Regulamin Konkursu UWOLNIJ KREATYWNOŚĆ

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu „UWOLNIJ KREATYWNOŚĆ” zwanego dalej „Konkursem”, jest spółka SMYK S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000643442, NIP 5252159820, REGON 016261640, kapitał zakładowy w wysokości 302 827 571 zł opłacony w całości

1.2. Konkurs jest komunikowany na profilu Organizatora w serwisie Facebook www.facebook.com/smykcom Komunikat o Konkursie zamieszczony na tymże profilu zwany będzie w niniejszym Regulaminie „Postem Konkursowym”

1.3. Konkurs trwa od dnia 06.05.2021 roku od momentu publikacji Postu Konkursowego do dnia 20.05.2021 roku do godz. 23.59 („Czas Trwania Konkursu”) .

1.4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.

1.6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regulacjom tam zawartym

1.7. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, sponsorowany, administrowany, wspierany, powiązany ani stowarzyszony z serwisem Facebook lub podmiotami będącymi właścicielami tego serwisu.

1.8. W razie zaistnienia ważnych przyczyn, takich jak zmiana prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Uczestników Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w Poście Konkursowym.

 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie i zasady Konkursu

2.1 Zadaniem Uczestnika Konkursu jest dodanie pod Postem Konkursowym komentarza zawierającego zdjęcie przedstawiające budowlę z klocków LEGO. Budowla ma przedstawiać pojazd ekologiczny. Dodanie komentarza, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowić będzie Zgłoszenie Konkursowe w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a treść tego komentarza zwana będzie w dalszej części Regulaminu „Pracą Konkursową”. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz akceptacją Regulaminu.

2.2 Komentarze umieszczone pod innymi postami Organizatora oraz komentarze usunięte spod Posta Konkursowego do dnia 1.06.2021 nie będą stanowiły Zgłoszenia Konkursowego. Usunięcie komentarza zawierającego Pracę Konkursową spod Posta Konkursowego oznacza wycofanie Zgłoszenia Konkursowego.

2.3 W Konkursie może wziąć udział użytkownik serwisu Facebook odwiedzający fanpage Organizatora znajdujący się pod adresem: www.facebook.com/smykcom (zwany dalej „Fanpage”).

2.4 Osoby dokonujące Zgłoszenia Konkursowego oraz spełniające pozostałe wymagania określone w niniejszym Regulaminie będą zwane „Uczestnikami Konkursu”. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.5 W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie, przy czym osoby małoletnie poniżej 13 roku życia, mogą wziąć udział w Konkursie poprzez swojego przedstawiciela ustawowego (to jest sprawującego nad nimi władzę rodzicielską rodzica lub ustanowionego przez sąd opiekuna prawnego). Z zastrzeżeniem określonego w poprzednim zdaniu wyjątku dotyczącego osób małoletnich poniżej 13 roku życia w Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedozwolone jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu innych osób.

2.6 Osoby małoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą i pod nadzorem swojego przedstawiciela ustawowego (to jest sprawującego nad nimi władzę rodzicielską rodzica lub ustanowionego przez sąd opiekuna prawnego) .

2.7 W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora.

2.8 Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w 2.1 Regulaminu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poście Konkursowym.

2.9 Zgłoszenie do udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z pkt 2.1 powyżej, musi nastąpić nie później niż dnia 20.05.2021 r., do godz. 23:59 zgłoszenia późniejsze nie będą brane pod uwagę.

2.10 Niedozwolone jest zgłaszanie do Konkursu Prac Konkursowych: a. o treści niezgodnej z prawem lub zasadami współżycia społecznego; b. naruszających dobre obyczaje, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, pornograficznym, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym, narodowym czy wyznaniowym; c. będących utworami, do których prawa autorskie przysługują osobie innej niż zgłaszający daną Pracę Uczestnik Konkursu; d. ujawniających tajemnice przedsiębiorstwa jakiegokolwiek podmiotu trzeciego; e. zawierających treści naruszające prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich); f. zawierających wizerunek osób trzecich, które nie wyraziły zgody na wykorzystanie Prac Konkursowych zawierających taki wizerunek; (w przypadku osób niepełnoletnich zgoda powinna zostać wyrażona przez przedstawiciela ustawowego takiej osoby); g. naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu lub postanowienia regulaminów serwisu Facebook.

2.11 Prace Konkursowe niespełniające wymagań określonych w ust. 10 niniejszego § 2 Regulaminu nie będą brane pod uwagę w trakcie Konkursu, a Organizatorowi przysługuje prawo usunięcia komentarzy zawierających takie Prace.

2.12 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych Prac Konkursowych w zakresie ich zgodności z niniejszym Regulaminem. Prace będą weryfikowane w szczególności pod kątem zawierania przez Prace Konkursowe treści obscenicznych oraz takich, które mogą być uznane za obraźliwe. Prace Konkursowe zawierające treści niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa lub dobrymi obyczajami zostaną usunięte z Fanpage’a oraz wykluczone z Konkursu.

2.13 Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przestrzegać regulaminu serwisu Facebook.

2.14 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.

2.15 Uczestnik Konkursu oświadcza, że Praca Konkursowa, którą zgłasza ani jej zgłoszenie w Konkursie nie narusza dóbr osobistych, ani też innych praw osób trzecich (to jest zarówno innych osób fizycznych jak i osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, ale posiadających zdolność do czynności prawnych). Uczestnik Konkursu oświadcza jednocześnie, że prawa autorskie do zgłaszanej przez niego Pracy Konkursowej w pełni przysługują Uczestnikowi. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest odpowiedzialny za zgodność z prawem Pracy Konkursowej oraz ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora, jak i osób trzecich za ewentualne szkody spowodowane zgłoszeniem Pracy Konkursowej do Konkursu.

2.16 Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych osobowych jest dobrowolne.

2.17 Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zdobyć klocki LEGO do wykonania budowli, o której mowa w ust. 1 § 2 we własnym zakresie. Organizator nie przekazuje Uczestnikom Konkursu kloców w celu wykonania Pracy Konkursowej.

 

3. Nagrody w Konkursie

3.1 Organizator przewidział następujące nagrody w Konkursie: zwane dalej „Nagrodami”. Miejsca 1-25 Zestaw LEGO Classic - Wheels and Bricks RRP. Wartość pojedynczej nagrody – 219PLN. Nagrody funduje dostawca LEGO.

3.2 W całym okresie trwania Konkursu jeden Uczestnik Konkursu może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę. W trakcie trwania Konkursu Uczestnik Konkursu może dokonać nieograniczonej liczby Zgłoszeń Konkursowych, jednakże nagrodzone zostanie wyłącznie jedno Zgłoszenie Konkursowe.

3.3 Laureat nie może żądać wymiany zdobytej Nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.

3.4 Laureat nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

 

4. Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie

4.1 Wyłonienie laureatów Konkursu będzie polegało na wyborze 25 Uczestników Konkursu, zwanych w niniejszym Regulaminie „Laureatami”, którzy dokonali najciekawszego Zgłoszenia Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe będą oceniane pod względem oryginalności, kreatywności oraz zgodności z tematyką Konkursu i w oparciu o te przesłanki Laureatom zostaną przypisane miejsca od pierwszego do dwudziestego piątego.

4.2 Wyłonienia Laureatów dokona większością głosów Komisja Konkursowa, w której skład wejdą trzy osoby.

4.3 Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na fanpage pod adresem: www.facebook.com/smykcom najpóźniej do dnia 25.05.2021r. Ponadto, każdy z Laureatów zostanie powiadomiony o swojej wygranej przez Organizatora za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem Facebooka do Laureata, w przypadku Laureata będącego osobą małoletnią poniżej 13 roku życia poprzez wiadomość wysłaną do przedstawiciela ustawowego takiego Laureata.

4.4 Laureat po otrzymaniu wiadomości o wygranej w ciągu 2 dni powinien odpowiedzieć, także w wiadomości prywatnej, podając imię, nazwisko i adres korespondencyjny na terytorium Polski pod który wysłana zostanie Nagroda. Adres powinien zawierać: nazwę i numer ulicy, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość. W sytuacji w której Organizator nie będzie mógł skontaktować się z Laureatem poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebooku z przyczyn od niego niezależnych, w tym w sytuacji, gdy Laureat nie wskaże Organizatorowi danych, o których mowa w § 4 punkt 5 Regulaminu, w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 4 punkt 4, prawa do Nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, którego Praca Konkursowa zostanie wyłoniona w sposób określonych w § 4 ust 1 i 2.

4.5 Nagrody rzeczowe zostaną wysłane Laureatom w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników za pomocą przesyłki kurierskiej lub pocztowej na adres korespondencyjny podany w sposób określony w §4 ust 4.

4.6 W razie wykluczenia Uczestnika Konkursu z Konkursu (w przypadkach określonych niniejszym Regulaminem) lub w razie rezygnacji Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie prawa do Nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, którego Praca Konkursowa zostanie wyłoniona w sposób określonych w § 4 ust 1 i 2

4.7 Postanowienia § 4 ust 6 stosuje się odpowiednio również w przypadku, gdy Laureat nie odbierze Nagrody.

 

5. Prawa własności intelektualnej

5.1 Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 Kodeksu Cywilnego i nabywcą praw do nagrodzonej Pracy Konkursowej, w tym w szczególności majątkowych praw autorskich do Prac Konkursowych będących utworem, w związku, z którymi przyznana została Nagroda.

5.2 Warunkiem nabycia prawa do Nagrody jest przeniesienie na Organizatora całości majątkowych praw autorskich (w tym wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby) nagrodzonej Pracy Konkursowej, (jeżeli jest ona utworem) jak również upoważnienia Organizatora do wykonywania w imieniu nagrodzonego Uczestnika osobistych praw autorskich do nagrodzonej Pracy Konkursowej.

5.3 Jeżeli Organizator nie skieruje do Laureata, w wiadomości, o której mowa w §4 pkt 3 Regulaminu propozycji zawarcia umowy, o której mowa w § 5 pkt 5 poniżej Uczestnik Konkursu, który zgłosił nagrodzona Pracę Konkursową udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z nagrodzonej Pracy Konkursowej w sposób i na polach eksploatacji określonych w § 5 ust 5 Regulaminu, która to licencja jest udzielona pod warunkiem wydania Uczestnikowi Nagrody, jest nieograniczona terytorialnie i obowiązuje przez 5 lat od momentu wydania Nagrody.

5.4 Uczestnik nie jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia majątkowych praw autorskich, poza otrzymaną Nagrodą.

5.5. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika zawarcia z Organizatorem umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej Pracy Konkursowej, co będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez Organizatora Pracy Konkursowej na wszystkich wskazanych poniżej polach eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, w tym m.in. do (do wyboru przez Organizatora): a. utrwalania poprzez sporządzanie kopii Pracy Konkursowej oraz przenoszenie Pracy Konkursowej na wszelkiego rodzaju nośniki, jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu; b. zwielokrotniania Pracy Konkursowej, w tym sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika dowolną techniką, w szczególności techniką poligraficzną; c. wprowadzania Pracy Konkursowej do obrotu, jej sprzedaży, najmu, dzierżawy, odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania; d. digitalizacji, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego; e. rozpowszechnia, w tym droga emisji telewizyjnej, prowadzonej w sposób satelitarny lub naziemny, oraz poprzez emisje w sieci Internet (w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych); f. inkorporowania Pracy Konkursowej do innych utworów; g. wykorzystania, w sposób określony w niniejszym punkcie 9 poszczególnych elementów składających się na Prace Konkursową, w tym łączenia takich elementów Pracy Konkursowej z innymi utworami; h. wykorzystanie we wszelkiej działalności reklamowej/promocyjnej, takiej jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS; i. publicznego udostępnienia Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; j. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań; k. wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby.

5.6. W sytuacji, gdy nagrodzona Praca Konkursowa stanowi utwór, niezwarcie przez Uczestnika umowy, o której mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu skutkuje utratą prawa do Nagrody. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim prawa do Nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.

5.7. Laureat zawierając umowę, o której mowa w § 5 ust 5 Regulaminu lub udzielając licencji, o której mowa w § 5 ust. 3, zapewnia, że korzystanie przez Organizatora z nagrodzonej Pracy Konkursowej, w sposób określony w §5 ust 5 Regulaminu nie będzie powodowało powstania roszczeń osób trzecich, w tym w zakresie wynagrodzenia z tytułu wykorzystania utworu lub artystycznego wykonania utworu.

5.8 Laureat zobowiązuje się, że on ani żadne inne osoby nie będą wykonywać autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej w zakresie określonym w artykule 16 pkt 3-5 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne bez zgody Organizatora.

5.9 W przypadku zgłoszenia w ramach Konkursu Pracy Konkursowej niestanowiącej utworu Organizator nabywa, bez odrębnej odpłatności oraz bez odrębnej Umowy, z chwilą wydania Nagrody wszelkie prawa do korzystania z takiej Pracy Konkursowej w ramach swojej działalności marketingowej, w zakresie odpowiadającym zakresowi określonemu w § 5 ust. 5

5.10 Zamieszczenie Pracy Konkursowej na Fanpage oznacza udzielenie Organizatorowi zgody na upublicznianie tejże Pracy Konkursowej za pośrednictwem Funpage.

 

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1 Każdy Uczestnik Konkursu może składać Organizatorowi reklamacje w związku z Konkursem. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres e-mail klient@smyk.com z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź.

6.2 Reklamacje można składać przez cały Czas Trwania Konkursu oraz przez okres 30 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu.

6.3 Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 20 dni roboczych od daty ich otrzymania.

6.4 O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył reklamację, wiadomością email nadaną na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

6.5 Postanowienia niniejszego § 6 w żaden sposób nie ograniczają praw przysługującym konsumentom.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1 Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

7.2 Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej pod adresem https://www.smyk.com/regulaminy-promo w formie umożliwiającej jego pobranie, zapisanie oraz wydruk.

7.3 Regulamin obowiązuje od dnia 06.05.2021 do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia - w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

 

8. RODO - Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu oraz ich opiekunów prawnych.

8.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz, w przypadkach, w których niniejszy Regulamin wymaga działania przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu także danych osobowych takiego przedstawiciela ustawowego („Podmioty Danych Osobowych”) jest Organizator (dalej zwany także „ Administratorem”).

8.2 Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych Osobowych („Dane Osobowe”) odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej, jako „RODO”).

8.3 We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Administratorem poprzez adres email: klient@smyk.com oraz telefonicznie: 22 448-00-00.

8.4 Dane Osobowe będą przetwarzane w celu: a. organizacji i przeprowadzenia Konkursu, b. wyłonienia oraz nagrodzenia Laureata, c. rozpoznania reklamacji, d. prowadzenia księgowości oraz rozliczeń podatkowych (wyłącznie w zakresie Laureatów).

8.5 Dane Osobowe będą przetwarzane poprzez następujące sposoby: a. zbieranie, b. utrwalanie, opracowywanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie, przeglądanie, łączenie, pobieranie, c. zmienianie modyfikowanie, d. przechowywanie, e. ujawnianie przez przesłanie oraz inne sposoby udostępniania, f. usuwanie, niszczenie.

8.6 Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO), jako że przetwarzanie jest niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.

8.7 Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych Laureatów jest także realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz rozliczania podatków (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

8.8 Ponadto, przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora może być niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu pozasądowym (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

8.9 W zakresie celów wskazanych w ust. 4 powyżej, Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Danych Osobowych: imię, nazwisko, nick w serwisie Facebook, dane adresowe wskazane przez Laureata w celu otrzymania nagrody.

8.10 Do Danych Osobowych przekazanych Administratorowi dostęp mogą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 8.11 Okres przechowywania danych osobowych Uczestników Konkursu zależy od podstawy prawnej przetwarzania tych danych:

8.11.1 Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres dwóch miesięcy po zakończeniu Konkursu.

8.11.2 W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Administratora do przechowywania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), dane te są przechowywane przez okres umożliwiający realizację tego obowiązku, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8.11.3 Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji danego interesu, a po jego zakończeniu do upływu okresu przedawnienia określonych roszczeń.

8.12 Dane osobowe Uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.13 Podmiotom Danych Osobowych przysługują następujące prawa:

8.13.1 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

8.13.2 prawo do sprostowania swoich danych,

8.13.3 prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w RODO;

8.13.4 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

8.13.5 prawo do przenoszenia danych w przypadkach przewidzianych w RODO.

8.14 W celu wykonania powyższych uprawnień Podmiot Danych Osobowych, którego dane dotyczą, powinien wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: klient@smyk.com.

8.15 Podmiotom Danych Osobowych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), gdy Podmiot Danych Osobowych uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.16 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, to jest osobę, z którą można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: prześlij email na adres dpo@smyk.com lub wyślij list (najlepiej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) na adres: Smyk S.A., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa.