REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Zostaw opinię na temat zakupionego zestawu LEGO w sklepie SMYK.com i zgarnij Zajączka wielkanocnego LEGO”

I. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Organizator – SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 302 827 571 PLN, NIP 525-21-59-820, numer w bazie danych o odpadach (BDO) 000011599 (dalej: „Spółka”).
  SŁOWNICZEK:;
 2. Regulamin - niniejszy regulamin;
 3. Akcja - akcja promocyjna „Zostaw opinię na temat zakupionego zestawu LEGO w sklepie SMYK.com i zgarnij Zajączka wielkanocnego LEGO”
 4. Sklep Internetowy smyk.com-prowadzony przez SMYK sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową smyk.com. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków korzystania ze Sklepu Internetowego smyk.com określa odrębny regulamin dostępny pod adresem https://www.smyk.com/regulamin
 5. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu produktów w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) w Sklepie Internetowym smyk.com;
 6. Produkty - produkty marki LEGO oferowane do sprzedaży i dostępne w Sklepie Internetowym smyk.com;
 7. Zestaw LEGO Zajączek wielkanocny nr katalogowy 40463 o wartości 69,99 zł, zwany w umowie zestawem promocyjnym lub gratisem.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Akcji promocyjnej pod nazwą:
  ,,Zostaw opinię na temat zakupionego zestawu LEGO w sklepie SMYK.com i zgarnij Zajączka wielkanocnego LEGO”
 2. Organizatorem akcji jest SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 302 827 571 PLN, NIP 525-21-59-820, numer w bazie danych o odpadach (BDO) 000011599 (dalej: „Spółka”).
 3. Akcja prowadzona jest w okresie od dnia 21.03.2022 r. od godziny 00.01 do dnia 30.04.2022 r. do godziny 23.59.

III. ZASADY UDZIAŁU W AKCJI

 1. Do bazy internetowej klientów, którzy zakupili w okresie 5 ostatnich miesięcy określone w Załączniku nr 1 do regulaminu zestawy LEGO, zostanie wysłana e-mailem prośba o pozostawienie dowolnej opinii na temat zakupionego Produktu marki LEGO. Produkt musi być kupiony bezpośrednio od Smyk.com z wyłączeniem innych sprzedawców;
  Listę wybranych Produktów biorących udział w Akcji określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Napisz opinię o danym Produkcie na Smyk.com pod ofertą sprzedaży Produktu. Opinia musi spełniać następujące kryteria:
  1. nie może składać się w ponad 50% ze znaków specjalnych;
  2. nie może zawierać wulgaryzmów, słów powszechnie uznawanych za obelżywe;
  3. nie może zawierać przekierowań do innych stron internetowych.
 3. Na adres opinie-lego@smyk.com wyślij:
  1. potwierdzenie zakupu opiniowanego Produktu (potwierdzenie zakupu na smyk.com)
  2. link do dodanej opinii wraz z informacją, która opinia dodana jest przez Ciebie
  3. adres do wysyłki zestawu promocyjnego LEGO.
 4. W ramach Akcji brane będą pod uwagę wszystkie opinie spełniające kryteria określone w punkcie 2 powyżej, bez względu na to czy są pozytywne czy negatywne.
 5. Jeden dowód zakupu może być przypisany do jednej opinii danego Produktu i uprawnia do otrzymania jednego Zestawu promocyjnego nr 40463 Zajączek wielkanocny.
 6. Zestaw promocyjny, wysłany zostanie na podany adres wysyłkowy zgodnie po weryfikacji pozostawienia opinii;
 7. Łączna pula kuponów zestawów promocyjnych wynosi max. 100 sztuk. Decyduje kolejność pozostawienia opinii na temat zestawów LEGO  na Smyk.com.

IV. INFORMACJE O ZESTAWIE PROMOCYJNYM

 1. Kiedy otrzymasz Zestaw promocyjny?
  1. Zestaw promocyjny będziemy wysyłać na adres przesłany na email opinie-lego@smyk.com w formie przesyłki dedykowanej w trakcie trwania akcji;
  2. max czas dostarczenia zestawu promocyjnego to 7-10 dni roboczych po zakończeniu akcji.
 2. Realizacja wysyłki Zestawów promocyjnych Zajączek Wielkanocny LEGO.
  1. Produkt promocyjny - Zajączek wielkanocny jest jednorazowy
  2. Warunkiem otrzymania zestawu promocyjnego jest pozostawienie opinii na temat zakupionego w okresie 5 miesięcy wstecz zestawu LEGO – lista produktów znajduje się w załączniku nr 1.
  3. Produkt promocyjny  nie podlega wymianie na gotówkę.

V. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Akcji można przesyłać do Organizatora na adres SMYK S.A. ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa  z dopiskiem „Reklamacja –„Zostaw opinię na temat zakupionego zestawu LEGO w sklepie SMYK.com i zgarnij Zajączka wielkanocnego LEGO”
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi przez Organizatora.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Do rozpatrywania reklamacji zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu. Klient otrzyma od Organizatora odpowiedź na reklamację na wskazany przez siebie adres e-mail lub w formie listu zwykłego wysłanego na adres wskazany przez Klienta.
 4. Powyższe postanowienia pozostają bez wpływu na prawa Klienta wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

VI. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora SMYK S.A., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu obsługi i rozpatrzenia reklamacji związanych z przeprowadzeniem niniejszej Promocji. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas potrzebny do obsługi i rozpatrzenia reklamacji. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.
 5. Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Uczestników. Jako że dane Uczestników przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy –przysługuje im także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyli administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnicy mogą przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 6. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 7. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajduje się w Polityce prywatności oraz Polityce Prywatności smyk.com dostępnych na stronie www.smyk.com

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej:https://www.smyk.com/regulaminy/zgarnij-zajaczka-wielkanocnego-lego.html  
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 21.03.2022 r.
 3. Klient przystępuje do Akcji po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, a udział w Akcji wymaga od Klienta przestrzegania warunków opisanych w Regulaminie.
 4. Biorąc udział w Akcji Klient potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.smyk.com.

 

Załącznik nr 1 – LISTA 237. PRODUKTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROMOCJI

„Zostaw opinię na temat zakupionego zestawu LEGO w sklepie SMYK.com i zgarnij Zajączka wielkanocnego LEGO”

 

 1. LEGO 21177 tbd Minecraft Dessert 2022 V29 Minecraft 21177
 2. LEGO 21178 tbd Minecraft Fox 2022 V29 Minecraft 21178
 3. LEGO 21179 tbd Minecraft Mushroom 2022 V29 Minecraft 21179
 4. LEGO 21180 tbd Minecraft Underwater 2022 V29 Minecraft 21180
 5. LEGO 21181 tbd Minecraft Bunny 2022 V29 Minecraft 21181
 6. LEGO 21183 tbd Minecraft Dojo Cave 2022 V29 Minecraft 21183
 7. LEGO 6x6 Volvo Articulated Hauler Technic 42114
 8. LEGO 71757 tbd Ninjago 4+ Mech 2022 V29 Ninjago 71757
 9. LEGO 71765 tbd Ninjago Combo Mech 2022 V29 Ninjago 71765
 10. LEGO 71766 tbd Ninjago Legendary Dragon.. V29 Ninjago 71766
 11. LEGO 71767 tbd Ninjago Big Modular Buil.. V29 Ninjago 71767
 12. LEGO Airplane & Airport DUPLO Town 10961
 13. LEGO Animal Train DUPLO My First 10955
 14. LEGO Anna’s Castle Courtyard Disney Princess 43198
 15. LEGO Antonio's Magical Door Disney Princess 43200
 16. LEGO Ariel Belle Cinderella and Tiana's Storybook Adventures Disney Princess 43193
 17. LEGO Armored Assault Tank (AAT™) Star Wars TM 75283
 18. LEGO Around the World Classic 11015
 19. LEGO AT-AT™ Star Wars TM 75288
 20. LEGO AT-AT™ vs. Tauntaun™ Microfighters Star Wars TM 75298
 21. LEGO Attack on the Spider Lair Super Heroes 76175
 22. LEGO Aurora Merida and Tiana’s Enchanted Creations Disney Princess 43203
 23. LEGO Avengers: Endgame Final Battle Super Heroes 76192
 24. LEGO Baryonyx Dinosaur Boat Escape Jurassic World 76942
 25. LEGO Batcave™: The Riddler™ Face-off Super Heroes 76183
 26. LEGO Bath Time Fun: Floating Animal Island DUPLO My First 10966
 27. LEGO Bath Time Fun: Floating Animal Train DUPLO My First 10965
 28. LEGO Bath Time Fun: Floating Red Panda DUPLO My First 10964
 29. LEGO Batman™ & Selina Kyle™ Motorcycle Pursuit Super Heroes 76179
 30. LEGO Batman™ Cowl Super Heroes 76182
 31. LEGO Batman™ vs. The Joker™: Batmobile™ Chase Super Heroes 76180
 32. LEGO Batmobile™ Tumbler: Scarecrow™ Showdown Super Heroes 76239
 33. LEGO Batmobile™: The Penguin™ Chase Super Heroes 76181
 34. LEGO Batmobile™ Tumbler Super Heroes 76240
 35. LEGO Beach Glamping Friends 41700
 36. LEGO Beach Lifeguard Station City 60328
 37. LEGO Bee Mario Power-Up Pack Super Mario 71393
 38. LEGO Belle and the Beast's Castle Disney Princess 43196
 39. LEGO Belle's Ballroom DUPLO Princess TM 10960
 40. LEGO Big Urchin Beach Ride Expansion Set Super Mario 71400
 41. LEGO Black Panther Dragon Flyer Super Heroes 76186
 42. LEGO Boba Fett’s Starship™ Star Wars TM 75312
 43. LEGO Boba Fett™ Helmet Star Wars TM 75277
 44. LEGO Bonsai Tree Icons 10281
 45. LEGO Boulder Blaster Ninjago 71736
 46. LEGO Bowser Jr.'s Clown Car Expansion Set Super Mario 71396
 47. LEGO Brick-built Minions and their Lair Minions 75551
 48. LEGO Bricks and Animals Classic 11011
 49. LEGO Bricks and Houses Classic 11008
 50. LEGO Bricks and Wheels Classic 11014
 51. LEGO Bulldozer DUPLO Town 10930
 52. LEGO Canal Houseboat Friends 41702
 53. LEGO Candy Kitty Bracelet & Bag Tag DOTS 41944
 54. LEGO Captain America and Hydra Face-Off Super Heroes 76189
 55. LEGO Carnotaurus Dinosaur Chase Jurassic World 76941
 56. LEGO Catamaran Sea Battle Ninjago 71748
 57. LEGO Cement Mixer Truck City 60325
 58. LEGO Chevrolet Corvette C8.R Race Car and 1969 Chevrolet Corvette Speed Champions 76903
 59. LEGO Chicken Stunt Bike City 60310
 60. LEGO Creative animals DUPLO Classic 10934
 61. LEGO Creative Blue Bricks Classic 11006
 62. LEGO Creative Designer Box DOTS 41938
 63. LEGO Creative Party Kit DOTS 41926
 64. LEGO Creative Toolbox BOOST 17101
 65. LEGO Cute Banana Pen Holder DOTS 41948
 66. LEGO Cyber Drone Creator 31111
 67. LEGO Darth Vader™ Helmet Star Wars TM 75304
 68. LEGO Demolition Stunt Bike City 60297
 69. LEGO Deviant Ambush! Super Heroes 76154
 70. LEGO Disney's Mickey Mouse ART 31202
 71. LEGO Dorrie’s Beachfront Expansion Set Super Mario 71398
 72. LEGO Duel on Mandalore™ Star Wars TM 75310
 73. LEGO Elsa and the Nokk Storybook Adventures Disney Princess 43189
 74. LEGO Elsa's Wagon Adventure Disney Princess 41166
 75. LEGO Elsa’s Castle Courtyard Disney Princess 43199
 76. LEGO Extra DOTS – Series 6 DOTS 41946
 77. LEGO Ferris Wheel Creator 31119
 78. LEGO Final Flight of Destiny's Bounty Ninjago 71749
 79. LEGO Fire Brigade City 60321
 80. LEGO Fire Helicopter & Police Car DUPLO My First 10957
 81. LEGO Fire Ladder Truck City 60280
 82. LEGO Fire Rescue & Police Chase City 60319
 83. LEGO Fire Station City 60320
 84. LEGO Fire Stunt Bike City 60311
 85. LEGO Flower Bouquet Icons 10280
 86. LEGO Ford® F-150 Raptor Technic 42126
 87. LEGO Forest Waterfall Friends 41677
 88. LEGO Formula E® Porsche 99X Electric Technic 42137
 89. LEGO Friendship Tree House Friends 41703
 90. LEGO Frog Mario Power-Up Pack Super Mario 71392
 91. LEGO Gamer Bracelet with Charms DOTS 41943
 92. LEGO Harry Potter™ Hogwarts™ Crests ART 31201
 93. LEGO Heart Box DUPLO Classic 10909
 94. LEGO Heavy-Duty Excavator Technic 42121
 95. LEGO Hogsmeade™ Village Visit Harry Potter TM 76388
 96. LEGO Hogwarts™ Chamber of Secrets Harry Potter TM 76389
 97. LEGO Hogwarts™ Express Harry Potter TM 75955
 98. LEGO Hogwarts™ Moment: Potions Class Harry Potter TM 76383
 99. LEGO Hogwarts™: Polyjuice Potion Mistake Harry Potter TM 76386
 100. LEGO Hospital City 60330
 101. LEGO Hoth™ AT-ST™ Star Wars TM 75322
 102. LEGO Hulk vs. Rhino Truck Showdown Spidey 10782
 103. LEGO Hydro Bounty Ninjago 71756
 104. LEGO Ice Cream Truck Police Chase City 60314
 105. LEGO Ice-Cream Truck City 60253
 106. LEGO Imperial Armored Marauder Star Wars TM 75311
 107. LEGO Imperial Probe Droid™ Star Wars TM 75306
 108. LEGO Imperial Shuttle™ Star Wars TM 75302
 109. LEGO Imperial TIE Fighter™ Star Wars TM 75300
 110. LEGO In Arishem’s Shadow Super Heroes 76155
 111. LEGO Infinity Gauntlet Super Heroes 76191
 112. LEGO Into the Deep Bracelets with Charms DOTS 41942
 113. LEGO Iron Man Figure Super Heroes 76206
 114. LEGO Iron Man: Iron Monger Mayhem Super Heroes 76190
 115. LEGO Isabela's Magical Door Disney Princess 43201
 116. LEGO Jasmine and Mulan’s Adventure Disney Princess 43208
 117. LEGO Jay's Electro Mech Ninjago 71740
 118. LEGO Jay’s Thunder Dragon EVO Ninjago 71760
 119. LEGO Jungle Dragon Ninjago 71746
 120. LEGO Jungle Raider Ninjago 71700
 121. LEGO Kai's Blade Cycle Ninjago 71734
 122. LEGO Kai’s Fire Dragon EVO Ninjago 71762
 123. LEGO Koenigsegg Jesko Speed Champions 76900
 124. LEGO Lloyd's Hydro Mech Ninjago 71750
 125. LEGO Lloyd's Jungle Chopper Bike Ninjago 71745
 126. LEGO Lloyd’s Race Car EVO Ninjago 71763
 127. LEGO London Architecture 21034
 128. LEGO Lots of DOTS DOTS 41935
 129. LEGO Luigi’s Mansion™ Entryway Expansion Set Super Mario 71399
 130. LEGO Luigi’s Mansion™ Haunt-and-Seek Expansion Set Super Mario 71401
 131. LEGO Luigi’s Mansion™ Lab and Poltergust Expansion Set Super Mario 71397
 132. LEGO Luke Skywalker's X-Wing Fighter™ Star Wars TM 75301
 133. LEGO Main Street Building Friends 41704
 134. LEGO Majestic Tiger Creator 31129
 135. LEGO Mario's House & Yoshi Expansion Set Super Mario 71367
 136. LEGO McLaren Elva Speed Champions 76902
 137. LEGO McLaren Senna GTR™ Technic 42123
 138. LEGO Mickey & Friends Fire Truck & Station Mickey and Friends 10776
 139. LEGO Mickey Mouse & Minnie Mouse's Space Rocket Mickey and Friends 10774
 140. LEGO Mickey Mouse's Propeller Plane Mickey and Friends 10772
 141. LEGO Miles Morales: Spider-Man’s Techno Trike Spidey 10781
 142. LEGO Millennium Falcon™ Star Wars TM 75257
 143. LEGO Millennium Falcon™ Microfighter Star Wars TM 75295
 144. LEGO Minion Pilot in Training Minions 75547
 145. LEGO Minions in Gru's Lab Minions 75546
 146. LEGO Minions Kung Fu Battle Minions 75550
 147. LEGO Minnie Mouse's Ice Cream Shop Mickey and Friends 10773
 148. LEGO Mobile Crane City 60324
 149. LEGO Monster Jam™ Grave Digger™ Technic 42118
 150. LEGO Monster Jam™ Max-D™ Technic 42119
 151. LEGO Monster Jam™ El Toro Loco™ Technic 42135
 152. LEGO Monster Jam™ Megalodon™ Technic 42134
 153. LEGO Mopar Dodge//SRT Top Fuel Dragster and 1970 Dodge Challenger T/A Speed Champions 76904
 154. LEGO Motorcycle Technic 42132
 155. LEGO New York City Architecture 21028
 156. LEGO Ninja Sub Speeder Ninjago 71752
 157. LEGO Ocean Exploration Base City 60265
 158. LEGO Paris Architecture 21044
 159. LEGO Passenger Airplane City 60262
 160. LEGO Pencil Holder DOTS 41936
 161. LEGO Pet Clinic Friends 41695
 162. LEGO Police Car City 60312
 163. LEGO Police Chase at the Bank City 60317
 164. LEGO Police Helicopter City 60275
 165. LEGO Police Mobile Command Truck City 60315
 166. LEGO Police Station City 60316
 167. LEGO Race Car City 60322
 168. LEGO Race Car Transporter Creator 31113
 169. LEGO Rapunzel's Tower Disney Princess 43187
 170. LEGO Rescue Helicopter Transport City 60343
 171. LEGO Resistance X-Wing™ Star Wars TM 75297
 172. LEGO Rise of the Domo Super Heroes 76156
 173. LEGO Road Plates City 60304
 174. LEGO Roadwork Truck City 60284
 175. LEGO Rocket Stunt Bike City 60298
 176. LEGO Safari Wildlife Tree House Creator 31116
 177. LEGO School Day City 60329
 178. LEGO Scout Trooper™ Helmet Star Wars TM 75305
 179. LEGO Selfie Stunt Bike City 60309
 180. LEGO Singapore Architecture 21057
 181. LEGO Snowtrooper™ Battle Pack Star Wars TM 75320
 182. LEGO Space Mining Mech Creator 31115
 183. LEGO Space Shuttle Adventure Creator 31117
 184. LEGO Space Shuttle Mission DUPLO Town 10944
 185. LEGO Spider-Man at Doc Ock’s Lab Spidey 10783
 186. LEGO Spider-Man at the Sanctum Workshop Super Heroes 76185
 187. LEGO Spider-Man Headquarters DUPLO Super Heroes 10940
 188. LEGO Spider-Man vs. Mysterio’s Drone Attack Super Heroes 76184
 189. LEGO Spider-Man Webquarters Hangout Spidey 10784
 190. LEGO Spider-Man’s Drone Duel Super Heroes 76195
 191. LEGO Sports Car Creator 31100
 192. LEGO Statue of Liberty Architecture 21042
 193. LEGO Street Food Market Friends 41701
 194. LEGO Stunt Plane City 60323
 195. LEGO Stunt Show Arena City 60295
 196. LEGO Stunt Show Truck City 60294
 197. LEGO Stygimoloch Dinosaur Escape Jurassic World 76939
 198. LEGO Superbike Creator 31114
 199. LEGO Surfer Beach House Creator 31118
 200. LEGO Switch Tracks City 60238
 201. LEGO T. rex Dinosaur Fossil Exhibition Jurassic World 76940
 202. LEGO tbd-LSH-Batch-A1-2022 Super Heroes 76205
 203. LEGO tbd-Technic-Peanut-Butter-2-2022 Technic 42138
 204. LEGO Temple of the Endless Sea Ninjago 71755
 205. LEGO The "Abandoned" Mine Minecraft 21166
 206. LEGO THE BATMAN - BATMOBILE™ Technic 42127
 207. LEGO The Bee Farm Minecraft 21165
 208. LEGO The Child Star Wars TM 75318
 209. LEGO The Coral Reef Minecraft 21164
 210. LEGO The Crafting Box 3.0 Minecraft 21161
 211. LEGO The First Adventure Minecraft 21169
 212. LEGO The Horse Stable Minecraft 21171
 213. LEGO The Ice Castle Disney Princess 43197
 214. LEGO The Illager Raid Minecraft 21160
 215. LEGO The Madrigal House Disney Princess 43202
 216. LEGO The Mandalorian™ & The Child Star Wars TM 75317
 217. LEGO The Razor Crest™ Microfighter Star Wars TM 75321
 218. LEGO The Sky Tower Minecraft 21173
 219. LEGO The Trading Post Minecraft 21167
 220. LEGO The White House Architecture 21054
 221. LEGO Tokyo Architecture 21051
 222. LEGO Tony Stark’s Sakaarian Iron Man Super Heroes 76194
 223. LEGO Tournament of Elements Ninjago 71735
 224. LEGO Tower Crane & Construction DUPLO Town 10933
 225. LEGO Tracks City 60205
 226. LEGO Tractor City 60287
 227. LEGO Tree-Planting Vehicle Friends 41707
 228. LEGO Trouble on Tatooine™ Star Wars TM 75299
 229. LEGO Venom Super Heroes 76187
 230. LEGO Water Dragon Ninjago 71754
 231. LEGO Wheelie Stunt Bike City 60296
 232. LEGO Wild Lion Creator 31112
 233. LEGO Wildlife Rescue ATV City 60300
 234. LEGO X-1 Ninja Charger Ninjago 71737
 235. LEGO Yoda™ Star Wars TM 75255
 236. LEGO Zane's Titan Mech Battle Ninjago 71738
 237. LEGO Zane’s Power Up Mech EVO Ninjago 71761