REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Rabat za recenzję LEGO” („Akcja”)

 1. Organizatorem Akcji jest: spółka SMYK S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000643442, NIP 5252159820, REGON 016261640, kapitał zakładowy w wysokości 302.827.571 zł opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Akcja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego. Konkurs jest realizowany w celu promocji sklepu internetowego smyk.com oraz produktów sprzedawanych tamże.
 3. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regulacjom tam zawartym.
 4. Akcja adresowana jest do osób fizycznych będących zarejestrowanymi użytkownikami sklepu internetowego smyk.com, które w czasie trwania Akcji:
  1. zakupiły w sklepie internetowym smyk.com przynajmniej jeden zestaw klocków marki LEGO i otrzymały od Organizatora zaproszenie do zamieszczenia recenzji zakupionych produktów; oraz
  2. zamieściły w sklepie internetowym smyk.com recenzje (opisową) przynajmniej jednego z produktów, o których mowa w punkcie a) powyżej, oraz
  3. wyraziły zgodę na otrzymywanie od Smyk S.A. informacji marketingowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz
 5. Osoby, które spełnią warunki określone w punkcie 4 Regulaminu, zwane będą w jego dalszej części „Uczestnikami
 6. W Akcji można brać udział wyłącznie osobiście, niedozwolone jest zamieszczanie recenzji lub dokonywanie zgłoszeń w imieniu innych osób. Uczestnictwo w Akcji jest całkowicie dobrowolne.
 7. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać regulaminu sklepu internetowego smyk.com, w tym w szczególności zobowiązani są zapewnić, że zamieszczone przez nich recenzje będą spełniać wymagania określone tamże dla „Materiałów”.
 8. Organizator nie opublikuje lub usunie recenzje, które nie spełniają wymagań określonych w regulaminie sklepu internetowego smyk.com, w tym w szczególności recenzje, które zawierają treści bezprawne, naruszają prawa osób trzecich, dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego, są niemerytoryczne lub nie odnoszą się do produktu, dla którego zostały zgłoszone bądź reklamują usługi podmiotów trzecich. Recenzja, która nie zostanie opublikowana w sklepie internetowym smyk.com lub, która zostanie z niego usunięta z przyczyn określonych w zdaniu poprzednim, nie stanowi recenzji zamieszczonej w sklepie internetowym smyk.com, w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 9. Akcja trwa w okresie od 29 czerwca 2021 do 6 lipca 2021.
 10. W ramach Akcji Organizator przekaże każdemu Uczestnikowi, który spełnił wymogi określone w niniejszym Regulaminie kod rabatowy uprawniający osobę posługująca się tym kodem do rabatu w wysokości 10 złotych na zakupy w sklepie internetowym smyk.com („Kod”). Kod może być wykorzystany jeden raz, w terminie 14 dni od dnia jego wysłania Uczestnikowi.
 11. Rabat, o którym mowa w punkcie 10 Regulaminu („Rabat”) obowiązuje na produkty za min. 20 złotych i nie obowiązuje przy zakupie elektronicznych kart podarunkowych lub doładowaniu elektronicznej portmonetki. Rabat nie łączy się z innymi kodami, kartami lub kuponami rabatowymi, z wyjątkiem bonów wydawanych w Programie Lojalnościowym SMYK & Spółka. Rabat nie jest odliczany od kosztów dostawy. Kod zostanie wysłany w wiadomości e-mail na adres zarejestrowany przez Uczestnika w sklepie internetowym smyk.com.
 12. Jeden Uczestnik może otrzymać jeden Kod niezależnie od tego ile produktów wskazanych w ust. 4 pkt a)   kupił w sklepie internetowym smyk.com oraz niezależnie od tego ile recenzji zamieścił w sklepie internetowym smyk.com.
 13. Uczestnik nie może wymienić Kodu na inną nagrodę rzeczową lub pieniężną.
 14. W razie zaistnienia ważnych przyczyn, takich jak zmiana prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Uczestników. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie smyk.com
 15. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 Kodeksu Cywilnego.
 16. Uczestnik, zamieszczając recenzję w sklepie internetowym smyk.com, udziela Organizatorowi licencji na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego smyk.com.
 17. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w związku z Akcją. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres e-mail klient@smyk.com ze wskazaniem adresu mailowego Uczestnika zarejestrowanego w sklepie internetowym smyk.com, na który to adres wysłanie zostanie odpowiedź.
 18. Administratorem danych osobowych Uczestników („Podmioty Danych Osobowych”) jest Organizator (dalej zwany także „Administratorem”)
 19. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych Osobowych („Dane Osobowe”) odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).
 20. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Administratorem poprzez adres email: klient@smyk.com oraz telefonicznie: 22 448-00-00.
 21. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji, w tym w celu identyfikacji osób spełniających warunki określone w punkcie 4 litera a) oraz c) Regulaminu i zaproszenia ich do udziału w Akcji oraz przekazania Uczestnikowi spełniającemu warunki Akcji Kodu, a także w celu rozpoznania ewentualnych reklamacji.
 22. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO), jako że przetwarzanie jest elementem działalności marketingowej Organizatora oraz jest niezbędne dla przeprowadzenia Akcji.  
 23. Ponadto, przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora może być niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym, lub innym postępowaniu pozasądowym (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 24. Do Danych Osobowych przekazanych Administratorowi dostęp mogą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 25. Okres przechowywania danych osobowych Uczestników Konkursu zależy od podstawy prawnej przetwarzania tych danych:
  1. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu Akcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres dwóch miesięcy po zakończeniu Akcji.
  2. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 26. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 27. Podmiotom Danych Osobowych przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w RODO;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach przewidzianych w RODO.
 28. W celu wykonania powyższych uprawnień Podmiot Danych Osobowych, którego dane dotyczą, powinien wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: klient@smyk.com.
 29. Podmiotom Danych Osobowych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych) gdy Podmiot Danych Osobowych uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 30. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, to jest osobę, z którą można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: prześlij email na adres dpo@smyk.com lub wyślij list (najlepiej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) na adres: Smyk S.A., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa.
 31. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników sklepu internetowego smyk.com zawarte są w polityce prywatności zamieszczonej pod adresem https://www.smyk.com/polityka-prywatnosci