REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Świętuj z LEGO i wygrywaj codziennie”
(dalej zwany „Regulaminem”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem loterii promocyjnej „Świętuj z LEGO i wygrywaj codziennie” zwanej dalej „Loterią” jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-954, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 13098, kapitał zakładowy: 368.900,00 zł., NIP: 525- 10-22-800, REGON: 011778739, zwana dalej: „Organizatorem”.
 2. Loteria trwa od 2 maja 2022 roku do 13 października 2022 roku (termin zawiera okres wydawania nagród oraz rozpatrywania reklamacji). Zakup produktów objętych Loterią możliwy jest w okresie od 2 maja 2022 roku do 26 czerwca 2022 roku. Zgłoszenie do Loterii możliwe jest od 2 maja 2022 roku od godziny 12:00 do 26 czerwca 2022 roku do godziny 23:59:59.
 3. Produktami, których zakup w okresie od 2 maja 2022 roku do 26 czerwca 2022 roku umożliwia udział w Loterii, są dowolne zestawy klocków marki LEGO (dalej łącznie: „Produkty Promocyjne”, a osobno: „Produkt Promocyjny”) wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dostępne w punktach sprzedaży detalicznej na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub przez sieć Internet (dalej: „Punkt sprzedaży”) z zastrzeżeniem §2 ust. 3 lit. a). Zakup Produktów Promocyjnych przed 2 maja 2022 roku i po 26 czerwca 2022 roku nie uprawnia do udziału w Loterii.
 4. Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
 5. Loteria prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII

 1. Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740), mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy”). W Loterii nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora oraz wszelkich podmiotów z grupy LEGO, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. W Loterii nie mogą brać udziału osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest łączne wykonanie następujących czynności:
  1. jednorazowy zakup w Punkcie sprzedaży co najmniej jednego Produktu Promocyjnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 2 maja 2022 roku do 26 czerwca 2022 roku z zastrzeżeniem, że zakup kilku Produktów Promocyjnych, stwierdzony jednym paragonem fiskalnym/fakturą imienną (fakturą wystawioną na dane osoby fizycznej – konsumenta nie zaś przedsiębiorcy) uprawnia do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia, na podstawie tego paragonu/faktury imiennej, niezależnie od liczby stwierdzonych na nim/niej zakupów Produktu Promocyjnego. Zakup nie może być dokonany w maszynach vendingowych lub w innych miejscach czy urządzeniach, w których nie jest możliwe uzyskanie dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury imiennej (dalej: „Zakup Promocyjny”); oraz
  2. zachowanie oryginału dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego lub faktury imiennej, świadczącego o dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego, w Punkcie sprzedaży w okresie, o którym mowa w literze a) powyżej; a następnie
  3. zgłoszenie Zakupu Promocyjnego do Loterii w okresie od 2 maja 2022 roku od godziny 12:00 do 26 czerwca 2022 roku do godziny 23:59:59 (dalej: „Zgłoszenie”), poprzez zarejestrowanie Zakupu Promocyjnego na stronie internetowej www.loteriaurodzinowa.pl (dalej: „Strona Loterii”) za pomocą elektronicznego formularza (dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”) i podanie następujących danych:
   1. adres e-mail Uczestnika;
   2. numer dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego (numer paragonu najczęściej znajdujący się w jego prawej górnej części lub numer faktury imiennej; uwaga – wielu przypadkach numer paragonu znajduje się w jego dolnej części, przed wpisaniem numeru do Formularza Zgłoszeniowego należy upewnić się w Punkcie sprzedaży, że jest to właściwy, wymagany Regulaminem Loterii, numer paragonu);
   3. datę dokonania Zakupu Promocyjnego;
   4. numer NIP punktu sprzedaży detalicznej, w którym dokonano Zakupu Promocyjnego;
   5. unikalny nr kasy fiskalnej (numer najczęściej znajdujący się na dole paragonu; nie dotyczy  w przypadku faktury imiennej);
  4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach i w zakresie związanych z Loterią,
  5. zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.
 4. O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system (data serwera) obsługujący Stronę Loterii. Każdemu zarejestrowanemu Zgłoszeniu Organizator nadaje Unikatowy Identyfikator Cyfrowy (dalej: „UIC”), o czym informuje Uczestnika w sposób opisany w ust. 5 poniżej.
 5. W momencie zarejestrowania Zgłoszenia przez system informatyczny obsługujący Stronę Loterii, Uczestnikowi dokonującemu Zgłoszenia poprzez Formularz Zgłoszeniowy pojawia się komunikat o ewentualnej wygranej lub jej braku (wraz z numerem UIC).
 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie zapewnia możliwości zmiany danych Zgłoszenia wprowadzonych przez Uczestnika po zarejestrowaniu Zgłoszenia przez system obsługujący Stronę Loterii.
 7. Jedno zarejestrowane Zgłoszenie stanowi jeden dowód udziału w Loterii - los.
 8. Uczestnik jest uprawniony do dokonania zgłoszenia danego dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego wyłącznie raz w całym okresie przyjmowania zgłoszeń, co nie wyklucza wielokrotnego przesyłania Zgłoszeń w Loterii przez danego Uczestnika na podstawie różnych dowodów zakupu z zastrzeżeniem, że każdy Uczestnik może dokonać maksymalnie 20 Zgłoszeń dziennie. Jeżeli na jednym dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego zawartych jest kilka Zakupów Promocyjnych, Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia tego dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego wyłącznie raz, a pod uwagę wzięty jest wyłącznie pierwszy Zakup Promocyjny wskazany na tym dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego.
 9. Zabrania się stosowania oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, a także dokonywanie Zgłoszeń z podaniem danych nieprawdziwych. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, a w szczególności postanowień niniejszego ustępu Organizator ma prawo wyłączyć Uczestnika z Loterii, pozbawić go prawa do Nagrody, usunąć jego Zgłoszenia w Loterii (zarówno te już przesłane jak i przyszłe). Na potrzeby niniejszego ustępu uznaje się, że jeden Uczestnik to osoba, która dokonuje Zgłoszenia przy pomocy jednego adresu e-mail lub posiada inną tożsamą daną umożliwiającą przyjęcie, że Zgłoszenia dokonuje ta sama osoba bądź z innych okoliczności wynika tożsamość Uczestnika.
 10. Oryginał dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego lub faktury imiennej potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
  1. faktura imienna/ paragon fiskalny jest prawdziwy tzn. wystawiony przez Punkt sprzedaży, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
  2. faktura imienna/ paragon fiskalny nie jest uszkodzony tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności faktura imienna/paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego;
  3. na liście zakupów na fakturze imiennej/paragonie jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego, bądź też na fakturze imiennej/paragonie widnieje adnotacja Punktu sprzedaży pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego,
  4. faktura imienna wystawiona jest na imię i nazwisko Uczestnika.
 11. Jeżeli z treści dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego nie wynika, iż Uczestnik dokonał zakupu Produktów Promocyjnych w okresie od 2 maja 2022 roku do 26 czerwca 2022 roku, na dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego powinna się znaleźć adnotacja dokonana przez przedstawiciela Punktu sprzedaży, potwierdzająca fakt zakupu Produktu Promocyjnego spełniającego warunki opisane w § 2 ustęp 3 Regulaminu. Adnotacja powinna być opatrzona również pieczątką Punktu sprzedaży. W wyżej opisanym przypadku Laureat zobowiązany jest w formularzu, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu załączyć zdjęcie faktury imiennej/paragonu z uwidocznioną adnotacją.
 12. Z zastrzeżeniem § 2 ustęp 8 Regulaminu, każdy z Uczestników może dokonać dowolnej liczby Zakupów Promocyjnych. Każdorazowo w celu badania autentyczności dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego oraz w celu zweryfikowania przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika – w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania od Organizatora przesłanego za pośrednictwem wiadomości e-mail – okazania dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego (w postaci paragonów fiskalnych lub faktur imiennych), na podstawie których Uczestnik dokonał Zgłoszeń w całym dotychczasowym okresie Loterii - pod  rygorem utraty prawa do nagrody w Loterii, usunięcia wszystkich jego Zgłoszeń w Loterii zarówno przyszłych jak i dotychczasowych lub pozbawienia go prawa do udziału w Loterii.
 13. W przypadku niemożności skontaktowania się z Uczestnikiem w sposób opisany w § 2 ustęp 12 Regulaminu lub w przypadku braku pozytywnej weryfikacji, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Loterii w tym usunąć wszystkie jego Zgłoszenia w Loterii zarówno dotychczasowe jak i przyszłe, pozbawić go prawa do nagrody lub pozbawić prawa do udziału w Loterii. Dowody dokonania Zakupów Promocyjnych powinny zostać przedstawione pod adresem: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02- 954 Warszawa, poprzez ich dostarczenie osobiste, przesyłką kurierską lub listem poleconym. Organizator zastrzega, iż przesyłkę uważa się za wniesioną w terminie, jeśli dotrze ona na adres siedziby Organizatora w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Uczestnika wezwania od Organizatora. Organizator ma prawo wystosować żądanie, o którym mowa w § 2 ustęp 12 Regulaminu w każdym czasie podczas trwania Loterii, nie później jednak niż na 25 dni przed ostatecznym terminem wydania nagród w Loterii, określonym w § 5 ustęp 13 Regulaminu. Organizator w czasie procesu weryfikacji ma prawo wstrzymać wydanie nagrody na 30 dni, jednak nie dłużej niż do 1 września 2022 roku.
 14. W przypadku, gdy w Loterii jest dokonane więcej niż jedno Zgłoszenie oparte na tym samym Zakupie Promocyjnym (tj. z wykorzystaniem tego samego dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego, zawierającego te same dane w postaci: numeru dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego, daty dokonania Zakupu Promocyjnego oraz numeru NIP punktu sprzedaży detalicznej) Organizator uwzględnia w Loterii wyłącznie pierwsze dokonane Zgłoszenie, zaś pozostałe takie Zgłoszenia nie biorą udziału w Loterii.
 15. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych jest dobrowolne. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. Uczestnik przystępując do Loterii poprzez wysłanie Zgłoszenia potwierdza, iż spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii oraz akceptuje postanowienia Regulaminu.
 16. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony w szczególności poprzez generowanie dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego, użycie narzędzi programistycznych, utrudnianie innym Uczestnikom dostępu do Formularza Zgłoszeniowego lub Strony Loterii lub inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie Strony Loterii, Organizator może wykluczyć tego Uczestnika z Loterii, a dokonane przez niego Zgłoszenia nie będą uwzględniane w Loterii.

§ 3. CZAS TRWANIA LOTERII

Loteria trwa od 2 maja 2022 roku do 13 października 2022 roku (termin zawiera okres wydawania nagród i rozpatrywania reklamacji), przy czym zakup Produktu Promocyjnego możliwy jest wyłącznie w terminie od 2 maja 2022 roku do 26 czerwca 2022 roku, zaś zgłoszenia wyłącznie w terminie od 2 maja 2022 roku od godziny 12:00 do 26 czerwca 2022 roku do godziny 23:59:59.

§ 4. NAGRODY

 1. W Loterii przyznanych będzie łącznie 168 Nagród. Nagroda zależna jest od bramki czasowej, w której Nagroda będzie przyznana. Nagrodami mogą być:
  • Klocki LEGO model nr 42141 – LEGO Technic Samochód wyścigowy McLaren Formula 1TEAM o wartości 597,76 zł – Organizator przewidział 56 takich Nagród,
  • Klocki LEGO model 41704 – LEGO Friends Budynki przy głównej ulicy o wartości 486,43 zł – Organizator przewidział 56 takich Nagród,
  • Klocki LEGO model nr 60317 - LEGO City Napad na bank o wartości 320,97 zł - Organizator przewidział 56 takich Nagród.
  Powyższe nagrody w Regulaminie zwane są dalej odpowiednio jako „Nagroda” lub „Nagrody”.
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju ani na ich równowartość pieniężną.
 3. Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 4. Jeden Uczestnik może wygrać więcej niż jedną Nagrodę w Loterii, z zastrzeżeniem każdorazowego spełnienia warunków przyznania Nagrody w Loterii.
 5. Pula Nagród w Loterii wynosi 78 688,96 złotych (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych, 96/100).
 6. Nagrody są wydawane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.).

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII

Laureat Nagrody traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda trafia do puli Nagród Losowania Dodatkowego.

 

 1. O wygranej Nagrodzie Uczestnik informowany jest bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia, komunikatem wyświetlanym na Stronie Loterii, czy do jego Zgłoszenia przypisana została Nagroda (tj. czy Zgłoszenie jest wygrywające czy nie). Uczestnicy, których Zgłoszenia są wskazane jako wygrywające w sposób opisany w zdaniu poprzednim, są „Laureatami Nagród”. Poza komunikatem wyświetlanym bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia Organizator prześle na adres e-mail podany w Formularzu powiadomienie o przypisaniu do Zgłoszenia danej Nagrody.
 2. Zgłoszenie będzie Zgłoszeniem zwycięskim, jeśli w czasie otwarcia bramki czasowej, do której przypisana jest Nagroda jest ono pierwsze po upływie daty i godziny, na którą wyznaczono bramkę czasową. Uczestnicy nie są informowani o czasie otwarcia bramek czasowych ani o tym, która Nagroda została ukryta w bramce aż do czasu wygranej. W okresie od 2 maja 2022 roku od godziny 12:00 do 26 czerwca 2022 roku do godziny 23:59:59 Organizator przewidział otwarcie 168 (słownie: stu sześćdziesięciu ośmiu) bramek czasowych, 3 bramek czasowych z Nagrodami dziennie (w każdej bramce inna Nagroda) w godzinach od 9:00 do 19:00.
 3. Nagrody są przyznawane na podstawie bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. Określenie dokładnej daty i godziny otwarcia i zamknięcia bramek jest dokonywane zgodnie z czasem serwera informatycznego przyjmującego Zgłoszenia do Loterii. Bramki z Nagrodami otwierane są w różnym czasie, lecz wszystkie kończą się, o ile nie zostanie przyznana w nich Nagroda, o godzinie 23:59:59 dnia, w którym zostały otwarte.
 4. Bramka pozostaje otwarta w czasie określonym przez Organizatora do czasu Zgłoszenia się Uczestnika w czasie jej trwania i przypisania Uczestnikowi danej Nagrody. Jeśli żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy otwarciem a zamknięciem bramki, Nagroda pozostaje nieprzyznana i zasila pulę Losowania Dodatkowego.
 5. W przypadku niewydania Nagród w ramach procedur bramkowych przewidzianych niniejszym Regulaminem, w dniu 28 lipca 2022 roku Organizator przeprowadzi losowanie dodatkowe Nagród z puli wszystkich Zgłoszeń dokonanych w Loterii od dnia 2 maja 2022 r. od godziny 12:00 do dnia 26 czerwca 2022 r. do godziny 23:59:59, które nie były wskazane/wylosowane wcześniej jako zwycięskie (dalej: „Losowanie Dodatkowe”). Organizator wylosuje tylu Laureatów w ramach Losowania Dodatkowego, ile Nagród nie zostało wydanych w Loterii. W przypadku niewydania Nagrody przypisanej Laureatowi w wyniku Losowania Dodatkowego pozostaje ona do dyspozycji Organizatora. W Losowaniu Dodatkowym najpierw rozdysponowane zostaną Nagrody o wyższej wartości.
 6. Losowanie Dodatkowe odbywa się w siedzibie Organizatora przy użyciu certyfikowanego systemu informatycznego przeznaczonego do wykonywania losowań w loteriach promocyjnych.
 7. Na jedno Zgłoszenie może przypadać wyłącznie jedna Nagroda. Uzyskanie prawa do Nagrody nie wyłącza możliwości uzyskania prawa do Nagrody na podstawie innego Zgłoszenia. W sytuacji, gdy kilka osób zwróci się do Organizatora z roszczeniem o wydanie Nagrody na podstawie tego samego Zgłoszenia lub na podstawie kilku Zgłoszeń wysłanych na podstawie tych samych danych wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym, Organizator ma prawo zażądać od tych osób przesłania – w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Organizatora przesłanego za pośrednictwem wiadomości e-mail oryginału dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego zarejestrowanego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia. Z zastrzeżeniem zapisów niniejszego ustępu do przesłania oryginałów dowodów dokonania Zakupu Promocyjnego stosuje się odpowiednio zapisy § 2 ustęp 12-13. W przypadku niewypełnienia obowiązków opisanych w zdaniu poprzedzającym przez daną osobę traci ona prawo do Nagrody.
 8. Laureaci Nagród, niezależnie od powiadomienia, o którym mowa w § 5 ustęp 1 Regulaminu, są powiadamiani o wygranej za pomocą wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany w zwycięskim Zgłoszeniu, najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia uzyskania prawa do Nagrody. Organizator wysyła do każdego z Laureatów Nagród, zgodnie z powyższym, wyłącznie jedną wiadomość poczty elektronicznej.
 9. W odpowiedzi na powiadomienie o wygranej, Laureaci Nagród zobowiązani są do uzupełnienia w terminie 72 godzin od momentu wysłania przez Organizatora aktywnego formularza przesłanego w wiadomości zawierającego:
  1. dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu do wysyłki Nagrody;
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie tychże danych w związku z organizacją Loterii i wydaniem Nagród,
  3. wyraźne zdjęcie dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego podanego w zwycięskim Zgłoszeniu oraz wyraźne zdjęcie odwrotu dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego, w przypadku, gdy zamieszczona jest na nim adnotacja, o której mowa w §2 ust. 11. Zdjęcia wgrywane do formularza muszą być plikami w formacie .jpg lub .png o wielkości poniżej 3 MB każdy.
 10. W przypadku:
  1. niewysłania przez Laureata Nagrody aktywnego formularza ani zdjęć dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu, lub
  2. przesłania przez Laureata Nagrody zdjęć dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego lub adnotacji na dowodzie dokonania Zakupu Promocyjnego, których jakość uniemożliwia odczytanie ich treści,
  3. przesłania przez Laureata Nagrody dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego zarejestrowanego w ramach jego zwycięskiego Zgłoszenia, niespełniającego warunków określonych Regulaminem,
  4. niespełnienia przez Laureata Nagrody któregokolwiek z warunków przyznania Nagrody, o których mowa w Regulaminie,
  Laureat Nagrody traci prawo do Nagrody, zaś Nagroda trafia do puli Nagród Losowania Dodatkowego.
 11. Do Laureatów Nagrody wylosowanych w Losowaniu Dodatkowym postanowienia ust. 8-10 powyżej stosuje się odpowiednio, przy czym, jeśli Laureat Losowania Dodatkowego utraci prawo do Nagrody, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 12. Lista Laureatów Nagród, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody (zawierająca: imię i 8 ostatnich znaków UIC) jest publikowana na bieżąco niezwłocznie po zweryfikowaniu prawa danego Laureata do Nagrody jednak nie później niż do 1 września 2022 roku na stronie internetowej Loterii www.loteriaurodzinowa.pl
 13. Nagrody są wydawane przesyłką kurierską na adres wskazany przez Laureata Nagrody. Nagrody są wydawane nie później niż do 1 września 2022 roku.
 14. Organizator może prosić Laureata o podpisanie protokołu odbioru Nagrody.

§ 6. NADZÓR NAD LOTERIĄ ORAZ REKLAMACJE

 1. Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa komisja powołana przez Organizatora (dalej „Komisja”) działająca na podstawie regulaminu Komisji. Członkowie Komisji posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad przebiegiem Loterii. Decyzje Komisji zapadają bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
 2. Losowanie Nagród odbywa się w obecności Komisji. Z przebiegu Losowania jest sporządzany protokół.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób opisany poniżej, w terminie nie później niż do 15 września 2022 roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji wniesionej na piśmie, decyduje data stempla pocztowego. Organizator zastrzega, iż reklamację uważa się za wniesioną w terminie, jeśli dotrze ona na niżej wymieniony adres e-mail lub adres korespondencyjny w terminie do 29 września 2022 roku.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika, adres e-mail (w przypadku zgłaszania reklamacji w formie elektronicznej), dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Loterii, a także treść żądania. W przypadku składania reklamacji za pomocą środka komunikacji elektronicznej należy ją wysłać na adres e-mail: reklamacje@loteriaurodzinowa.pl wpisując w temacie „Reklamacja – Świętuj z LEGO i wygrywaj codziennie” lub listem poleconym na adres Organizatora, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja – Świętuj z LEGO i wygrywaj codziennie”.
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez  Komisję, o  której mowa w § 6 ustęp 1 Regulaminu w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 6. Uczestnik jest powiadamiany o decyzji Komisji listem poleconym lub w wiadomości e-mail, wysłanej w terminie do 13 października 2022 roku, na adres podany w pisemnej reklamacji lub na adres elektroniczny do komunikacji, wskazany w reklamacji złożonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 7. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W odniesieniu do danych osobowych podawanych w formularzach przewidzianych Regulaminem administratorami, którzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych są Organizator oraz „LEGO Polska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska nr 22A (02-675 Warszawa), numer KRS 0000033901, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 5261011494, kapitał zakładowy: 31 314 580,00 zł (dalej „LEGO”).
 2. Stosownie do art. 26 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), Organizator oraz LEGO w drodze wspólnych uzgodnień określili następujące zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO:
  1. za zbieranie danych na potrzeby Loterii oraz dokonywanie wszelkich innych operacji na takich danych odpowiada Organizator, natomiast co do zasady nie przewiduje się dokonywania operacji na danych przez LEGO, z wyjątkiem sytuacji, gdyby konieczność taka wynikała z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. z uwzględnieniem powyższej zasady:
   1. Organizator odpowiada w szczególności za: przestrzeganie zasad określonych w rozdziale II RODO; wykonanie obowiązków wynikających z art. 12 RODO; dopełnienie obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO i ewentualnie w art. 14 RODO jeśli miałby zastosowanie, realizację praw osób, których dane dotyczą, określonych w art. 15-21 RODO, jeśli prawa te mają zastosowanie; wypełnianie obowiązków określonych w art. 24-25, oraz 28- 37 RODO w zakresie, w jakim mają zastosowanie; prowadzenie punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą;
   2. LEGO odpowiada za współdziałanie z Organizatorem celem realizacji praw osób których dane dotyczą, w przypadku gdyby stosownie do art. 26 ust. 3 RODO osoba taka wykonała swoje prawa wobec LEGO (zgłosiła wobec LEGO stosowne żądanie).
 3. W grupie LEGO wyznaczono inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: LEGO System A/S  Aastvej 1, 7190 Billund, DW: Data Protection Officer, e-mail: privacy.officer@LEGO.com, telefon:+44 1 753 826 000), jednak PUNKT KONTAKTOWY dla osób, których dane dotyczą przetwarzanych w związku z Loterią prowadzony jest przez Organizatora. W ramach PUNKTU KONTAKTOWEGO uzyskać można wszelkie informacje dotyczące danych przetwarzanych w związku z Loterią. Z wszelkimi zapytaniami i żądaniami dotyczącymi danych Organizator sugeruje zwracać się w pierwszej kolejności do PUNKTU KONTAKTOWEGO, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych:
  e-mail: abi@iq-marketing.pl
  adres: ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17 (02-954 Warszawa)
 4. W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Nagród (i) w  zakresie  w  jakim  są  one  przetwarzane w celu realizacji obowiązku wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, (ii) w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem Nagród i kontroli celno-skarbowej oraz (iii) danych osobowych Uczestników Loterii w zakresie postępowań reklamacyjnych związanych z Loterią, (iv) danych zbieranych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), administratorem jest wyłącznie Organizator.
 5. Dane osobowe są przetwarzane: (i) w celu organizacji i przeprowadzenia Loterii, w tym celem wyłonienia zwycięzców Loterii, przyznania Nagród i ich doręczenia zwycięzcom Loterii oraz ogłoszenia wyników Loterii, na podstawie zgody Uczestnika lub Laureata Nagrody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), (ii) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora oraz rozpatrzenia reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iii) w celu wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, prowadzenia ewidencji wydanych i wypłaconych wygranych, na potrzeby kontroli celno-skarbowej oraz rozpatrzenia reklamacji na podstawie konieczności wypełnienia prawnie ciążących na Organizatorze obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 6. Kategorie odnośnych danych osobowych obejmują dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane zawarte na przesłanych Organizatorowi dowodach zakupu produktów promocyjnych.
 7. Odbiorcami danych (przez co rozumie się podmioty, którym dane mogą być ujawniane) mogą być podmioty następujących kategorii: podmioty i organy, którym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa udostępnia się dane osobowe, pracownicy lub współpracownicy Organizatora (lub LEGO wyłącznie gdyby konieczność taka wynikała z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) oraz podmioty świadczące usługi dla Organizatora (lub LEGO wyłącznie gdyby konieczność taka wynikała z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa), w tym usługi informatyczne (hostingowe), kurierskie, pocztowe, księgowe lub obsługi prawnej wyłącznie w zakresie niezbędnym w związku z przeprowadzeniem Loterii.
 8. Okres, przez jaki będą przechowywane dane osobowe, zależy od tego, w jakim celu są przetwarzane: (i) w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Uczestnik Loterii lub Laureat Nagrody – do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej, (ii) w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń Organizatora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń, (iii) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Uczestnika Loterii lub Laureata Nagrody obowiązków z nich wynikających. Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Uczestnika Loterii lub Laureata Nagrody dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, prawo do przenoszenia danych, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy dane są przetwarzane w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, przetwarzanie danych osobowych w tych celach zostanie zakończone, chyba że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (tzn. jeśli dane osobowe będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 11. Źródłem pochodzenia danych osobowych są Uczestnicy Loterii.
 12. Podanie danych osobowych, w szczególności kompletne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, formularza Laureata, podanie danych przy okazji składania reklamacji lub podanie danych osobowych w składanym wniosku o wydanie zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych lub reklamacji jest dobrowolne (nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy), aczkolwiek jest konieczne do wzięcia udziału w Loterii, przyznania i wydania Nagrody lub odpowiednio uzyskania zaświadczenia o uzyskanej wygranej lub rozpatrzenia reklamacji. Zakres danych wymaganych do wydania zaświadczenia o uzyskanej wygranej reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2314).
 13. Uczestnik Loterii zobowiązany jest podawać wyłącznie dane prawdziwe i aktualne.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 poz. 2094 ze zm.).
 2. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.).
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.loteriaurodzinowa.pl oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa. Na pisemny wniosek Uczestnika z dopiskiem „Świętuj z Lego i wygrywaj codziennie” złożony/wysłany na adres, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa, Regulamin jest wysyłany na adres Uczestnika, wskazany we wniosku.
 4. Stosownie do postanowień art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 ze zm.) Organizator jest zobowiązany, na żądanie Zwycięzcy Loterii, wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej.