego schematu:
  1. Pierwsze losowanie odbywa się w dniu 11 maja 2022 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 2 maja 2022 r. od godziny 00:00 do 8 maja 2022 r. do godziny 23:59:59.
  2. Drugie losowanie odbywa się w dniu 18 maja 2022. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 9 maja 2022 r. od godziny 00:00 do 15 maja 2022 r. do godziny 23:59:59.
  3. Trzecie losowanie odbywa się w dniu 25 maja 2022 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 16 maja 2022 r. od godziny 00:00 do 22 maja 2022 r. do godziny 23:59:59.
  4. Czwarte losowanie odbywa się w dniu 1 czerwca 2022 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 23 maja 2022 r. od godziny 00:00 do 29 maja 2022 r. do godziny 23:59:59.
  5. Piąte losowanie odbywa się w dniu 8 czerwca 2022 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 30 maja 2022 r. od godziny 00:00 do 5 czerwca 2022 r. do godziny 23:59:59.
  6. Szóste losowanie odbywa się w dniu 15 czerwca 2022 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 6 czerwca 2022 r. od godziny 00:00 do 12 czerwca 2022 r. do godziny 23:59:59.
  7. Siódme losowanie odbywa się w dniu 22 czerwca 2022 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 13 czerwca 2022 r. od godziny 00:00 do 19 czerwca 2022 r. do godziny 23:59:59.
  8. Ósme losowanie odbywa się w dniu 5 lipca 2022 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 20 czerwca 2022 r. od godziny 00:00 do 30 czerwca 2022 r. do godziny 23:59:59.
 8. W losowaniu nagrody głównej mogą uczestniczyć jedynie uprawnieni członkowie Komisji oraz organów kontrolnych. Losowanie nagrody głównej odbywa się w dniu 5 lipca 2022 r. o godzinie 12:00. Losowanie nagrody głównej odbywa się w siedzibie Organizatora przy ul. Oswobodzenia 1 w Katowicach, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie Promocyjnym i jest proceduralnie zgodne z losowaniem nagród tygodniowych, o którym mowa w §4 ust. 4. W losowaniu nagrody głównej (§ 3ust. 2 pkt e) losowana jest 1 (słownie: jedna) nagroda główna.
 9. Po wylosowaniu zwycięskiego ID zarówno w losowaniach nagród tygodniowych jak i nagrody głównej, losowane są ID rezerwowe, po 2 (słownie: dwa) do każdej nagrody opisanej w §3 ust. 2 pkt d) - e).
 10. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników Loterii postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń.

§ 5 Warunki wydania Nagród

 1. Laureaci nagród instant win opisanych w §3 ust. 2 pkt a)-c), powiadamiani są komunikatem Organizatora wyświetlanym na Stronie internetowej o okoliczności przyznania nagrody. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail laureata wysyłane jest potwierdzenie przypisania nagrody do zgłoszenia. Laureaci nagród opisanych w § 3 ust. 2 pkt a)-c) zobowiązani są do przesłania do Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu, o którym mowa w § 2 ust. 6, danych, o których mowa w § 5 ust. 3.
 2. Laureaci nagród tygodniowych i nagrody głównej, opisanych w §3 ust. 2 pkt d)-e), powiadamiani są w następnym dniu roboczym po losowaniu, o wyłonieniu ich Zgłoszenia jako zgłoszenia zwycięskiego w zakresie nagrody tygodniowej lub nagrody głównej, za pośrednictwem połączenia telefonicznego wykonanego na numer telefonu podany w Zgłoszeniu. Organizator podejmuje 3 próby kontaktu z Laureatem, zgodnie z ust. 11 poniżej. Laureaci nagród opisanych w § 3 ust. 2 pkt d)-e) zobowiązani są do przesłania do Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od dnia rozmowy telefonicznej, danych, o których mowa w § 5 ust. 3.
 3. Laureaci zwycięskich Zgłoszeń w zakresie nagród opisanych w § 5 ust. 2 pkt a) - e) zobowiązani są do wysłania na adres e-mail: kontakt@loteriamattel.pl skanów lub zdjęć następujących dokumentów
  1. własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata zawierającego dane osobowe i adresowe laureata: adres e-mail, numer telefonu podany w zwycięskim Zgłoszeniu, imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem. Dodatkowo w przypadku laureatów nagród tygodniowych i nagrody głównej opisanych w § 5 ust. 2 pkt d) -e), również numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru PESEL (a w razie braku numeru PESEL – obywatelstwa i daty urodzenia, adresu zamieszkania) oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.loteriamattel.pl i stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu;
  2. oryginału Dowodu Zakupu, z tytułu którego laureat dokonał wylosowanego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z § 2 ust. 4 lit. b).
 4. W przypadku Laureatów nagród typu instant win opisanych w §3 ust. 2 pkt a)-c), po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji zwycięskiego Zgłoszenia i przyznania Laureatowi prawa do wydania nagrody, Laureat otrzyma na adres e-mail podany w Zgłoszeniu link za pośrednictwem, którego będzie mógł dokonać wyboru rodzaju nagrody, która ma zostać wydana Laureatowi. Laureat ma 5 dni kalendarzowych, liczonych od dnia otrzymania wiadomości z linkiem, na wybór rodzaju nagrody, po tym terminie wybór nie będzie możliwy a laureat traci prawo do wydania nagrody. Weryfikacja Zgłoszeń i dokumentów laureatów nagród typu instant win opisanych w §3 ust. 2 pkt a)-c), odbędzie się do dnia 05.08.2022 r.
 5. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 6. Przesłanie przez laureata dokumentów niespełniających wymagań określonych w § 2, w szczególności nieprawidłowego Dowodu Zakupu, (przez to rozumie się również błędnego, podrobionego, uszkodzonego) bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez Laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.
 7. W przypadku, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, traci on prawo do nagrody.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności niezgodności treści wskazanej w Zgłoszeniu, w stosunku do danych z Dowodu Zakupu, Zgłoszenie jest dyskwalifikowane jako naruszające postanowienia Regulaminu, a Laureat traci prawo do nagrody.
 9. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata o przedstawienie wszystkich zgłoszonych Dowodów Zakupu oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami i trybem opisanym w § 2 ust. 11-13.
 10. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 9 powyżej i § 2 ust. 12-13, do której przedstawienia zobowiązany został laureat wezwaniem Organizatora w ciągu 2 dni (data nadania) od otrzymania tego wezwania skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza rezygnację z prawa do nagrody.
 11. Organizator kontaktuje się z Laureatami nagród tygodniowych i miesięcznych w dni robocze w godzinach 9-17. Przez brak możliwości kontaktu rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem telefonu wskazanym w Zgłoszeniu. Organizator podejmuje 3 próby kontaktu telefonicznego.
 12. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 13. W przypadku, w którym laureat nagrody tygodniowej lub głównej nie spełni warunków opisanych w Regulaminie, nagroda przechodzi na laureata pierwszego Zgłoszenia rezerwowego wylosowanego do danej nagrody tygodniowej lub głównej. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z laureatem Zgłoszenia rezerwowego następnego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez laureata. W przypadku jeżeli Laureat pierwszego Zgłoszenia rezerwowego utraci prawo do nagrody, nagroda przechodzi na Laureata drugiego zgłoszenia rezerwowego. Jeżeli Laureat drugiego Zgłoszenia rezerwowego również nie spełni warunków do wydania nagrody nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Do laureatów Zgłoszeń rezerwowych stosuje się wszystkie postanowienia dotyczące laureata.
 14. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 15. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane, a następnie zeskanowane lub powinno zostać z wykonane zdjęcie. Musi być kompletne i podpisane.
 16. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 17. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym laureatom, dalej określanym dalej jako „Zwycięzcy”.

§ 6 Dane Osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Administratorem danych osobowych jest:
  1. co do danych osobowych Uczestników, pozyskanych poprzez formularz Zgłoszenia na Stronie Internetowej i przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Mattel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych. Mattel powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Mattel może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych;
  2. w odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Tolino Sp. z o.o., ul. Oswobodzenia 1, (40-403) Katowice, e-mail: dane@tolino.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr z 2019 poz. 20);
  3. w odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Tolino Sp. z o.o., ul. Oswobodzenia 1, (40-403) Katowice). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków;
  4. w zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) - Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.
  5. w zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) – Organizator (Tolino Sp. z o.o., ul. Oswobodzenia 1, (40-403) Katowice). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.
 2. Wszelkie żądania pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Mattel - jako administratora danych lub związanych z realizacją praw należy kierować pisemnie na adres e-mail Mattel.
 3. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników, Laureatów i Zwycięzców przetwarzanych przez Organizatora Tolino Sp. z o.o., ul. Oswobodzenia 1, (40-403) Katowice, adres e-mail: dane@tolino.pl.
 4. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator – Mattel, powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. Dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane przez Organizatora operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
 7. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników, Laureatów i Zwycięzców odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 9. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

§ 7 Termin wydania Nagród

 1. Nagrody wysyłane są zwycięzcom przesyłką kurierską lub pocztową do dnia 18 sierpnia 2022 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania). Nagrody wysyłane są zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę zgodnie z § 5 ust. 3 pkt a) Regulaminu.
 2. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Każdemu Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 1 września 2022 r. na adres e-mail: reklamacje@loteriamattel.pl Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu lub doręczone do Organizatora po dniu 1 września 2022 r. nie są rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia.
 2. Reklamacja musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora oraz adres elektroniczny do komunikacji w sprawie złożonej reklamacji, jeżeli jest inny niż adres z którego nadesłano wiadomość z reklamacją.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję zgodnie z Regulaminem.
 4. Osoba wnosząca reklamację jest powiadamiana o rozstrzygnięciu Komisji w korespondencji email w najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i Oświadczenie dostępne są na stronie: www.loteriamattel.pl Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii i odbywają się tylko na numery z polskich zasobów numeracji. Organizator wysyła Nagrody wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 5. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2020r. poz. 2094).

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór Oświadczenia Laureata

Polecane produkty: