Informacja o przedłużeniu promocji 3 za 2 na koszulki z długim rękawem („Promocja”)

W związku z decyzją o przedłużeniu czasu obowiązywania promocji „3 za 2 na koszulki z długim rękawem” w sklepach stacjonarnych sieci SMYK Cały dla Małych oraz w sklepie internetowym smyk.com w regulaminie promocji wprowadza się następujące zmiany:

1. Okres obowiązywania Promocji zostaje przedłużony: (i) w otwartych sklepach stacjonarnych SMYK do 14.05.2022 r. oraz (ii) w sklepie internetowym smyk.com do dnia 14.05.2022r.

Poniżej przedstawiamy regulamin promocji z uwzględnieniem wyżej wymienionych zmian.

Regulamin promocji „3 za 2 na koszulki z długim rękawem” w dniach 17.03-14.05.2022

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w otwartych sklepach stacjonarnych SMYK Cały dla Małych, w których prowadzony jest handel detaliczny, prowadzonych przez Smyk S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski („sklepy SMYK”) w dniach 17.03-14.05.2022.oraz na smyk.com Ze względu na obowiązujący w Polsce stan epidemii w stosunku do poszczególnych sklepów Smyk może zostać wprowadzony zakaz sprzedaży detalicznej – wprowadzenie takiego zakazu w czasie trwania promocji oznacza wyłączenie danego sklepu z promocji.

2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepów stacjonarnych SMYK oraz smyk.com .

3. W ramach promocji każda osoba, która w dniach 17.03-14.05.2022 roku dokona zakupów w sklepie stacjonarnym SMYK lub w sklepie internetowym smyk.com kupując trzy produkty z pośród koszulek z długim rękawem marki Cool Club (produkty promocyjne ) otrzyma rabat odpowiadający cenie najtańszego z nabywanych produktów. Ze względów systemowych rabat zostanie naliczony w taki sposób, że cena najtańszego z nabywanych produktów zostanie obniżona i będzie wynosić 1 grosz, a dodatkowo cena jednego z pozostałych nabywanych produktów obniżona zostanie o 1 grosz. W przypadku, gdy liczba nabywanych w ramach promocji produktów będzie stanowić wielokrotność liczby 3 rabat zostanie odpowiednio zwiększony to jest będzie stanowił równowartość cen takiej liczby najtańszych spośród nabywanych produktów która odpowiada liczbie naturalnej będącej ilorazem ilości nabywanych produktów i liczby 3, przy czym jeżeli wartość uzyskana w wyniku dzielenia ilości nabywanych produktów przez liczbę 3 będzie liczbą ułamkową liczbę tą zaokrągla się w dół do liczby naturalnej. przykładowo: • jeżeli dana osoba nabędzie 3 produkty otrzyma rabat w wysokości jednego, najtańszego z nich ponieważ 3 podzielone przez 3 równa się 1;

• jeżeli dana osoba nabędzie 5 produktów nadal otrzyma rabat w wysokości jednego, najtańszego z nich ponieważ 5 podzielone przez 3 równa się 1,66, a po zaokrągleniu w dół do liczby naturalnej wynosi 1;

• jeżeli dana osoba nabędzie 6 produktów otrzyma rabat w wysokości 2 najtańszych spośród nabywanych produktów, ponieważ 6 podzielone przez 3 równa się 2;

• jeżeli dana osoba nabędzie 8 produktów otrzyma rabat w wysokości 2 ponieważ 8 podzielone przez 3 równa się 2,66, a po zaokrągleniu w dół do liczby naturalnej równa się 2;

• jeżeli dana osoba nabędzie 9 produktów otrzyma rabat w wysokości 3 najtańszych z nabywanych produktów ponieważ 9 podzielone przez 3 równa się 3, itd.

4. Jeżeli w puli nabywanych produktów będzie kilka produktów o tej samej cenie będącej jednocześnie najniższą ceną nabywanych produktów rabat zostanie naliczony w wysokości odpowiadającej tej cenie, pomimo że nie można nazwać ją najniższą.

5. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci SMYK z wyjątkiem sklepów SMYK Outlet. Oraz na smyk.com z wyłączeniem sekcji outlet.

6. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.

7. Promocja nie łączy się z kuponami i kartami rabatowymi oraz innymi promocjami.

8. Skorzystanie przez klienta z prawa zwrotu niewadliwego, zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji zgodnie z zasadami zwrotów i wymian w sklepach Smyk oznacza odstąpienie klienta od promocji „3 za 2”. Zwrot w tym wypadku możliwy jest jedynie pod warunkiem, że klient jednocześnie zwraca wszystkie produkty których zakup uprawniał go do udziału w promocji.

9. Organizatorem promocji jest SMYK S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 302 827 571 zł (opłacony w całości) , NIP 525-21-59-820. 10. Regulamin dostępny jest w sklepach Smyk, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.