Vtech, Kidizoom Action Cam, kamera sportowa

Indeks: 5832822

Napisz recenzję i oceń
Cena: 229,99 zł299,00 zł
Oszczędzasz: 69,01 zł (23%)
Towar w magazynieWysyłamy w: 1 dzień
Ilość:
Dodaj do koszyka
Dodaj do schowka

Kidizoom Action Cam to lekka, wielofunkcyjna kamera stworzona z myślą o dzieciach!

Ze wzglę­du na kie­szon­ko­wy roz­miar moż­na ją za­brać do­słow­nie wszę­dzie! Umoż­li­wia zro­bie­nie zdjęć, fil­mów, fil­mów po­klat­ko­wych. Do­dat­ko­wą atrak­cją dla dziec­ka jest moż­li­wość do­da­wa­nia efek­tów spe­cjal­nych i ani­ma­cji. W ze­sta­wie znaj­du­je się wo­do­od­por­na obu­do­wa, któ­ra po­zwa­la na ro­bie­nie zdjęć w desz­czu i pod wodą! A dzię­ki spe­cjal­nym uchwy­tom moż­na za­mo­co­wać ka­me­rę na ka­sku lub na de­sko­rol­ce! Te­raz już wszyst­ko jest moż­li­we!

Funkcje:

 • Po­sia­da funk­cję sa­mo­wy­zwa­la­cza, aby wy­ko­ny­wać zdję­cia z opóź­nie­niem.
 • Po­zwa­la na na­gry­wa­nie fil­mi­ków, fil­mów po­klat­ko­wych (moż­na wy­ko­nać se­rię zdjęć a na­stęp­nie po­łą­czyć w zdję­cia w film po­klat­ko­wy z mu­zy­ką w tle), ro­bie­nie zdjęć, do­da­wa­nie efek­tów spe­cjal­nych i ani­ma­cji.
 • Moż­li­wość wy­ko­ny­wa­nia zdjęć se­ryj­nych (au­to­ma­tycz­nie w kil­ku­se­kun­do­wym od­stę­pie).
 • Ka­me­ra po­zwa­la też na moż­li­wość od­twa­rza­nia na­gra­nych fil­mów lub zdjęć.
 • Jest moż­li­wość zmia­ny pręd­ko­ści prze­wi­ja­nia do ty­łu i do przo­du (2x, 4x, 1x).
 • 3 wbu­do­wa­ne gry:
  • kon­kurs wa­ke­bo­ar­din­gu (zbie­ra­nie mo­net i omi­ja­nie prze­szkód),
  • przy­go­da na ro­we­rze gór­skim (zbie­ra­nie gwiaz­dek, omi­ja­nie prze­szkód)
  • sza­lo­ny ka­pi­tan (po­szu­ki­wa­nie okre­ślo­nych za­ba­wek) - ćwi­cze­nie re­flek­su, umie­jęt­no­ści wnio­sko­wa­nia i zro­zu­mie­nia po­le­ceń.

Parametry techniczne:

 • Zdję­cia w roz­dziel­czo­ści: 640 x 480px (0,3MP), oko­ło 600 szt; for­mat JPG.
 • Fil­my w roz­dziel­czo­ściach: 160 x 120px (oko­ło 6 mi­nut), 320 x 240px (oko­ło 2min), 640 x 480px (tyl­ko przy kar­cie pa­mię­ci), for­mat AVI.
 • Pa­mięć we­wnętrz­na 128 MB (czę­ścio­wo za­ję­ta przez opro­gra­mo­wa­nie ka­me­ry, do­stęp­na pa­mięć bę­dzie mniej­sza), moż­li­wość roz­sze­rze­nia pa­mię­ci po­przez kar­tę mi­cro­SD o po­jem­no­ści od 1 do 32 GB, kla­sy 6 lub wyż­szej.
 • Mak­sy­mal­na dłu­gość fil­mu ogra­ni­czo­na jest do wiel­ko­ści pli­ku (do 2 GB) - oko­ło 30 mi­nut, sza­cun­ko­wo w naj­wyż­szej roz­dziel­czo­ści dłu­gość fil­mu wy­nie­sie do 15min.
 • Ba­te­ria li­to­wo­-jo­no­wa wbu­do­wa­na na sta­łe (ka­bel USB znaj­du­je się w ze­sta­wie).
 • Za­sięg pod wo­dą do 2 m głę­bo­ko­ści, na­gry­wa­nie do 30 mi­nut.

Zawartość zestawu:

 • Ki­di­zo­om Ac­tion Cam.
 • Wo­do­od­por­na obu­do­wa.
 • Uchwyt na ka­me­rę.
 • Uchwyt mo­cu­ją­cy.
 • Ka­bel USB.
 • Pa­sek na rękę.

SKU 

5832822

Producent

Trefl

Przedział wiekowy

6-8 lat, 9-12 lat

Płeć

Chłopiec, Dziewczynka

Marka

Vtech

​​​​​​​Czytnik kart?

nie

​​​​​​​Dotykowy ekran

nie

​​​​​​​GPS

nie

​​​​​​​​​​​​​​Lampa

nie​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​Modem

nie​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​Zwiększona wytrzymałość

nie

​​​​​​​​​​​​​​Zdjęcia 3D

nie

​​​​​​​​​​​​​​Zdalnie sterowany

nie

​​​​​​​​​​​​​​Wyjście HDMI

nie

​​​​​​​​​​​​​​Wstrząsoodporność

nie

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Wodoodporność

tak

​​​​​​​​​​​​​​WIFI

nie

​​​​​​​​​​​​​​Stabilizator obrazu

nie

​​​​​​​​​​​​​​Ruchomy ekran LCD

nie

​​​​​​​​​​​​​​Projektor

nie

Podsumowanie recenzji

Napisz recenzję

Jeszcze nikt nie dodał recenzji tego produktu