Regulamin Konkursu
„Narysuj świąteczną przygodę Świnki Peppy i jej przyjaciół i wygraj!” („Regulamin”)

I.    Postanowienia ogólne

1.1.  Organizatorem konkursu „Narysuj świąteczną przygodę Świnki Peppy i jej przyjaciół i wygraj!!” zwanego dalej „Konkursem”, jest Maria Jakubowska zamieszkała 01-355 Warszawa, ul. Czumy 12/7, prowadząca działalność wpisaną do CEIDG pod firmą Panorama Maria Jakubowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. Waleriana Czumy 12/7, 01-355 Warszawa,  NIP: 8240003746, Regon 450667030 (zwana dalej „Organizatorem”), działająca na zlecenie Hasbro Poland sp. z o.o., Al.  Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, NIP 1180074063.

1.2.  Partnerem Konkursu jest: spółka SMYK S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000643442, NIP 5252159820, REGON 016261640, kapitał zakładowy w wysokości 302 827 571 zł opłacony w całości (zwana dalej „Partnerem”).

1.3.  Konkurs jest komunikowany na stronie Facebook Partnera („Post Konkursowy”), na stronie internetowej Partnera tj. www.smyk.com. oraz w sklepach stacjonarnych Partnera.

1.4.  Konkurs trwa od dnia 18.11.2021 roku od godz. 6.00 do dnia 29.11.2021 roku do godz. 23.59.

1.5.  Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.6.  Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.

1.7.  Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regulacjom tam zawartym.

1.8.  Konkurs jest organizowany w celu promocji marki Świnka Peppa.

II.   Warunki uczestnictwa w konkursie i zasady konkursu  

2.1 Zadaniem uczestnika Konkursu jest dodanie pod Postem Konkursowym zamieszczonym na www.facebook.com/smykcom komentarza zawierającego rysunek przedstawiający Świąteczną przygodę Świnki Peppy i jej przyjaciół. Dodanie komentarza zwanego w dalszej części Regulaminu „Pracą Konkursową”, musi nastąpić po dniu dokonania Zakupu promocyjnego, o którym mowa w pkt 2.3 poniżej i stanowić będzie Zgłoszenie Konkursowe w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

2.2 Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i  akceptacją Regulaminu.

2.3 Warunkiem dokonania Zgłoszenia jest dokonanie jednorazowego zakupu dowolnego jednego produktu licencji Świnka Peppa („Zakup promocyjny”).

Zakup promocyjny musi być dokonany w wyłącznie w sklepie stacjonarnym Smyk lub w sklepie internetowym smyk.com („Sklepy konkursowe”) w okresie trwania Konkursu i musi być udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu. Sprzedaż promocyjna produktów z licencji Świnka Peppa uprawniająca do wzięcia udziału w Konkursie rozpocznie się w dniu 18.11.2021 r. a zakończy się w dniu 29.11.2021 r.

2.4 Produkty z licencji Świnka Peppa mogą być dostępne w Sklepach konkursowych zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże ich zakup poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. Jako dowód zakupu uznawany będzie jedynie oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT (wystawionej na Uczestnika w rozumieniu pkt. 2.7 Regulaminu) potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby niniejszego Konkursu powinien być czytelny i oryginalny, tzn. taki, który jest wystawiony przez Sklep konkursowy (którego nazwa i adres znajdują się na Dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany.

Dowodem zakupu na potrzeby niniejszego Konkursu nie jest w szczególności jego: kserokopia, kopia notarialnie poświadczona, wtórnik, odpis, duplikat, wydrukowany skan.

W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu potwierdzającego udział w Konkursie, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora.

2.5 Komentarze umieszczone pod innymi postami Partnera oraz komentarze usunięte spod Posta Konkursowego do dnia 10.12.2021 r. nie będą stanowiły Zgłoszenia Konkursowego. Usunięcie komentarza zawierającego Pracę Konkursową spod Posta Konkursowego oznacza wycofanie Zgłoszenia Konkursowego.

2.6 W Konkursie może wziąć udział użytkownik serwisu Facebook odwiedzający fanpage Partnera znajdujący się pod adresem: www.facebook.com/smykcom (zwany dalej „Fanpage”).

2.7 Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, będące konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego i mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej jako „Uczestnicy Konkursu”).

2.8 W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i małoletnie.

2.9 Osoby małoletnie do 13 roku życia, mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie poprzez opiekuna prawnego (wymóg regulaminu Facebook).

2.10 Osoby małoletnie po 13 roku życia, mogą wziąć udział wyłącznie za zgodą i pod nadzorem opiekuna prawnego.

2.11 W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Zleceniodawcy oraz Partnera, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.12 Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę dorosłą lub osobę małoletnią odpowiadającą wymogom określonym w niniejszym rozdz. II. Regulaminu jest dokonanie Zgłoszenia  Konkursowego  tj.:

a)   w przypadku, gdy Uczestnikiem Konkursu jest osoba małoletnia wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie przez małoletniego Uczestnika Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, 

b)  wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych, dotyczących osób biorących udział w Konkursie, a w przypadku gdy Uczestnikiem Konkursu jest osoba małoletnia – danych dotyczących małoletniego oraz opiekuna prawnego – zgody wyraża opiekun prawny;

c)   Dokonanie zakupu Promocyjnego spełniającego warunki określone w pkt 2.3 oraz 2.4 powyżej;

d)  Wykonanie Pracy konkursowej określonej w punkcie 2.1.

2.13 Weryfikacja zgód będzie następowała na etapie przyznawania nagród. Nie jest konieczne dołączanie zgód oraz dowodu zakupu do posta z Pracą Konkursową.

2.14 Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w 2.1 Regulaminu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poście Konkursowym („Zgłoszenie Konkursowe”).

2.15 Zgłoszenie Konkursowe, dokonane zgodnie z pkt 2.2 powyżej, musi nastąpić nie później niż dnia 29.11.2021 r., do godz. 23:59. Zgłoszenia późniejsze nie będą brane pod uwagę.

2.16 Zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym lub takich, które mogą naruszyć lub naruszają dobra osobiste lub prawa osób trzecich. W przypadku otrzymania Zgłoszenia, które narusza postanowienia niniejszego punktu Regulaminu, Organizator odmawia jego uwzględnienia w Konkursie, a Organizator oraz Partner zastrzegają prawo do usunięcia komentarzy zawierających takie treści.

2.17 Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przestrzegać regulaminu serwisu Facebook.

2.18 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.

2.19 Uczestnik oświadcza, że Praca konkursowa przesłana w ramach Zgłoszenia Konkursowego nie narusza dóbr osobistych, ani też innych praw osób trzecich. Uczestnik Konkursu oświadcza jednocześnie, że prawa autorskie do Pracy konkursowej w pełni przysługują Uczestnikowi Konkursu.

2.20 Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

III. Nagrody w Konkursie

3.1 Organizator przewidział następujące nagrody główne oraz nagrody pocieszenia w Konkursie (dalej łącznie „Nagrody”):

Rodzaj nagrody
Ilość nagród
Wartość części rzeczowej 1 nagrody
Wartość części pieniężnej 1 nagrody
Całkowita wartość 1 nagrody
Nagroda Główna
Rower Peppa 12"
3
733 zł
73,3 zł
806,30 zł
Nagrody Pocieszenia
Camper Peppy
3
299 zł
29,9 zł
328,90 zł
 Dom Peppy
5
340 zł
34 zł
374 zł
Pościel Peppa
15
82 zł
8,15 zł
89,65 zł
Zestaw kuchenny Bildo
20
128 zł
12,8 zł
140,8 zł

3.2 Każda Nagroda składa się z dwóch elementów – części rzeczowej oraz części pieniężnej.

3.3 Wygrane uzyskane w Konkursie podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z treścią Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

3.4 Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród wygranych w Konkursie przez laureatów Konkursu.

3.5 Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatom nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek.

3.6 Wartość 10% zryczałtowanego podatku dochodowego odpowiada wysokości części pieniężnej Nagrody. Część pieniężna Nagrody zostanie zatrzymana przez Organizatora w ramach poboru zaliczki na zryczałtowany podatek dochodowy, którym obciążony jest laureat Konkursu.

3.7 W całym okresie trwania Konkursu jeden Uczestnik Konkursu może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę. W trakcie trwania Konkursu Uczestnik Konkursu może dokonać nieograniczonej liczby Zgłoszeń Konkursowych.

3.8 Laureat Nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.

3.9 Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

3.10 Nagrody zostaną wydane laureatom Konkursu zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po pobraniu i zapłacie podatku od Nagrody przez Organizatora, tj. po potrąceniu z nagrody jej części pieniężnej w wysokości podanej w pkt 3.1 Regulaminu.

IV.    Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie

4.1 Wyłonienie laureatów Konkursu będzie polegało na wyborze 44 (słownie: czterdziestu czterech) Uczestników Konkursu, którzy zamieścili najciekawszą Pracę Konkursową w ramach Zgłoszenia Konkursowego („laureaci Konkursu”). W zależności od stopnia oryginalności i kreatywności Pracy konkursowej, zostanie przyznana odpowiednio Nagroda Główna bądź Nagroda Pocieszenia.

4.2 Przyznanie nagród w Konkursie, dokona większością głosów komisja konkursowa, w której skład wejdą trzy osoby, po jednej osobie powołanej przez Organizatora, Zleceniodawcę oraz Partnera („Komisja Konkursowa”).

4.3 W Konkursie zostaną uwzględnione tylko aktywne posty w chwili zakończenie konkursu zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy czym nie zostaną uwzględnione Zgłoszenia dokonane przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie udziału w Konkursie.

4.4 W razie przypadkowego nadesłania przez różnych Uczestników Konkursu jednakowych Prac Konkursowych w ramach  Zgłoszenia Konkursowego i przyznania przez Komisję Nagrody tego Zgłoszenia Konkursowego, nagrodę otrzyma tylko ten spośród Uczestników Konkursu nadsyłających jednakowe Zgłoszenie Konkursowe, którego Zgłoszenie Konkursowe zostało zarejestrowane najwcześniej.

4.5 Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Partnera pod adresem: www.facebook.com/smykcom najpóźniej do dnia 10.12.2021 r. Ponadto, każdy z laureatów Konkursu zostanie powiadomiony o swojej wygranej przez Partnera  za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem Facebooka do Uczestnika/ opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu będącego osobą małoletnią, który został podany w Zgłoszeniu Konkursowym w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

4.6 Uczestnik Konkursu po otrzymaniu wiadomości o wygranej w ciągu 2 dni powinien odpowiedzieć podając następujące dane:

4.6.1   dane identyfikacyjne (imię, nazwisko);

4.6.2   dane teleadresowe (numer telefonu, adres email oraz adres korespondencyjny w tym: nazwa i numer ulicy, numer domu i/oraz mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);

4.6.3   informacje o pełnoletności;

4.6.4   informacje o przedstawicielstwie ustawowym wobec małoletnich Uczestników Konkursu;

4.6.5   w przypadku uczestnika małoletniego przedstawić odpowiednie zgody

oraz przedstawić dowód zakupu. Odmowa podania danych lub przedłożenia wymaganych zgód lub dowodu zakupu, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu uniemożliwi przekazanie Nagrody laureatowi Konkursu, która w takim przypadku pozostanie w dyspozycji Organizatora.

4.7 Nagrody rzeczowe zostaną wysłane laureatom Konkursu w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników za pomocą przesyłki kurierskiej lub pocztowej przesłanej na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika Konkursu.

4.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez laureata Konkursu.

4.9 W przypadku zastosowania przez Organizatora środków określonych w pkt 2.18 laureat Konkursu traci prawo do Nagrody, która to Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora. Organizator może postanowić, że Nagroda ta przypadnie kolejnej osobie wyłonionej przez Komisję Konkursową zgodnie z Regulaminem.

4.10 Postanowienia pkt. 4.9. stosuje się odpowiednio również w przypadku, gdy laureat Konkursu nie odbierze Nagrody z przyczyn leżących po jego stronie w terminie 30 dni od dnia, w którym mógł on taką Nagrodę odebrać.

V.  Prawa własności intelektualnej

5.1 Z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa w ramach wydanej Nagrody, bez odrębnej odpłatności, licencję do eksploatacji autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Pracy konkursowej o której mowa w pkt 2.1 Regulaminu, stanowiącego utwór, obejmujące prawo do korzystania z utworu oraz rozporządzania nim, w całości lub we fragmentach, na okres 5 lat od daty zakończenia konkursu na terytorium Polski, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:

a)   wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nieprowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;

c)   rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

d) rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności za pośrednictwem sieci Internet;

e) dokonanie opracowań,

f)   wykonywanie autorskich praw zależnych do Pracy konkursowej.

5.2 Laureat Konkursu zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do utworu w zakresie określonym w artykule 16 pkt 3-5 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne bez zgody Organizatora.

5.3 W przypadku zgłoszenia w ramach Zgłoszenia Konkursowego, Prac konkursowych  niestanowiących utworu Organizator nabywa, bez odrębnej odpłatności, z chwilą wydania Nagrody wszelkie prawa do korzystania z Pracy konkursowej w ramach swojej działalności marketingowej, w zakresie odpowiadającym zakresowi określonemu w pkt. 5.1.

5.4 Laureat Konkursu udzielając licencji, o której mowa w pkt 5.1 Regulaminu, zapewnia, że korzystanie przez Organizatora z nagrodzonej Pracy Konkursowej, w sposób określony w  Regulaminie nie będzie powodowało powstania roszczeń osób trzecich, w tym w zakresie wynagrodzenia z tytułu wykorzystania utworu audiowizualnego lub artystycznego wykonania utworu. 

5.5 Organizator będzie uprawniony do udzielenia Partnerowi licencji na wykorzystanie Pracy Konkursowej na polach eksploatacji określonych w punkcie 5.1 powyżej.

5.6 Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego i zamieszczenie Pracy Konkursowej na Fanpage  udziela Partnerowi licencji na upublicznianie tejże Pracy Konkursowej za pośrednictwem tego profilu na polach eksploatacji 5. lit d Regulaminu.

VI. Postępowanie reklamacyjne

6.1.  Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, tj.: Panorama, ul. Gen. Waleriana Czumy 12/7, 01-355 Warszawa, lub drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@agencjapanorama.pl z dopiskiem „Narysuj świąteczną przygodę Świnki Peppy i jej przyjaciół i wygraj wyjątkowe nagrody!”- reklamacja”, w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia laureatów Konkursu w sposób określony w pkt 4.5. Regulaminu.

6.2.  Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Konkursu, a w przypadku gdy Uczestnikiem Konkursu jest osoba małoletnia – opiekunowi prawnemu.

6.3.  Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.4.  Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

6.5.  Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

6.6.  Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji lub drogą elektroniczną, w zależności od tego jaką drogą została złożona reklamacja, w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

VII.   Postanowienia końcowe

7.1 W najszerszym zakresie dozwolonym polskim prawem, Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Organizator dokona zmian w Regulaminie jedynie w przypadku ważnych przyczyn dotyczących Organizatora, Zleceniodawcy lub Partnera Konkursu, przy czym zmiana taka nie będzie wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki nabyte przez Uczestnika Konkursu. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników Konkursu poprzez zamieszenie informacji o zmianie Regulaminu w Poście Konkursowym zamieszczonym na stronie Facebook Partnera.  

7.2 Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

7.3 Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej pod adresem https://www.smyk.com/regulaminy-promo w formie umożliwiającej jego pobranie, zapisanie oraz wydruk.

7.4 Regulamin obowiązuje od dnia 17.11.2021 r. do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia - w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu oraz ich opiekunów prawnych – udostępniaj dane osobowe świadomie, dowiedz się w jaki sposób będziemy je przetwarzać

8.1 Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu w tym małoletnich Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych są:

8.1.1   Maria Jakubowska zamieszkała 01-355 Warszawa ul. Czumy 12/7 prowadząca działalność wpisaną do CEIDG pod firmą Panorama Maria Jakubowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. Waleriana Czumy 12/7, 01-355 Warszawa,  NIP: 8240003746, Regon 450667030 (zwana dalej „Organizatorem”)

8.1.2   W zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Fanpage oraz zawartych w korespondencji wymienionej z Uczestnikiem Konkursu SMYK S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000643442, NIP 5252159820, REGON 016261640, kapitał zakładowy w wysokości 302 827 571 zł opłacony w całości („Smyk” lub „Partner”)

Organizator i Partner (dalej łącznie jako „Współadministratorzy”, lub każdy osobno jako „Współadministrator”).

8.2 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

8.3 Administrator danych to podmiot, który, m.in., decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, a także o sposobach ich zabezpieczenia.

8.4 Współadministratorzy w odrębnej umowie wspólnie określili cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO.

8.5 Współadministrator, który przetwarza Dane Osobowe w celach lub w sposób inny niż wskazany w niniejszym Regulaminie, staje się samodzielnym administratorem i w tym zakresie będzie samodzielnie realizować obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8.6 We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Współadministratorów danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Współadministratorami  poprzez adres email: biuro@agencjapanorama.pl.

8.7 Dane Uczestników Konkursu w tym małoletnich Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych będą przetwarzane przez Współadministratorów w następujących celach:

8.7.1   organizacji i przeprowadzenia Konkursu,

8.7.2   wyłonienia laureatów Konkursu,

8.7.3   wręczenia Nagród - w przypadku jej przyznania w Konkursie,

8.7.4   w przypadku opiekuna prawnego małoletniego Uczestnika Konkursu, w celu potwierdzenia jego tożsamości, a zatem zweryfikowania możliwości wzięcia przez małoletniego Uczestnika udziału w Konkursie oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

8.7.5 rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na wystosowane do nas zgłoszenie,

8.7.6   prowadzenia księgowości oraz rozliczeń podatkowych (wyłącznie w zakresie laureatów Konkursu).

8.8 Dane osobowe zamieszczone w ramach Fanpage (w tym w wiadomości prywatnej wysyłanej poprzez Facebook) będą przetwarzane przez Partnera w następujących celach:

8.8.1   prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, w czym mieści się także zamieszczanie w ramach tego profilu informacji o aktywności Partnera, wydarzeniach, które Partner organizuje, produktach i usługach Partnera

8.8.2   komunikacji z zainteresowanymi użytkownikami serwisów społecznościowych za pośrednictwem udostępnianych przez te serwisy funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości)

8.8.3   analizowania danych statystycznych udostępnionych przez właścicieli serwisów społecznościowych za pośrednictwem oferowanych przez te serwisy funkcjonalności

8.8.4   ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Partnera w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwo.  

8.9 Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników Konkursu w tym małoletnich Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych jest udzielona dobrowolnie zgoda a zatem zastosowanie ma przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma prawnego obowiązku podania takich danych, jednakże niepodanie danych lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych skutkować będzie niemożnością wzięcia udziału w Konkursie. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Współadministratorów jest niezbędne do wykonania ciążących na Współadministratorach obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz rozliczania podatków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto, przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Współadministrator może być niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu pozasądowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8.10 W zakresie celów wskazanych w pkt 8.7 powyżej, Współadministratorzy przetwarzać będą następujące kategorie danych osobowych:

8.10.1 dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nik);

8.10.2 dane teleadresowe (numer telefonu, adres email oraz adres korespondencyjny w tym: nazwa i numer ulicy, numer domu i/oraz mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);

8.10.3 informacje o pełnoletności;

8.10.4 informacje o przedstawicielstwie ustawowym wobec dziecka/dzieci;

8.10.5 zgody wyrażone zgodnie z Regulaminem.

W zakresie celów wskazanych w pkt 8.8 powyżej Partner przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych:

• dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nik);

• dane teleadresowe (numer telefonu, adres email oraz adres korespondencyjny w tym: nazwa i numer ulicy, numer domu i/oraz mieszkania, kod pocztowy, miejscowość);

• informacje o pełnoletności;

• informacje o przedstawicielstwie ustawowym wobec dziecka/dzieci;

• zgody wyrażone zgodnie z Regulaminem

• wizerunek.

8.11 Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą być ujawniane przez Współadministratorów podmiotom współpracującym (jako odrębnym administratorom) oraz podmiotom przetwarzającym dane na ich zlecenie, świadczącym na ich rzecz określone usługi, tj. dostawcy systemów informatycznych, za pomocą której Współadministratorzy będą się kontaktować, jak również firmy kurierskie, którym zlecona zostanie wysyłka nagród. Osobami, które będą miały wgląd w dane osobowe są również pracownicy Współadministratorów zaangażowani w realizację Konkursu.

8.12 Do Danych Osobowych przetwarzanych przez Partnera dostęp mogą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Partnera na podstawie odrębnych umów, którym Partner powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, takie jak podmioty świadczące na rzecz Partnera usługi wsparcia marketingowego, wparcia w zakresie prowadzenia profili w mediach społecznościowych, obsługi klienta, doradztwa lub dostarczania i obsługi systemów informatycznych wykorzystywanych przez Partnera.

8.13 Współadministratorzy nie zamierzają przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8.14 Dane osobowe Uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.15 Okres przechowywania danych osobowych Uczestników Konkursu w tym małoletnich Uczestników Konkursu i ich przedstawicieli ustawowych zależy od podstawy prawnej przetwarzania tych danych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane te są przechowywane przez okres od dnia udzielenia takiej zgody do dnia jej wycofania. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Współadministratorów do przechowywania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), dane te są przechowywane przez okres umożliwiający realizację tego obowiązku, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Współadministratorów polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane te przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji danego interesu, a po jego zakończeniu do upływu okresu przedawnienia określonych roszczeń.

8.16 Zgodnie z RODO oraz w przypadkach tam określonych,  Uczestnikom Konkursu w tym małoletnich Uczestnikom Konkursu i ich przedstawicielom ustawowym przysługuje prawo:

8.16.1 dostępu do danych osobowych;

8.16.2 sprostowania danych osobowych,

8.16.3 usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, lub w przypadkach przewidzianych w RODO;

8.16.4 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także

8.16.5 prawo do przenoszenia danych.

W celu zgłoszenia żądania w zakresie opisanym w niniejszym punkcie Regulaminu, należy skontaktować się drogą mailową na adres:  biuro@agencjapanorama.pl 

8.17 Ponieważ w celu przeprowadzenia Konkursu (w tym doręczenia nagrody) przetwarzamy Wasze dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (zarówno wobec przetwarzania danych osobowych Twoich, jak i Twojego dziecka), pamiętaj, że zgoda ta może być w każdym czasie wycofana, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody spowoduje jednak, że dalszy udział w Konkursie nie będzie możliwy - bez możliwości przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu, nie będziemy w stanie dalej realizować go z jego udziałem.

W przypadku wycofania przez Uczestnika Konkursu lub w przypadku małoletniego Uczestnika Konkursu przez jego przedstawiciela ustawowego, zgody na przetwarzanie danych osobowych, Współadministratorzy będą w dalszym ciągu uprawnieni do przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do wykonywania obowiązków ciążących na Współadministratorach z mocy prawa lub w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obronie przed roszczeniami. Jednocześnie wycofanie zgody na przetwarzanie danych równoważne jest z wycofaniem się Uczestnika z Konkursu, a także skutkuje utratą prawa do Nagrody.

Zgodę możecie wycofać pisząc do nas na adres: biuro@agencjapanorama.pl

8.18 Uczestnikom Konkursu w tym małoletnim Uczestnikom Konkursu i ich przedstawicielom ustawowym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”), https://uodo.gov.pl/