REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ "ORAL CARE BUY & GET"

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ "ORAL CARE BUY & GET"

Termin zakupu Produktu: 4.11.2021-31.12.2021 – "Okres promocji"
Nieprzekraczalny termin zgłaszania żądania przekazania nagrody: 15.01.2022r.

Numer infolinii: 801 003 532 bądź 22 295 37 27

Infolinia czynna w dniach: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od godz. 09:00 do godz. 17:00. Opłaty za połączenie pobierane według cenników operatora.

§ 1.

 

1. Promocja „ORAL CARE BUY & GET” (dalej jako "Promocja") jest organizowana przez PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH, spółkę prawa niemieckiego z siedzibą w Wiesbaden, Niemcy ul. Hagenauer Strasse 43 (65203), działającą poprzez swój polski oddział pod firmą PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352843, NIP 107-00-16-099, REGON 142346837 (dalej jako "Organizator").

 

2. Koordynatorem Promocji jest They.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495738, NIP 5213623489 (dalej jako "Koordynator"). Koordynator jest uprawniony i odpowiedzialny za wykonywanie czynności zleconych przez Organizatora, działając w imieniu i na rzecz Organizatora przy realizacji Promocji.

 

3. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

4. Udział w Promocji jest dobrowolny i oznacza wyrażenie przez Uczestnika Promocji zgody na warunki i zasady Promocji określone niniejszym Regulaminem. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

 

5. Promocja obejmuje wyłącznie zakup produktów Organizatora z linii Oral Care, tj. irygatora o symbolu EW1211W845 (dalej także łącznie: "Produkt 1"), irygatora o symbolu EW1311G845 (dalej także łącznie: "Produkt 2"), irygatora o symbolu EW1313G303 (dalej także łącznie: "Produkt 3"), irygatora o symbolu EW1411H845 (dalej także łącznie: "Produkt 4"), irygatora o symbolu EW1511W503 (dalej także łącznie: "Produkt 5"), irygatora o symbolu EW1513W503 (dalej także łącznie: "Produkt 6"), irygatora o symbolu EW1611W503 (dalej także łącznie: "Produkt 7"), szczoteczki o symbolu EW-DC12-W503 (dalej także łącznie: "Produkt 8"), irygatora o symbolu EW-DJ10-A503 (dalej także łącznie: "Produkt 9"), irygatora o symbolu EW-DJ40-W503 (dalej także łącznie: "Produkt 10"), szczoteczki o symbolu EW-DL82-W803 (dalej także łącznie: "Produkt 11"), szczoteczki o symbolu EW-DM81-G503 (dalej także łącznie: "Produkt 12"), szczoteczki o symbolu EW-DM81-K503 (dalej także łącznie: "Produkt 13"), szczoteczki o symbolu EW-DM81-W503 (dalej także łącznie: "Produkt 14"), szczoteczki o symbolu EW-DP52-K803 (dalej także łącznie: "Produkt 15"), zestawu produktów EW1311G845 i EW-DM81-W503 i WEW0972W503 (dalej także łącznie "Produkt 16"), zestawu produktów EW1511W503 i EW-DM81-K503 (dalej także łącznie "Produkt 17"), zestawu produktów EW1411H845 i EW-DM81-W503 (dalej także łącznie "Produkt 18"), szczoteczki o symbolu EW-DL83-W803 (dalej także "Produkt 19"), nabyte wyłącznie przez konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego w autoryzowanych sklepach sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako „Terytorium“) u autoryzowanych dystrybutorów Produktów. Lista autoryzowanych dystrybutorów Produktów i ich autoryzowanych sklepów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

6. Wszelkie czynności związane z obsługą techniczną Promocji prowadzi Koordynator.

 

7. Czynności związane z wydaniem Nagród (definicja poniżej) prowadzi Koordynator.

 

8. Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 847 z późn. zm.).

 

9. Regulamin nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku, poz. 847 z późn. zm.).

§ 2.

CEL PROMOCJI.

1. Celem Promocji jest zwiększenie sprzedaży Produktów marki Panasonic z linii Oral Care, a także promocja oraz popularyzacja Produktów.

§ 3.

CZAS I ZASIĘG PROMOCJI.

1. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski. Promocja dotyczy zakupu Produktów w stacjonarnych placówkach handlowych znajdujących się na terenie Polski (dalej także: "Sklepy") oraz w sklepach internetowych prowadzonych przez podmioty mające swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwane dalej: "Sklepami Internetowymi") wskazanymi w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

2. Promocja dotyczy wyłącznie nowych Produktów objętych Promocją zakupionych u podmiotów prowadzących Sklepy lub Sklepy Internetowe (dalej także: "Obiekty"), które wystawią dokument (paragon lub fakturę) zawierający polski numer NIP.

 

3. Okres trwania Promocji: od dnia 4 listopada 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku albo do wyczerpania Puli Nagród (definicja poniżej), jednakże dla wzięcia udziału w Promocji decydująca jest: (i) data dokonania przez Uczestnika zakupu Produktu objętego Promocją w okresie obowiązywania Promocji w Sklepie (w godzinach otwarcia Sklepu) wynikająca z dowodu zakupu Produktu (paragon lub faktura) lub (ii) data dokonania przez Uczestnika zakupu Produktu objętego Promocją w Sklepie Internetowym w okresie obowiązywania Promocji w Sklepie Internetowym, tj. od godz. 0001 w dniu 4 listopada 2021 roku do godz. 2359 w dniu 31 grudnia 2021 roku, wynikająca ze złożonego przez Uczestnika zamówienia na Produkt. Nieprzekraczalny termin zgłaszania żądania przekazania nagrody: 15.01.2022.

 

4. O wyczerpaniu Puli Nagród Organizator poinformuje na Stronie Internetowej (definicja poniżej).

 

5. Z udziału w Promocji wyłączone są Produkty z rynku wtórnego, Produkty odnowione lub naprawione, a także Produkty, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Polski lub zostały nabyte za granicą (w tym przez Internet).

 

6. Z Promocji wyłączone są Produkty nie zakupione w Obiektach, inne produkty i akcesoria marki Panasonic oraz takie produkty marki Panasonic, które zakupione zostały w okresie innym niż okres trwania Promocji, nawet jeżeli zakupione zostały w Obiektach.

 

§ 4.

UCZESTNICTWO W PROMOCJI.

1. Uczestnikiem Promocji może zostać wyłącznie osoba fizyczna spełniająca łącznie wszystkie poniższe kryteria: (i) jest pełnoletnia, tj. ukończyła 18 lat, (ii) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, (iii) jest zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (iv) w okresie trwania Promocji, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu dokona w jednym z Obiektów zakupu Produktu, o którym mowa w Załączniku nr 1 do Regulaminu, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, (v) spełnia pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie, (vi) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu Promocji, (vii) pozostawiła dane niezbędne do identyfikacji poprzez uzupełnienie udostępnionego na Stronie Internetowej Formularza (definicja poniżej), (viii) w okresie określonym w Regulaminie na Stronie Internetowej dokonała zgłoszenia zakupionego przez siebie Produktu lub Produktów poprzez wypełnienie udostępnionego na Stronie Internetowej Formularza, podając wszystkie niezbędne informacje określone w Formularzu, przy czym w ramach rejestracji konieczne jest przesłanie skanu lub zdjęcia dowodu zakupu Produktu (paragonu fiskalnego lub faktury) (dalej także: "Uczestnik"), z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2 Regulaminu.

 

2. Uczestnikiem Promocji nie może zostać osoba współpracująca (bez względu na rodzaj współpracy) lub pozostająca w stosunku pracy z Organizatorem lub Koordynatorem lub właściciele (współwłaściciele), wspólnicy lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, etc.) w Sklepach lub Sklepach Internetowych oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby prowadzące razem i pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. Ponadto w Promocji nie mogą uczestniczyć właściciele (współwłaściciele), wspólnicy lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie (np. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, etc.) w Obiektach oraz członkowie ich rodzin.

 

3. Uczestnictwo w Promocji oraz podanie związanych z udziałem w Promocji danych jest całkowicie dobrowolne.

 

4. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Promocji, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania Nagrody (definicja poniżej), prawo do dochodzenia jej zwrotu.

 

5. Naruszenie przez Uczestnika Promocji któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, jak również naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, upoważnia Organizatora do pozbawienia Uczestnika prawa uczestniczenia w Promocji na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 

6. Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne, a Uczestnikowi Promocji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za sam udział w Promocji.

 

7. Uczestnik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie i wszystkie działania lub zaniechania wynikające z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów.

 

8. Uczestnik może wziąć udział w Promocji więcej niż jeden raz. W przypadku chęci ponownego wzięcia udziału w Promocji Uczestnik musi spełnić ponownie warunki Promocji, w tym zakupić kolejny Produkt i prawidłowo wypełnić Formularz.

 

§ 5.

ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI.

1. Uczestnik, który w okresie obowiązywania Promocji zakupi Produkt i dokona następnie prawidłowego Zgłoszenia (definicja poniżej) w trakcie obowiązywania Promocji albo najpóźniej w terminie 15 (piętnastu) dni po dacie zakończenia Promocji, otrzyma Nagrodę na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie, chyba, że Pula Nagród przewidzianych w Promocji zostanie uprzednio wyczerpana.

 

2. Uczestnik spełniający kryteria, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 Regulaminu, który ponadto spełni wszystkie przesłanki (warunki lub obowiązki), o których mowa w § 5 ust. 3-14 Regulaminu uzyska prawo do wzięcia udziału w Promocji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

3. Celem usunięcia wątpliwości Uczestnik chcąc skorzystać z Promocji musi przystąpić do Promocji w okresie trwania Promocji lub najpóźniej w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia zakończenia okresu trwania Promocji, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, przy czym zakup Produktu objętego Promocją winien obligatoryjnie nastąpić w okresie trwania Promocji, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu. Tym samym Uczestnik zobowiązany jest wysłać Formularz najpóźniej w terminie 15 dni (piętnastu) dni od dnia zakończenia okresu trwania Promocji, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu.

 

4. Zgłoszenie udziału w Promocji (zgłoszenie zakupionego przez Uczestnika Produktu lub Produktów) - w terminie określonym w Regulaminie - następuje on-line za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (dalej także: "Formularz") znajdującego się na stronie internetowej https://campaigns.panasonic.eu/pl-LNB (dalej także: "Strona Internetowa") wraz z załączeniem skanu lub zdjęcia dowodu zakupu Produktu (paragonu lub faktury wystawionych na podstawie polskich przepisów prawa) oraz wskazaniem modelu lub modeli zakupionych Produktów i miejsca zakupu Produktu (nazwa Obiektu oraz adres Obiektu).

 

5. Celem przystąpienia do Promocji i uzyskania Nagrody, Uczestnik - w terminie określonym w Regulaminie - winien łącznie spełnić następujące przesłanki:

 

a) wypełnić Formularz zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz załączyć skan lub zdjęcie dowodu zakupu Produktu (paragonu lub faktury wystawionych na podstawie polskich przepisów prawa, przy czym na paragonie lub fakturze winien być wskazany adres Obiektu, w którym dokonano zakupu Produktu) (dalej także: „Zgłoszenie”);

 

b) zachować oryginał dowodu nabycia Produktu;

 

c) podając prawdziwe dane, Uczestnik winien prawidłowo wypełnić i wysłać Formularz w okresie obowiązywania Promocji, jednak nie później niż w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia dokonania zakupu Produktu w jednym z Obiektów,

 

składając jednocześnie:

(i) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz akceptacji jego treści;

(ii) oświadczenie o zapoznaniu się z przetwarzaniem danych o treści następującej: wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz przekazanych Administratorowi:

(a) w związku z organizacją Promocji,

(b) w celu udziału w Promocji,

(c) w celu obsługi Promocji,

(d) w celu zgłoszenia do Promocji,

(e) w celu uzyskania Nagrody,

(f) w celu rozpatrywania reklamacji,

(g) do celów podatkowych i księgowych,

(iii) oświadczenie o treści następującej: zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że:

 

(a) podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej także: „RODO”), tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z organizacją Promocji,

 

(b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji, uzyskania Nagrody, rozpatrywania reklamacji, do celów podatkowych i księgowych,

(c) odbiorcami danych osobowych są lub będą: Organizator, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Promocji,

(d) dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji lub do zakończenia i rozliczeniu Promocji, w tym dochowania obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi późnej,

(e) przetwarzanie obejmuje: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, zakup Produktu, udział w Promocji, datę zgłoszenia w Promocji,

(f) przysługuje mi prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru.

 

6. Weryfikacja Zgłoszenia nastąpi w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia Zgłoszenia.

 

7. Wyłącznym potwierdzeniem prawidłowości Zgłoszenia udziału w Promocji jest e-mail przesyłany Uczestnikowi przez Organizatora, w którym Organizator potwierdzi Uczestnikowi, że weryfikacja poprawności Zgłoszenia przebiegła pozytywnie.

 

8. Nie jest Uczestnikiem Promocji osoba dokonująca zakupu Produktu objętego Promocją w porozumieniu z inną osobą, dokonującą zakupów w miejscu prowadzenia Promocji i na jej rachunek. W razie stwierdzenia ww. okoliczności Organizator ma prawo odmówić wydania Nagrody.

 

9. Udział w Promocji biorą wyłącznie Zgłoszenia wysłane za pośrednictwem Formularza i spełniające wszystkie wymagania wynikające z niniejszego Regulaminu.

 

10. Dane Uczestnika podane w Formularzu winny być prawdziwe.

 

11. Podstawą uznania Zgłoszenia za nieprawidłowe i odmowy przyznania Nagrody będzie dołączenie dowodu zakupu Produktu już zgłoszonego przez tego samego lub innego Uczestnika. W przypadku dokonania Zgłoszenia tego samego Produktu lub tego samego dowodu zakupu Produktu przez różnych Uczestników, Organizator wezwie Uczestników do przedłożenia oryginału paragonu lub faktury zakupu Produktu. Odmowa udostępnienia oryginałów takich dokumentów do wglądu przez Organizatora lub osobę działającą w imieniu Organizatora oznaczać będzie brak spełnienia warunków udziału w Promocji.

 

12. Za nieprawidłowe zostanie uznane Zgłoszenie dokonane z wykorzystaniem podrobionych lub przerobionych dokumentów zakupu, tj. faktury lub paragonu fiskalnego. W razie uzasadnionego podejrzenia wykorzystania przy zgłoszeniu do Promocji dokumentów podrobionych lub przerobionych Organizator ma prawo zażądać okazania przez Uczestnika oryginałów dokumentów, których skany lub zdjęcia lub kserokopie zostały przesłane w ramach Zgłoszenia, w celu ich weryfikacji. Odmowa udostępnienia oryginałów takich dokumentów do wglądu przez Organizatora lub osobę działającą w imieniu Organizatora oznaczać będzie brak spełnienia warunków udziału w Promocji.

 

13. Posłużenie się w ramach Promocji dokumentem podrobionym lub przerobionym jest podstawą wykluczenia z udziału w Promocji. W przypadku wykluczenia z udziału w Promocji z tej przyczyny Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Nagrody, którą uzyskał na podstawie dokumentu podrobionego lub przerobionego.

 

14. Jeden Produkt może zostać zgłoszony do udziału w Promocji tylko raz.

 

§ 6.

NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA.

1. Nagrodą w Promocji:

(i) w przypadku zakupu

Produktu 1 (irygatora o symbolu EW1211W845),

Produktu 2 (irygatora o symbolu EW1311G845),

Produktu 4 (irygatora o symbolu EW1411H845) są końcówki do irygatora oznaczone symbolem EW0950W835 (dalej także: „Nagroda 1”),

(ii) w przypadku zakupu

Produktu 3 (irygatora o symbolu EW1313G303) są końcówki do irygatora oznaczone symbolem WEW0984W303 (dalej także: „Nagroda 2”) lub EW0950W835 (dalej także: „Nagroda 1”),

(iii) w przypadku zakupu

Produktu 5 (irygatora o symbolu EW1511W503) są końcówki do irygatora oznaczone symbolem WEW0983X503 (dalej także: „Nagroda 3”) lub WEW0984W303 (dalej także: „Nagroda 2”),

(iv) w przypadku zakupu

Produktu 6 (irygatora o symbolu EW1513W503) są końcówki do irygatora oznaczone symbolem WEW0984W303 (dalej także: „Nagroda 2”) lub WEW0983X503 (dalej także: „Nagroda 3”),

(v) w przypadku zakupu

Produktu 7 (irygatora o symbolu EW1611W503) są końcówki o symbolu WEW0982X503 (dalej także: „Nagroda 4”),

(vi) w przypadku zakupu

Produktu 8 (szczoteczki o symbolu EW-DC12-W503) są końcówki do szczoteczki oznaczone symbolem WEW0917W803 (dalej także: „Nagroda 5”) lub WEW0936W830 (dalej także: „Nagroda 6”),

(vii) w przypadku zakupu

Produktu 9 (irygatora o symbolu EW-DJ10-A503), Produktu 10 (irygatora o symbolu EW-DJ40- W503) są końcówki oznaczone symbolem EW0955W503 (dalej także: „Nagroda 7”),

(viii) w przypadku zakupu

Produktu 11 (szczoteczki o symbolu EW-DL82-W803) są końcówki dedykowane do szczoteczki o symbolu WEW0929W803 (dalej także: „Nagroda 8”) lub WEW0917W803 (dalej także: „Nagroda 5”),

(ix) w przypadku zakupu

Produktu 12 (szczoteczki o symbolu EW-DM81-G503),

Produktu 13 (szczoteczki o symbolu EW-DM81-K503),

Produktu 14 (szczoteczki o symbolu EW-DM81-W503) są końcówki do szczoteczki o symbolu WEW0972W503 (dalej także: „Nagroda 9”) lub WEW0974W503 (dalej także:"Nagroda 10” ),

(x) w przypadku zakupu

Produktu 15 (szczoteczki o symbolu EW-DP52-K803) są końcówki do szczoteczki o symbolu WEW0917K803 (dalej także: „Nagroda 11”) lub WEW0915K803 (dalej także: „Nagroda 12”), (dalej także w zależności od kontekstu łącznie: „Nagrody” lub indywidualnie „Nagroda”).

(xi) w przypadku zakupu

Produktu 16 (zestawu produktów EW1311G845 i EW-DM81-W503 i WEW0972W503) są końcówki do szczoteczki o symbolu WEW0972W503 (dalej także: „Nagroda 9”) lub WEW0974W503 (dalej także: „Nagroda 10”) i końcówki do irygatora o symbolu EW0950W835 (dalej także: „Nagroda 1”),

(xii) w przypadku zakupu

Produktu 17 (zestawu produktów EW1511W503 i EW-DM81-K503) są końcówki do szczoteczki o symbolu WEW0972W503 (dalej także: „Nagroda 9”) lub WEW0974W503 (dalej także: „Nagroda 10”) i końcówki do irygatora o symbolu WEW0983X503 (dalej także: „Nagroda 3”) lub WEW0984W303 (dalej także: „Nagroda 2”).

(xiii)

w przypadku zakupu Produktu 18 (zestawu produktów EW1411H845 i EW-DM81-W503) są końcówki do szczoteczki o symbolu WEW0972W503 (dalej także: „Nagroda 9”) lub WEW0974W503 (dalej także: „Nagroda 10”) i końcówki do irygatora o symbolu EW0950W835 (dalej także: „Nagroda 1”),

(xiv)

w przypadku zakupu Produktu 19 (szczoteczki o symbolu EW-DL83-W803) są końcówki do szczoteczki o symbolu WEW0936W830 (dalej także: „Nagroda 6”) lub WEW0935W830 (dalej także „Nagroda 13”) Powyżej wyszczególnione nagrody przedstawione są również w tabeli poniżej.

Produkt

Wariant 1. nagrody

Wariant 2. nagrody

EW1211W845

EW0950W835

x

EW1311G845

EW0950W835

x

EW1313G303

WEW0984W303

EW0950W835

EW1411H845

EW0950W835

x

EW1511W503

WEW0983X503

WEW0984W303

EW1513W503

WEW0984W303

WEW0983X503

EW1611W503

WEW0982X503

x

EW-DC12-W503

WEW0917W803

WEW0936W830

EW-DJ10-A503

EW0955W503

x

EW-DJ40-W503

EW0955W503

x

EW-DL82-W803

WEW0929W830

WEW0917W803

EW-DM81-G503

WEW0972W503

WEW0974W503

EW-DM81-K503

WEW0972W503

WEW0974W503

EW-DM81-W503

WEW0972W503

WEW0974W503

EW-DP52-K803

WEW0917K803

WEW0915K803

Zestaw

produktów

EW1311G845 i

EW-DM81-W503

i WEW0972W503

WEW0972W503

EW0950W835

WEW0974W503

Zestaw produktów EW1511W503 i

EW-DM81-K503

WEW0972W503 WEW0983X503

WEW0974W503 WEW0984W303

Zestaw produktów EW1411H845 i

EW-DM81-W503

WEW0972W503

EW0950W835

WEW0974W503

EW-DL83-W803

WEW0936W830

WEW0935W830

2. Łączna pula Nagród określonych w Promocji wynosi:

(i) 785 sztuk Nagrody 1 (dalej także: „Pula Nagród 1”), (ii) 70 sztuk Nagrody 2 (dalej także: „Pula Nagród 2”), (iii) 70 sztuk Nagrody 3 (dalej także: „Pula Nagród 3”), (iv) 75 sztuk Nagrody 4 (dalej także: „Pula Nagród 4”), (v) 30 sztuk Nagrody 5 (dalej także: „Pula Nagród 5”), (vi) 30 sztuk Nagrody 6 (dalej także: „Pula Nagród 6”), (vii) 75 sztuk Nagrody 7 (dalej także: „Pula Nagród 7”), (viii) 10 sztuk Nagrody 8 (dalej także: „Pula Nagród 8”), (ix) 325 sztuk Nagrody 9 (dalej także: „Pula Nagród 9”) ”), (x) 100 sztuk Nagrody 10 (dalej także: „Pula Nagród 10”), (xi) 35 sztuk Nagrody 11 (dalej także: „Pula Nagród 11”), (xii) 35 sztuk Nagrody 12 (dalej także: „Pula Nagród 12”), (xii) 20 sztuk Nagrody 13. Dalej Pula Nagród 1 oraz Pula Nagród 2 oraz Pula Nagród 3 oraz Pula Nagród 4 oraz Pula Nagród 5 oraz Pula Nagród 6 oraz Pula Nagród 7 oraz Pula Nagród 8, Pula Nagród 9, Pula Nagród 10, Pula Nagród 11, Pula Nagród 12, Pula Nagród 13 zwane będą łącznie także: „Pulą Nagród”).

 

3. O wyczerpaniu Puli Nagród w Promocji, tj. wyczerpaniu Puli Nagród 1 lub Puli Nagród 2 lub Puli Nagród 3 lub Puli Nagród 4 lub Puli Nagród 5 lub Puli Nagród 6 lub Puli Nagród 7 lub Puli Nagród 8, Puli Nagród 9 lub Puli Nagród 10 lub Puli Nagród 11 lub Puli nagród 12 lub Puli Nagród 13 Uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą Strony Internetowej.

 

4. Nagrody (odpowiednio Nagroda 1, Nagroda 2, Nagroda 3, Nagroda 4, Nagroda 5, Nagroda 6, Nagroda 7, Nagroda 8, Nagroda 9, Nagroda 10, Nagroda 11, Nagroda 12, Nagroda 13) będą przyznawane aż do wyczerpania Puli Nagród (odpowiednio Puli Nagród 1 lub Puli Nagród 2 lub Puli Nagród 3 lub Puli Nagród 4 lub Puli Nagród 5 lub Puli Nagród 6 lub Puli Nagród 7 lub Puli Nagród 8 lub Puli Nagród 9 lub Puli Nagród 10, Puli Nagród 11, Puli Nagród 12, Puli Nagród 13) lub do dnia obowiązywania Promocji, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu. Jeżeli za zakup określonego Produktu przewidziane są różne Warianty nagrody, Uczestnik nie ma możliwości wskazania Wariantu Nagrody, która powinna mu zostać przyznana, zaś takie Nagrody przyznawane są losowo.

 

5. Uczestnik traci prawo do udziału w Promocji i zobowiązany jest do zwrócenia Nagrody w przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, w szczególności w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zakupionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

6. Przyznanie Nagrody uzależnione jest wyłącznie od kolejności wpływu prawidłowych Zgłoszeń i dostępności Nagród przewidzianych w ramach Puli Nagród.

 

7. Uczestnik, który spełnił warunki określone w Regulaminie otrzyma Nagrodę pod warunkiem, że Pula Nagród (Pula Nagród 1, Pula Nagród 2, Pula Nagród 3, Pula Nagród 4, Pula Nagród 5, Pula Nagród 6, Pula Nagród 7, Pula Nagród 8, Pula Nagród 9. Pula Nagród 10, Pula Nagród 11, Pula Nagród 12, Pula nagród 13) nie została jeszcze wyczerpana.

 

8. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora uprawnionym do ich otrzymania Uczestnikom za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Organizatora w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia. Weryfikacja Zgłoszenia następuje w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od dnia: (i) poprawnego wypełnienia i przesłania Formularza wraz ze skanami lub zdjęciami wymaganych dokumentów, za pośrednictwem Strony Internetowej. Uczestnik potwierdza otrzymanie przesyłki własnoręcznym podpisem. Organizator zastrzega sobie możliwość poproszenia przez osobę doręczającą Nagrodę o okazanie przez Uczestnika oryginału dowodu zakupu Produktu, którego skan, wydruk skanu lub zdjęcia lub kserokopia zostały przesłane w ramach Zgłoszenia.

 

9. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

10. W przypadku niemożności wydania Nagrody Uczestnikowi lub nieodebrania Nagrody zgodnie z trybem i w terminach określonych w Regulaminie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Nagroda pozostanie w posiadaniu Koordynatora, a jej odbiór będzie możliwy w siedzibie Koordynatora przez 30 (trzydzieści) dni od chwili bezskutecznej dostawy - osobiście przez Uczestnika lub Nagroda może zostać ponownie wydana przez Organizatora za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Uczestnika, zależnie od decyzji Uczestnika.

 

11. Uczestnik nie może żądać wypłaty ekwiwalentu wartości Nagrody w gotówce, bądź przekazania jej w innej niż wskazana w Regulaminie formie.

12. Wartość Nagrody 1, którą otrzymać może Uczestnik wyniesie 25,00 zł brutto.

13. Wartość Nagrody 2, którą otrzymać może Uczestnik wyniesie 55,00 zł brutto.

14. Wartość Nagrody 3, którą otrzymać może Uczestnik wyniesie 55,00 zł brutto.

15. Wartość Nagrody 4, którą otrzymać może Uczestnik wyniesie 45,00 zł brutto.

16. Wartość Nagrody 5, którą otrzymać może Uczestnik wyniesie 45,00 zł brutto.

17. Wartość Nagrody 6, którą otrzymać może Uczestnik wyniesie 45,00 zł brutto.

18. Wartość Nagrody 7, którą otrzymać może Uczestnik wyniesie 25,00 zł brutto.

19. Wartość Nagrody 8, którą otrzymać może Uczestnik wyniesie 35,00 zł brutto.

20. Wartość Nagrody 9, którą otrzymać może Uczestnik wyniesie 50,00 zł brutto.

21. Wartość Nagrody 10, którą otrzymać może Uczestnik wyniesie 50,00 zł brutto.

22. Wartość Nagrody 11, którą otrzymać może Uczestnik wyniesie 50,00 zł brutto.

23. Wartość Nagrody 12, którą otrzymać może Uczestnik wyniesie 55,00 zł brutto.

24. Wartość Nagrody 13, którą otrzymać może uczestnik wyniesie 40,00 zł brutto.

25. Uczestnik, który otrzyma Nagrodę nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

 

§ 7.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 

2. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

 

3. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowościami po stronie Uczestnika.

 

4. Koordynator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem strony internetowej, dostawców usług internetowych i innych, które mogą mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Promocji.

 

5. Koordynator ani inne podmioty współpracujące przy organizacji Promocji nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich, którymi nie posługują się w związku z organizacją Promocji.

 

§ 8.

PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Panasonic Marketing Europe GmbH z siedzibą przy Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy, numer rejestracji HRB: 13178, działająca przez swój polski oddział pod nazwą: Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa (zwanym dalej „Administratorem” lub „Firmą”).

 

2. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych uczestników Promocji powinny być kierowane na adres: Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa.

 

3. Dane osobowe uczestników Promocji, wskazane w punkcie 12 Regulaminu, zawarte także w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 

a) organizacji Promocji i wydania Nagrody, tj. w celu wykonania przyrzeczenia publicznego, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 c) RODO; dane będą przechowywane przez czas: 1 roku od dnia zakończenia trwania Promocji;

b) rozpatrywania reklamacji, na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, którym jest zapewnienie prawidłowości wykonania Promocji – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez okres rozpatrywania reklamacji, przy czym w uzasadnionych przypadkach – dane osobowe uczestników Promocji będą przechowywane do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;

c) RODO, przez okres 5 lat po upływie roku, w którym nastąpiło zdarzenie związane z powstaniem obowiązku podatkowego;

d) archiwizacji dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przesłanki obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit.

e) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora (na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, którym jest informowanie o produktach i usługach Panasonic; art. 6 ust. 1 lit f RODO; a także w wybranych przypadkach na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu skasowania konta uczestnika lub do czasu wniesienia sprzeciwu, w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze,

4. Przekazanie Firmie przez uczestnika Promocji jego danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym (oznaczonych gwiazdką) jest dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia wydania Nagrody. Brak ich podania uniemożliwi Uczestnikowi Promocji otrzymania Nagrody. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

5. Dane osobowe uczestnika Promocji będą przekazane:

a) Koordynatorowi Promocji – They.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495738, NIP 5213623489, w celu organizacji Promocji, w tym m.in. wysyłki Nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji; b) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; d) innym podmiotom w celu realizacji Promocji i wykonywania obowiązków Organizatora lub Administratora wynikających z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www lub wsparcia prawnego i księgowego.

 

6. Uczestnikowi Promocji wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Firmę przysługuje prawo: dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

 

7. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Firmę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

8. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: - przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją Uczestnika Promocji; - dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 

PODATKI

9. W przypadku osób fizycznych biorących udział w Promocji w charakterze konsumentów wartość świadczeń wchodzących w skład Promocji, stanowiących Nagrodę w Promocji, jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 2159), w związku z art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy).

 

10. W przypadku osób fizycznych biorących udział w Promocji w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą wartość świadczeń wchodzących w skład Promocji, stanowiących Nagrodę w Promocji, podlega opodatkowaniu w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT) . Oznacza to, iż kwota zwracana Uczestnikowi zgodnie z Regulaminem, będzie pomniejszona o należny podatek.

 

POSTANOWIENIE OGÓLNE

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania prawidłowości wszystkich zgłoszeń w celu wyeliminowania zgłoszeń nieuczciwych, nieważnych lub powtarzających się. Zgłoszenia dotyczące zwróconych Produktów, zgłoszenia dokonywane w złej wierze, nieuczciwe lub zgłoszenia, które są w inny sposób niezgodne z Regulaminem, podlegają unieważnieniu.

 

12. Przekazanie Nagrody na podstawie niniejszej Promocji nie podlega wymianie ani przekazaniu osobie trzeciej; zamiast przekazania Nagrody nie będą oferowane ani bony towarowe ani produkty.

 

13. Na każdy zakupiony Produkt objęty Promocją może zostać zgłoszone tylko jedno żądanie przekazania Nagrody.

 

14. Jeśli uczestnik zgłosił żądanie przekazania Nagrody, uznaje się, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz go zaakceptował.

 

15. Warunki Promocji są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.

 

16. Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Koordynatora, na stronie internetowej Promocji oraz w siedzibie Organizatora: Panasonic Marketing Europe GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce (ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa)

 

17. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

 

18. Wszelkie reklamacje związane z Promocją będą rozpatrzone przez Organizatora, jeśli zostaną doręczone na adres Koordynatora:

They.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

(adres: 02-673 Warszawa,

ul. Konstruktorska 12

do dnia 20.01.2022 r. Reklamacja z dopiskiem „Reklamacja - sprzedaż premiowa ORAL CARE BUY & GET” powinna zawierać dane składającego reklamacje z adresem korespondencyjnym i telefonem jak również dokładne wskazanie powodu złożenia reklamacji.

Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie poinformuje składającego reklamację. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym. Złożenie reklamacji nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przez Uczestnika Promocji, w tym dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

Kontakt: promocjepanasonic@they.pl

Warszawa, 4 listopada 2021 r.

 

PANASONIC MARKETING EUROPE GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce

ul. Wołoska 9,

02 – 583 Warszawa KRS 0000352843,

(Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy)

NIP 107-00-16-099,

REGON 142346837

 

Załącznik nr 1

Lista autoryzowanych dystrybutorów Produktów i ich autoryzowanych sklepów

• Sklepy RTV Euro AGD i sklep internetowy euro.com.pl

• Sklepy Media Expert i sklep internetowy mediaexpert.pl

• Sklepy Media Markt i sklep internetowy mediamarkt.pl

• Sklepy Komputronik i sklep internetowy Komputronik.pl

• Sklepy Max Elektro i sklep internetowy maxelektro.pl

• Sklep internetowy OleOle • Sklep internetowy Avans.pl

• Sklep internetowy Electro.pl

• Sklepy Selgros i sklep internetowy selgros24.pl

• Sklepy HappyDental i Sklep internetowy happydental.pl

• Sklepy Shop Dent i sklep internetowy shop-dent.pl

• Sklep internetowy Rondo Plus D&B sklep.dib.com.pl

• Sklepy Smyk i sklep internetowy smyk.com

• Sklepy Empik i sklep internetowy empik.com

• Oficjalny sklep Panasonic - Strefa Marek Allegro (Sprzedawca SmA_Panasonic na platformie allegro.pl)

• Sklep internetowy sklep.panasonic.pl