Regulamin Konkursu
"Filmowy Konkurs Psi Patrol"

Szanowni Państwo, informujemy że w regulaminie w punkcie 4.5 wkradł się błąd. O wynikach konkursu lauretów będziemy informować wyłącznie za pośrednictwem adresów mailowych.

I. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem konkursu „Filmowy konkurs Psiego Patrolu” zwanego dalej „Konkursem”, jest Maria Jakubowska zamieszkała 01-355 Warszawa ul. Czumy 12/7 prowadząca działalność wpisaną do CEIDG pod firmą Panorama Maria Jakubowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen.Waleriana Czumy 12/7, 01-355 Warszawa, NIP: 8240003746, Regon 450667030 (zwana dalej „Organizatorem”), działająca na zlecenie Wild Brand CPLG VIMN Netherlands B.V z siedzibą pod adresem: NDSM-plein 6, 1033 WB Amsterdam, the Netherlands, NIP: NL802462911B01
1.2 Partnerem Konkursu jest: spółka SMYK S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000643442, NIP 5252159820, REGON 016261640, kapitał zakładowy w wysokości 302 827 571 zł opłacony w całości (zwana dalej „Partnerem”).
1.3 Konkurs jest komunikowany na: Facebook Smyk, stronie www.SMYK.com, w sklepach stacjonarnych „Smyk”.
1.4 Konkurs trwa od dnia 17.09.2021 roku od godz. 6.00 do dnia 30.09.2021 roku do godz. 23.59.
1.5 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.6 Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.
1.7 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regulacjom tam zawartym
1.8 Konkurs jest organizowany w celu promocji marki Psi Patrol.

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie i zasady konkursu

2.1 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zakup produktu „Psi Patrol” w sklepie „Smyk” i na smyk.com w dniach 17-30 września 2021 i zachowanie paragonu poświadczającego zakup.
2.2 Zadaniem uczestnika Konkursu jest narysowanie ulubionego bohatera z najnowszego filmu „Psi Patrol” i wysłanie pracy mailem na adres konkurs@agencjapanorama.pl. Mail stanowić będzie Zgłoszenie Konkursowe w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a treść maila zwana będzie w dalszej części Regulaminu „Pracą Konkursową”.
2.3 Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.4 W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i małoletnie.
2.5 Osoby małoletnie do 13 roku życia, mogą wziąć udział poprzez opiekuna prawnego.
2.6 Osoby małoletnie po 13 roku życia, mogą wziąć udział wyłącznie za zgodą i pod nadzorem opiekuna prawnego, (dalej jako: „Uczestnicy”).
2.7 W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Zleceniodawcy oraz Partnera, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
2.8 Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę dorosłą lub osobę małoletnią odpowiadającą wymogom z pkt 2.1. Regulaminu jest dokonanie zgłoszenia do Konkursu (dalej „Zgłoszenie”) tj.:
a) Wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie przez małoletniego Uczestnika na warunkach określonych w Regulaminie w przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba małoletnia,
b) Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych, dotyczących osób biorących udział w Konkursie, a w przypadku gdy Uczestnikiem Konkursu jest osoba małoletnia – danych dotyczących małoletniego oraz opiekuna prawnego– zgody wyraża opiekun prawny;
c) Wykonanie zadania konkursowego określonego w punkcie 2.1
2.9 Weryfikacja zgód będzie następowała na etapie przyznawania nagród. Nie jest konieczne dołączanie zgód do maila Konkursowego.
2.10 Zgłoszenie do udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z pkt 2.2 powyżej, musi nastąpić nie później niż dnia 30.09.2021 r., do godz. 23:59 zgłoszenia późniejsze nie będą brane pod uwagę.
2.11 Zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym lub takich, które mogą naruszyć lub naruszają dobra osobiste lub prawa osób trzecich. W przypadku otrzymania Zgłoszenia, które narusza postanowienia niniejszego punktu Regulaminu, Organizator odmawia jego uwzględnienia w Konkursie.
2.12 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.
2.13 Uczestnik oświadcza, że Zadanie konkursowe przesłane w ramach Zgłoszenia nie narusza dóbr osobistych, ani też innych praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza jednocześnie, że prawa autorskie do Zadania konkursowego w pełni przysługują Uczestnikowi.
2.14 Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

 

III. Nagrody w Konkursie

3.1 Organizator przewidział następujące nagrody w Konkursie:
Rodzaj nagrody
Ilość nagród
Wartość nagrody rzeczowej
Wartość części pieniężnej
Całkowita wartość nagrody
Nagroda Główna
3 mega bazy Psi Patrol Filmowy od Spin Master
3
681 zł
68,1 zł
749,1 zł
Nagrody Pocieszenia
Rower dziecięcy 16" Psi Patrol Filmowy marki Kubbinga
10
750 zł
75 zł
825 zł
Lexibook Dziecięcy Laptop/tablet z grami Psi Patrol
5
132 zł
13,2 zł
145,2 zł
Lexibook Handheld console Cyber Arcade® Pocket Paw Patrol
11
113 zł
11,3 zł
124,3 zł
Bilety do Multikina
50 x 2
40 zł
4 zł
44 zł
3.2 Każda nagroda składa się z dwóch elementów – części rzeczowej oraz części pieniężnej.
3.3 Wygrane uzyskane w Konkursie podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z treścią Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.
3.4 Organizator jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród wygranych w Konkursie przez laureatów.
3.5 Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatom nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek.
3.6 Wartość 10% zryczałtowanego podatku dochodowego odpowiada wysokości części pieniężnej nagrody. Część pieniężna nagrody zostanie zatrzymana przez Organizatora w ramach poboru zaliczki na zryczałtowany podatek dochodowy, którym obciążony jest Laureat.
3.7 W całym okresie trwania Konkursu jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę. W trakcie trwania Konkursu Uczestnik może dokonać nieograniczonej liczby Zgłoszeń, jednakże Zgłoszenie dokonane przez Uczestnika, który wygrał już w ramach Konkursu Nagrodę w innym etapie, nie będzie rozpatrywane przez Organizatora.
3.8 Zdobywca Nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
3.9 Zwycięzca nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
3.10 Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po pobraniu i zapłacie podatku od nagrody przez Organizatora, tj. po potrąceniu z nagrody jej części pieniężnej w wysokości podanej.

 

IV. Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie

4.1 Wyłonienie Zwycięzców Konkursu będzie polegało na wyborze 79 Uczestników, którzy dokonali najciekawszego Zgłoszenia w ramach Zadania Konkursowego. W zależności od stopnia oryginalności i kreatywności Zgłoszenia, zostanie przyznana odpowiednio Nagroda Główna bądź Nagroda Pocieszenia.
4.2 Przyznanie nagród w Konkursie, dokona większością głosów Komisja Konkursowa, w której skład wejdą trzy osoby, po jednej osobie powołanej przez Organizatora, Zleceniodawcę oraz Partnera.
4.3 W Konkursie zostaną uwzględnione w chwili zakończenie konkursu tylko maile zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy czym nie zostaną uwzględnione Zgłoszenia dokonane przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie udziału w Konkursie.
4.4 W razie przypadkowego nadesłania przez różnych Uczestników jednakowych zgłoszeń w ramach Zadania Konkursowego i przyznania przez Komisję nagrody tego zgłoszenia, nagrodę otrzyma tylko ten spośród Uczestników nadsyłających jednakowe zgłoszenie, którego zgłoszenie zostało zarejestrowane najwcześniej.
4.5 Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na fanpage pod adresem: www.facebook.com/smykcom najpóźniej do dnia 31.10.2021 r. Ponadto, każdy ze Zwycięzców w Konkursie zostanie powiadomiony o swojej wygranej przez Organizatora za pomocą wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem Facebooka do Uczestnika/ opiekuna prawnego Uczestnika będącego osobą małoletnią, który został podany w Zgłoszeniu w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu.
4.6 Uczestnik po otrzymaniu wiadomości o wygranej w ciągu 2 dni powinien odpowiedzieć podając imię nazwisko i adres, oraz w przypadku Uczestnika małoletniego odpowiednie zgody. Adres zawiera: nazwę i numer ulicy, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, oraz przedstawić paragon zakupu w sklepie „Smyk” lub ze smyk.com produktu „Psi Pstrol”. Odmowa podania danych uniemożliwi przekazanie Nagrody laureatowi Konkursu, która w takim przypadku pozostanie w dyspozycji Organizatora.
4.7 Nagrody rzeczowe zostaną wysłane Zwycięzcom w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników za pomocą przesyłki kurierskiej lub pocztowej przesłanej na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika.
4.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Zwycięzcę Konkursu.
4.9 W przypadku zastosowania przez Organizatora środków określonych w pkt 2.12 Uczestnik traci prawo do Nagrody, która to Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora. Organizator może postanowić, że Nagroda ta przypadnie kolejnej osobie wyłonionej przez Komisję Konkursową zgodnie z Regulaminem.
4.10 Postanowienia pkt. 4.8. stosuje się odpowiednio również w przypadku, gdy Zwycięzca nie odbierze Nagrody z przyczyn leżących po jego stronie w terminie 30 dni od dnia, w którym mógł on taką Nagrodę odebrać.

 

V. Prawa własności intelektualnej

5.1 Z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa w ramach wydanej Nagrody, bez odrębnej odpłatności, licencję do eksploatacji autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zadania konkursowego o którym mowa w pkt 2.2. lit. e) Regulaminu, stanowiącego utwór, obejmujące prawo do korzystania z utworu oraz rozporządzania nim, w całości lub we fragmentach, na okres 5 lat od daty zakończenia konkursu na terytorium Polski, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nieprowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;
c) rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
d) rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności za pośrednictwem sieci Internet;
e) dokonanie opracowań,
f) wykonywanie autorskich praw zależnych do Zadania konkursowego.
5.2 Zwycięzca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do utworu w zakresie określonym w artykule 16 pkt 3-5 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne bez zgody Organizatora.
5.3 W przypadku zgłoszenia w ramach Zadania Konkursowego niestanowiących utworu Organizator nabywa, bez odrębnej odpłatności, z chwilą wydania Nagrody wszelkie prawa do korzystania z Zadania konkursowego w ramach swojej działalności marketingowej, w zakresie odpowiadającym zakresowi określonemu w pkt. 5.1.
5.4 Przesłanie mailem Pracy Konkursowej na oznacza udzielenie Partnerowi licencji na upublicznianie tejże Pracy Konkursowej.

 

VI. Postępowanie reklamacyjne

6.1 Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, tj.: Panorama, ul. Gen.Waleriana Czumy 12/7, 01-355 Warszawa, lub drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@agencjapanorama.pl w tytule: Filmowy konkurs Psiego Patrolu - reklamacja, w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzców w sposób określony w pkt 4.5. Regulaminu.
6.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Konkursu, a w przypadku gdy Uczestnikiem Konkursu jest osoba małoletnia – opiekunowi prawnemu.
6.3 Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.4 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
6.5 Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
6.6 Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji lub drogą elektroniczną, w zależności od tego jaką drogą została złożona reklamacja, w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

VII. Postępowanie końcowe

7.1 W najszerszym zakresie dozwolonym polskim prawem, Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Organizator dokona zmian w Regulaminie jedynie w przypadku ważnych przyczyn dotyczących Organizatora, Zleceniodawcy lub Partnera Konkursu, przy czym zmiana taka nie będzie wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki nabyte przez Uczestnika Konkursu. O wszelkich proponowanych zmianach Regulaminu Organizator poinformuje Uczestnika drogą elektroniczną przed ich wejściem w życie, przesyłając informacje w tym przedmiocie wraz z treścią nowego Regulaminu na adres e-mail opiekuna prawnego Uczestnika podany w Zgłoszeniu. Jeśli Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
7.2 Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
7.3 Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie Internetowej pod adresem www.smyk.com/regulaminy-promo w formie umożliwiającej jego pobranie, zapisanie oraz wydruk.
7.4 Regulamin obowiązuje od dnia 17.09.2021 do dnia zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że jego postanowienia - w odpowiednim zakresie – będą stosowane do przeprowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu oraz ich opiekunów prawnych – udostępniaj dane osobowe świadomie, dowiedz się w jaki sposób będziemy je przetwarzać

1. Kto jest administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka, które bierze udział w Konkursie?

Współadninistratorami danych osobowych Twoich i Twojego dziecka biorącego udział w Konkursie są:
1. Maria Jakubowska zamieszkała 01-355 Warszawa ul. Czumy 12/7 prowadząca działalność wpisaną do CEIDG pod firmą Panorama Maria Jakubowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen.Waleriana Czumy 12/7, 01-355 Warszawa, NIP: 8240003746, Regon 450667030 (zwana dalej „Organizatorem”)
Oraz, w zakresie danych osobowych przetwarzanych poprzez Fanpage:
2. SMYK S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000643442, NIP 5252159820, REGON 016261640, kapitał zakładowy w wysokości 302 827 571 zł opłacony w całości („Smyk” lub „Partner”)
Administrator danych to podmiot, który, m.in., decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, a także o sposobach ich zabezpieczenia. Współadministratorzy to podmioty, które w odrębnej umowie wspólnie określiły cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Współadministrator, który przetwarza Dane Osobowe w celach lub w sposób inny niż wskazany w niniejszym Regulaminie, staje się samodzielnym administratorem i w tym zakresie będzie samodzielnie realizować obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Organizator zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: biuro@agencjapanorama.pl. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Współadministratorów danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Współadministratorami poprzez adres email wskazany w poprzednim zdaniu.
 
2. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe Twoje i Twojego dziecka?

Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka przetwarzamy w związku z realizacją Konkursu, w tym w celu umożliwienia wzięcia udziału w Konkursie, wyłonienia zwycięzców oraz wręczenia nagród - w przypadku przyznania nagrody w Konkursie.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe - jako opiekuna prawnego małoletniego Uczestnika Konkursu, przetwarzamy w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, a zatem zweryfikowania możliwości wzięcia przez Twoje dziecko udziału w Konkursie oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku złożenia reklamacji w sprawie związanej z Konkursem, będziemy przetwarzać (Twoje) Wasze dane osobowe w celu jej rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na wystosowane do nas zgłoszenie.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Partnera w następujących celach:
a) w celu prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, w czym mieści się także zamieszczanie w ramach tego profilu informacji o aktywności Partnera, wydarzeniach, które Partner organizuje, produktach i usługach Partnera – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Smyk podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Smyk polega na promowaniu naszej marki oraz produktów i usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej;
b) w celu komunikacji z zainteresowanymi użytkownikami serwisów społecznościowych za pośrednictwem udostępnianych przez te serwisy funkcjonalności (komentarze, chat, wiadomości) - jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Smyk podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Smyk polega na możliwości komunikowania się z użytkownikami serwisów;
c) w celu analizowania danych statystycznych udostępnionych przez właścicieli serwisów społecznościowych za pośrednictwem oferowanych przez te serwisy funkcjonalności - jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Smyk podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwości pozyskiwania i analizowania informacji w celu badania skuteczności oraz udoskonalania prowadzonej przez nas działalności;
d) w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Smyk w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Smyk podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Smyk polega na zapewnieniu możliwości ochrony praw i interesów Smyk przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków.
3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu, w tym opiekunów prawnych?
a) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Twoich i Twojego dziecka jest udzielona dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie w związku z realizacją Konkursu, a zatem przepis art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub też „RODO”),
b) W przypadku danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody zwycięzcom Konkursu, tj. imię i nazwisko, a także adres korespondencyjny (tj. nazwa i numer ulicy, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) oraz telefon kontaktowy, podstawę prawną przetwarzania stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda, której udzielasz udostępniając nam dane niezbędne do doręczenia nagrody,
c) W przypadku, gdy złożysz reklamację w sprawach dotyczących Konkursu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu jej rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie w tym przypadku przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów; interesem, o którym tu mowa jest wywiązanie się z naszego obowiązku rozpatrzenia otrzymanej reklamacji oraz wyjaśnienie zgłoszonych w niej wątpliwości poprzez udzielenie odpowiedzi w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Jednocześnie wierzymy, że rozwianie Twoich wątpliwości dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz wszelkich innych kwestIi z tym związanych korzystnie wpłynie na nasze relacje w przyszłości.
4. Komu możemy ujawnić dane osobowe Twoje i Twojego dziecka?

Zgodnie z obowiązującym prawem Wasze dane osobowe możemy ujawniać podmiotom współpracującym oraz podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, świadczącym na naszą rzecz określone usługi, tj. dostawca serwera oraz oprogramowania (tj. Formularz Zgłoszeniowy), za pomocą których kierujecie do nas Zgłoszenie udziału w Konkursie, dostawca serwera poczty elektronicznej, za pomocą której kontaktujemy się z Wami, jak również firmie kurierskiej, której zlecimy wysyłkę nagród. Osobami, które będą miały wgląd w Wasze dane osobowe są również nasi pracownicy zaangażowani w realizację Konkursu.

Do Danych Osobowych przetwarzanych przez Partnera dostęp mogą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Partnera na podstawie odrębnych umów, którym Partner powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, takie jak podmioty świadczące na rzecz Partnera usługi wsparcia marketingowego, wparcia w zakresie prowadzenia profili w mediach społecznościowych, obsługi klienta, doradztwa lub dostarczania i obsługi systemów informatycznych wykorzystywanych przez Partnera.

Nie zamierzamy przekazywać Waszych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
5. Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe Twoje i Twojego dziecka?

Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka przetwarzane i przechowywane będą przez nas przez czas realizacji Konkursu, aż do jego zakończenia (tj. wręczenia nagród w Konkursie).

W przypadku, gdy złożycie reklamację w sprawie związanej z Konkursem, będziemy przechowywać Wasze dane osobowe przez czas niezbędny do zakończenia postępowania reklamacyjnego.

W przypadku, gdy przetwarzanie opiera się o Waszą zgodę, możecie ją w każdej chwili wycofać. W takiej sytuacji usuniemy Wasze dane osobowe i nie będziemy ich dłużej przetwarzać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
6. Wasze prawa

Zgodnie z RODO oraz w przypadkach tam określonych, macie prawo żądania od Organizatora:
a) dostępu do Waszych danych osobowych, a także
b) ich sprostowania,
c) usunięcia, lub
d) ograniczenia przetwarzania, lub
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania, a także
f) prawo do przenoszenia danych.
W celu zgłoszenia nam żądania w zakresie opisanym w niniejszym punkcie Regulaminu, skontaktujcie się z nami pod adresem: biuro@agencjapanorama.pl
 
7. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje Wam w przypadku, gdy przetwarzamy Wasze dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i/lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), zaś sprzeciw jest związany z Waszą szczególną sytuacją. Sprzeciw można wnieść w dowolnym momencie.

W celu zgłoszenia nam żądania w zakresie opisanym w niniejszym punkcie Regulaminu, skontaktujcie się z nami pod adresem: biuro@agencjapanorama.pl
 
8. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ponieważ w celu przeprowadzenia Konkursu (w tym doręczenia nagrody) przetwarzamy Wasze dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (zarówno wobec przetwarzania danych osobowych Twoich, jak i Twojego dziecka), pamiętaj, że zgoda ta może być w każdym czasie wycofana, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody spowoduje jednak, że dalszy udział w Konkursie nie będzie możliwy - bez możliwości przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu, nie będziemy w stanie dalej realizować go z jego udziałem.

Zgodę możecie wycofać pisząc do nas na adres: biuro@agencjapanorama.pl
 
9. Skarga do organu nadzorczego

Macie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”), www.uodo.gov.pl/
 
10. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w Konkursie ma charakter dobrowolny, tak samo jak dobrowolny jest udział w Konkursie. Podanie danych jest jednak niezbędne do tego, abyśmy mogli przeprowadzić Konkurs z udziałem Uczestnika. Decyzja należy do Ciebie!
 
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie będziemy poddawać Waszych danych osobowych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.