REGULAMIN KONKURSU „LEGO"

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „LEGO” (dalej „Konkurs”) jest: Mobberry Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000413131, NIP 5272674258, REGON 145870674, kapitał zakładowy: 5.000 zł opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Zleceniodawcą Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest spółka Smyk S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.  Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000643442, NIP 5252159820, REGON 016261640, kapitał zakładowy w wysokości 265.006.073 zł opłacony w całości („Zleceniodawca”).
 3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem,  zwanym dalej „Regulaminem” oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego. Konkurs jest realizowany w celu promocji sklepów sieci handlowej marki „SMYK Cały dla Małych!” oraz sklepu internetowego smyk.com.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regulacjom tam zawartym.
 5. W Konkursie może wziąć udział każdy użytkownik serwisu Facebook odwiedzający  fanpage'a marki Zleceniodawcy znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/smykcom/ (zwany dalej „Fanpage”).
 6. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, działające za zgodą przedstawiciela ustawowego („Uczestnik Konkursu”).
 7. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedozwolone jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu innych osób.  Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie dobrowolne.
 8. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są  przestrzegać  regulaminu serwisu Facebook.
 9. Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w  §2 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poście Konkursowym („Zgłoszenie Konkursowe”).
 10. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz akceptacją Regulaminu.
 11. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
 12. Konkurs trwa od dnia 02.12.2019 od chwili publikacji na Fanpage’u informacji o Konkursie („Post Konkursowy”) do dnia 06.12.2019 do godz. 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”) i składa się z jednego etapu.
 13. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, sponsorowany, administrowany, wspierany, powiązany  ani stowarzyszony z serwisem Facebook lub podmiotami będącymi właścicielami tego serwisu.
 14. W razie zaistnienia ważnych przyczyn, takich jak zmiana prawa Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Uczestników Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w Poście Konkursowym.

 

§2 Zasady Konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest dodanie pod Postem Konkursowym  komentarza zawierającego zdjęcie budowli pokazującej kreatywność i świąteczny klimat z krótkim opisem. Dodanie komentarza, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowić będzie Zgłoszenie Konkursowe w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a treść tego komentarza zwana będzie w dalszej części Regulaminu „Pracą Konkursową”.
 2. Prace Konkursowe oceniane będą w następujących aspektach: kreatywność (w tej kategorii praca będzie mogła otrzymać od 0 do 10 punktów), oryginalność (w tej kategorii praca będzie mogła otrzymać od 0 do 10 punktów) i zgodność z tematyką konkursową (w tej kategorii praca będzie mogła otrzymać od 0 do 3 punktów).
 3. Po upływie Czasu Trwania Konkursu, trzyosobowa komisja konkursowa, złożona z wybranych przez Organizatora członków, dokona oceny Prac Konkursowych przyznając każdej z nich punkty zgodnie z §2 ust. 2 Regulaminu. Uczestnicy Konkursu, którzy zgłosili do Konkursu 12 (dwunastu) najwyżej ocenionych Prac Konkursowych będą zwani dalej „Laureatami”
 4. W przypadku, gdy kilka Prac Konkursowych otrzyma taką samą liczbę punktów, przy wyłonieniu Laureata decydowała będzie kolejność zgłoszeń tychże Prac Konkursowych.
 5. Uczestnik Konkursu może zamieścić dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych, ale może zostać Laureatem maksymalnie jeden raz, co oznacza, że przy przyznawaniu nagród będzie brana pod uwagę tylko najwyżej oceniona Praca Konkursowa danego Uczestnika Konkursu.
 6. Komentarze umieszczone pod innymi postami Zleceniodawcy oraz komentarze usunięte spod Posta Konkursowego do dnia 09.12.2019 nie będą stanowiły Zgłoszenia Konkursowego. Usunięcie komentarza zawierającego Pracę Konkursową spod Posta Konkursowego oznacza wycofanie Zgłoszenia Konkursowego.
 7. Każda Praca Konkursowa będzie oceniana oddzielnie.
 8. Każde Zgłoszenie Konkursowe musi mieć formę określoną w niniejszym Regulaminie.
 9. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 10. Niedozwolone jest zgłaszanie do Konkursu Prac Konkursowych:
  1. o treści niezgodnej z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
  2. naruszających dobre obyczaje, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, pornograficznym, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym, narodowym czy wyznaniowym;
  3. będących utworami do których prawa autorskie przysługują osobie innej niż zgłaszający daną Pracę Uczestnik Konkursu bądź Prac Konkursowych;
  4. ujawniających tajemnice przedsiębiorstwa jakiegokolwiek podmiotu trzeciego;
  5. zawierających treści naruszające prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich);
  6. zawierających wizerunek osób trzecich, które nie wyraziły zgody na wykorzystanie Prac Konkursowych zawierających taki wizerunek;
  7. postanowienia niniejszego Regulaminu lub postanowienia regulaminów serwisu Facebook.

Prace Konkursowe nie spełniające wymagań określonych w ust. 10  oraz 11 niniejszego § 2  Regulaminu nie będą brane pod uwagę w trakcie Konkursu, a Organizatorowi przysługuje prawo usunięcia komentarzy zawierających takie Prace.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych Prac Konkursowych w zakresie ich zgodności z niniejszym Regulaminem. Prace będą weryfikowane w szczególności pod kątem prawnym - zawierania treści obscenicznych oraz takich, które mogą być uznane za obraźliwe. Prace Konkursowe zawierające treści niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa lub dobrymi obyczajami zostaną usunięte z Fanpage’u oraz wykluczone z  Konkursu.

 

§3 Nagrody

 1. Organizator przewidział nagrodzenie 12 (dwunastu) Uczestników Konkursu, których Prace Konkursowe uzyskają największą liczbę punktów. Laureaci otrzymają nagrody w postaci zestawów LEGO. Im wyższe miejsce w konkursie tym większa wartość nagrody.

 

 

#

Nazwa produktu

Indeks produktu

Cena

1

LEGO Friends, Dom Mii

41369

329,00 zł

2

LEGO DUPLO, Tropikalna wyspa

 

 

10906

299,00 zł

3

LEGO City, Otwarcie sklepu z pączkami

60233

399,00 zł

4

LEGO Hidden Side, Ekspres widmo

70424

369,00 zł

5

LEGO Friends, Skoki przez przeszkody Stephanie

 

 

41367

199,99 zł

6

LEGO City, Śmieciarka

60220

99,99 zł

7

LEGO DUPLO, Uniwersalny zestaw klocków

10572

149, 99 zł

8

LEGO Friends, Na ratunek żółwiom

41376

99, 99 zł

9

LEGO Hidden Side, Tajemnicze cmentarzysko

70420

149, 99 zł

10

LEGO Hidden Side, Samochód kaskaderski El Fuego

70421

199, 99 zł

11

LEGO DUPLO, Remiza strażacka

10903

229, 99 zł

 

12

LEGO City, Remiza strażacka

60215

269,00 zł

 

 1. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

 

§4 Ogłoszenie Laureatów oraz wydawanie nagród

 1. Organizator skontaktuje się z Laureatami do 7 dni roboczych po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu poprzez wiadomość prywatną wysłaną w serwisie Facebook.
 2. Laureaci w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o której mowa w ust. 1 powyżej powinni skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem serwisu Facebook i podać dane, o których mowa w ust. 3 poniżej.
 3. Dla celów przekazania nagród, Laureaci powinni podać Organizatorowi następujące dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu oraz adres e-mail. Nagroda zostanie wysłana kurierem na adres podany przez Laureata, w terminie 14 dni od otrzymania przez Organizatora danych, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 4. Nie przekazanie informacji o których mowa w ust. 3 we wskazanym, terminie jak również podanie Organizatorowi nieprawidłowych lub niepełnych danych, uniemożliwiające dostarczenie nagrody skutkują utratą prawa do nagrody. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim prawa do nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.
 5. W przypadku zmiany danych wskazanych w ust. 3 przed doręczeniem Laureatowi nagrody, Laureat  jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości stosownie do postanowień Regulaminu.
 6. W przypadku nieodebrania nagrody przez Laureata skutkującego zwrotem Organizatorowi przesyłki zawierającej nagrodę, Laureat traci prawo do nagrody. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim prawa do nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.
 7. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o wynikach Konkursu (ze wskazaniem nicków Laureatów oraz nagrodzonych Prac Konkursowych) w serwisie Facebook.
 9. W przypadku Uczestników Konkursu, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (poniżej 18-tego roku życia) Uczestnik Konkursu zobowiązany jest przed wydaniem nagrody dostarczyć Organizatorowi skan pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na udział Uczestnika Konkursu w Konkursie oraz oświadczenie przedstawiciela ustawowego w przedmiocie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu, w szczególności z postanowieniami §6.

Zgoda, o której mowa w pkt a. powyżej powinna zostać nadesłana w odpowiedzi na informację Organizatora określoną w §4, ust. 1 Regulaminu z zachowaniem wskazanych terminów (tzn. powinna zostać dostarczona przed upływem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 2). Brak zgody przedstawiciela ustawowego lub nienadesłanie zgody Organizatorowi w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim skutkują utratą prawa do nagrody. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim prawa do nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest odpowiedzialny za zgodność z prawem Pracy Konkursowej oraz ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora, jak i osób trzecich za ewentualne szkody spowodowane zgłoszeniem Pracy Konkursowej do Konkursu;
 2. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdyby zgłoszona Praca Konkursowa naruszała dobra osobiste osób trzecich.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 Kodeksu Cywilnego i nabywcą majątkowych praw autorskich do Prac Konkursowych będących utworem, w związku z którymi przyznana została nagroda.
 4. Warunkiem nabycia prawa do nagrody jest przeniesienie na Organizatora całości majątkowych praw autorskich (w tym wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby) nagrodzonej Pracy Konkursowej (jeżeli jest ona utworem) jak również upoważnienia Organizatora do wykonywania w imieniu nagrodzonego Uczestnika osobistych praw autorskich do nagrodzonej Pracy Konkursowej. Uczestnik nie jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich, poza otrzymaną nagrodą. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika zawarcia z Organizatorem umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej Pracy Konkursowej, co będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez Organizatora Pracy Konkursowej na wszystkich wskazanych w poniżej polach eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, w tym m.in. do (do wyboru przez Organizatora):
  1. utrwalania poprzez sporządzanie kopii Pracy Konkursowej oraz przenoszenie Pracy Konkursowej na wszelkiego rodzaju nośniki, jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu;
  2. zwielokrotniania Pracy Konkursowej, w tym sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika dowolną techniką, w szczególności techniką poligraficzną;
  3. wprowadzania Pracy Konkursowej do obrotu, jej sprzedaży, najmu, dzierżawy, odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania;
  4. digitalizacji, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego;
  5. inkorporowania Pracy Konkursowej do innych utworów
  6. Wykorzystanie we wszelkiej działalności reklamowej/promocyjnej, takiej jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS,
  7. publicznego udostępnienia Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  8. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań,
  9. wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby;
 5. W sytuacji gdy nagrodzona Praca Konkursowa stanowi utwór, niezwarcie przez Uczestnika umowy, o której mowa w ust. 13 Regulaminu skutkuje utratą prawa do nagrody. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim prawa do nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.

 

§5 Reklamacje

 1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w związku z Konkursem.
 2. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres e-mail smyk@f11.co z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź.
 3. Reklamacje można składać przez cały Czas Trwania Konkursu oraz przez okres 30 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu.
 4. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 20 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył reklamację, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 6. Reklamacje przesłane na inny adres niż określony w ust. 2 oraz niezawierające adresu korespondencyjnego nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

§6 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu oraz w sytuacji określonej w §4 ust. 9 danych osobowych przedstawicieli ustawowych  Uczestników Konkursu (łącznie z Uczestnikami Konkursu – „Podmioty Danych Osobowych”) są Organizator oraz Zleceniodawca (dalej łącznie jako „Współadministratorzy”, lub każdy osobno jako „Współadministrator”).
 2. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych Osobowych („Dane Osobowe”) odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).
 3. Współadministratorzy w odrębnej umowie określili cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych oraz zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. Współadministrator, który przetwarza Dane Osobowe w celach lub w sposób inny niż wskazany w niniejszym Regulaminie, staje się samodzielnym administratorem i w tym zakresie będzie samodzielnie realizować obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 4. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Współadministratorów danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Współadministratorami poprzez adres email: smyk@f11.co oraz telefonicznie: +22 257 88 94.
 5. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
  2. wyłonienia oraz nagrodzenia Laureata,
  3. rozpoznania reklamacji,
  4. prowadzenia księgowości oraz rozliczeń podatkowych (wyłącznie w zakresie Laureatów).
 6. Dane Osobowe będą przetwarzane poprzez następujące sposoby:
  1. zbieranie,
  2. utrwalanie, opracowywanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie, przeglądanie, łączenie, pobieranie,
  3. zmienianie modyfikowanie,
  4. przechowywanie,
  5. ujawnianie przez przesłanie oraz inne sposoby udostępniania,
  6. usuwanie, niszczenie.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów  (art. 6 ust 1 lit f) RODO) jako że przetwarzanie jest niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu.
 8. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych Laureatów jest także realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz rozliczania podatków (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 9. Ponadto, przetwarzanie Danych Osobowych przez Współadministratorów może być niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu pozasądowym (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 10. W zakresie celów wskazanych w ust. 5 powyżej, Współadministratorzy przetwarzać będą następujące kategorie Danych Osobowych: Danych Osobowych: Praca Konkursowa, imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu oraz adres e-mail.
 11. Do Danych Osobowych przekazanych Współadministratorom dostęp mogą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Współadministratorów na podstawie odrębnych umów, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Współadministratorów poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 12. Okres przechowywania danych osobowych Uczestników Konkursu zależy od podstawy prawnej przetwarzania tych danych:
  1. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Współadministratorów polegający na przeprowadzeniu Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres dwóch miesięcy po zakończeniu Konkursu.
  2. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Współadministratorów do przechowywania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), dane te są przechowywane przez okres umożliwiający realizację tego obowiązku, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Współadministratorów polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji danego interesu, a po jego zakończeniu do upływu okresu przedawnienia określonych roszczeń.
 13. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 14. Podmiotom Danych Osobowych przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w RODO;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach przewidzianych w RODO.
 15. W celu wykonania powyższych uprawnień Podmiot Danych Osobowych, którego dane dotyczą, powinien wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: smyk@f11.co.
 16. Podmiotom Danych Osobowych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych) gdy Podmiot Danych Osobowych uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

 

 

Obsługa klienta

Formularz kontaktowy

+48 22 448 00 00

Czynne

pon.-pt.: 07:00-23:00

sob.:      07:00-23:00

ndz.:      07:00-23:00