Regulamin konkursu fotograficznego na babyonline.pl "Modny Maluch"

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Modny Maluch” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana „Organizatorem”).
 2. Przyrzekającym nagrody w Konkursie jest Mattel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000222011, NIP: PL1132521989; kapitał zakładowy: 50 000,00 zł, dalej zwany „Przyrzekającym nagrody”.
 3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej
 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, Przyrzekającego nagrody, i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego

Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 1.09.2016 na stronie internetowej

 • Konkurs będzie trwał w dniach od 1.09.2016  do 22.09.2016 r. i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu.
 • Rozwiązanie Konkursu, w tym lista laureatów, zostanie ogłoszone na stronie internetowej
 1. w terminie nie później niż do dnia 30.09.2016

3. PRZEBIEG KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien:
  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej
 1. w tym podać wskazane w formularzu dane, złożyć stosowne oświadczenia i udzielić stosownych zgód, stanowiących integralną część formularza zgłoszeniowego;
 2. wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na znajdujące się w formularzu zgłoszeniowym otwarte pytanie konkursowe: Wyślij nam zdjęcie swojego dziecka w ubranku z nowej kolekcji Fisher-Price, zakupionym w dowolnym sklepie Smyk lub na Smyk.com. (dalej zwanej „Odpowiedzią”);
 3. przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora za pomocą znajdującego się na dole formularza przycisku „Wyślij”.
 • Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w pkt 3.1 powyżej uważa się za zgłoszenie udziału uczestnika w Konkursie.
 • Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj., może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu i może wygrać tylko jedną nagrodę.
 • Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów. Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ani praw osób trzecich, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi na zadanie konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.
 • W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.
 • Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze 15  najlepszych Odpowiedzi na zadanie konkursowe. Uczestnicy – autorzy Odpowiedzi, które Komisja uzna za najlepsze, są laureatami Konkursu.
 • Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora Odpowiedzi, oraz adekwatność Odpowiedzi do tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy ze sklepu Smyk. Lista sklepów dostępna pod adresem :

4. PRAWA AUTORSKIE. DANE OSOBOWE

 1. Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu zamieszczenia Odpowiedzi w serwisie babyonline.pl , na czas trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych.
 3. Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, z chwilą zawiadomienia laureata o wygranej w Konkursie, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 4.2 powyżej oraz:
  1. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;
  2. wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt;
  3. wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt.
 4. Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, zobowiązuje się do zawarcia z Organizatorem na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, na Organizatora na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili przeniesienia praw, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w pkt 4.3 powyżej. Z chwilą zawarcia ww. umowy licencja na rzecz Organizatora / Przyrzekającego nagrody, o której mowa w pkt 4.3, wygasa.
 5. Uczestnik i laureat wyrażają niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Utworu bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora – uczestnika lub laureata.
 6. Laureat niniejszym oświadcza, że w Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu jest utrwalony jego / jej wizerunek / wizerunek osób i niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora jego/jej wizerunku / dysponuje pisemną zgodą osób, których wizerunek przedstawiono w Odpowiedzi na jego rozpowszechnianie, bez ograniczeń czasowych, poprzez:
  1. rozpowszechnianie wizerunku na okładkach i wewnątrz (na dowolnej stronie) wybranych przez Organizatora wydań czasopism, których Organizator jest wydawcą;
  2. rozpowszechnianie wizerunku na stronach serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora i w serwisie www.facebook.com;
  3. rozpowszechnianie wizerunku w wydaniach elektronicznych (e-book), mówionych (audio-book) i cyfrowych czasopism, których Organizator jest wydawcą, w tym w wydaniach na platformach mobilnych, w szczególności Apple iOS, Android, Microsoft;
  4. wykorzystanie wizerunku w reklamie i promocji Organizatora, czasopism, których Organizator jest wydawcą, jak również serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora, w szczególności w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, billboardowej, outdoorowej, adpolowej oraz w gadżetach reklamowych i promocyjnych.
 7. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator oświadcza, że będzie przetwarzała dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.. w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

5. NAGRODY

 1. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są:
  1. 15 x nagroda główna wesoły robocik BeBo od Fisher-Price® o wartości jednej nagrody 250  (słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych;
 2. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu wskazanej w pkt. 2.3 Regulaminu e-mailem na adres email podany w formularzu rejestracyjnym do Konkursu.
 3. Z uwagi na to, że wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 760 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
 4. Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej albo od chwili spełnienia przez laureata wszystkich wskazanych w Regulaminie warunków do odbioru nagrody – w zależności od tego, co nastąpi później.
 5. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
 6. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. W odniesieniu do nagród o charakterze uprawnienia do otrzymania świadczenia (np. kupon na realizację usługi, zabiegu, zaproszenie, itp.) nagrodę stanowi kupon imienny.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj., od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email Organizatora: