REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „zgarnij 2 bilety”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „zgarnij 2 bilety”, zwanej dalej „Promocją”, jest GENERATIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Śmiałej 31a, 01-523 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000656569, posiadającą NIP: 525-269-25-66, zwana dalej "Organizatorem".
 2. Celem Promocji jest promocja produktów marki LEGO, przy czym dotyczy ona wyłącznie zestawów klocków LEGO (dalej: "Produkty Promocyjne"). Promocja nie dotyczy innych produktów sprzedawanych pod marką LEGO niż zestawy klocków, w szczególności nie dotyczy takich produktów jak pudełka śniadaniowe, plecaki, odzież itp.
 3. W Promocji honorowany jest zakup Produktów Promocyjnych dokonany w dowolnym punkcie sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: "Punkty Sprzedaży").
 4. Promocja dotyczy Produktów Promocyjnych zakupionych w okresie od dnia 18 stycznia 2019 r. do dnia 8 lutego 2019 r. Zgłoszeń, o których mowa w §2 ust. 4 pkt 4.2. poniżej można dokonywać w okresie od dnia 18 stycznia 2019 r. do dnia 15 lutego 2019 r.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (dalej: "Uczestnicy"). Do udziału w Promocji nie są uprawnione w szczególności osoby, które nabywają Produkty Promocyjne w celu ich odsprzedaży lub innego wykorzystania w ramach działalności gospodarczej.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Promocji.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien:

4.1.          w okresie od dnia 18 stycznia 2019 r. do dnia 8 lutego 2019 r. dokonać zakupu dowolnych Produktów Promocyjnych w Punkcie Sprzedaży za kwotę minimum 99 złotych brutto, przy czym:

 • zakup może być dokonany zarówno w sklepie stacjonarnym jak i sklepie internetowym mającym siedzibę na terytorium, na którym odbywa się Promocja,
 • Uczestnik powinien zachować dowód zakupu Produktu Promocyjnego  w postaci:

- paragonu fiskalnego, który powinien zawierać dane: data sprzedaży, kwota zakupu brutto, NIP podatnika wystawiającego paragon fiskalny, unikatowy numer kasy rejestrującej, kolejny numer wydruku,

lub

- faktury, która  powinna zawierać dane: data sprzedaży, data wystawienia faktury, kwota zakupu brutto, nazwa sprzedawcy, NIP podatnika wystawiającego fakturę, nr faktury

Uczestnik ma prawo na powyższych dokumentach ukryć dane dotyczące zakupu innych produktów.

 • dowód zakupu nie może wskazywać, że zakupu dokonał podmiot prowadzący działalność gospodarczą albo osoba fizyczna inna niż osoba, której dane zostały zawarte w zgłoszeniu, zgodnie z pkt 4.2. poniżej.

4.2.          w okresie od dnia 18 stycznia 2019 r. do dnia 15 lutego 2019 r.  dokonać zgłoszenia do Promocji na stronie internetowej www.zgarnij2bilety.pl poprzez:

 1. wypełnienie formularza rejestracyjnego w sposób zgodny ze wskazówkami zawartymi na stronie internetowej, w którym należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu (który służy do kontaktu z Uczestnikiem w przypadku problemów z dostarczeniem nagrody w Promocji) a także podać dane zawarte na paragonie lub fakturze - określone w pkt 4.1. powyżej;
 2. dołączenie do formularza rejestracyjnego pliku (w formacie jpg lub pdf nie większym niż 2mb) zawierającego czytelny skan/zdjęcie dowodu dokonania zakupu Produktu Promocyjnego w Punkcie Sprzedaży w czasie trwania Promocji,
 3. dołączenie do formularza rejestracyjnego pliku (w formacie jpg lub pdf nie większym niż 2mb) zawierającego czytelne zdjęcie zakupionego Produktu Promocyjnego,
 4. zachowanie dowodu zakupu i oryginalnego opakowania Produktu Promocyjnego co najmniej do momentu realizacji nagrody w Promocji.
 5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”). Potwierdzeniem Zgłoszenia będzie komunikat, który wyświetli się na stronie internetowej www.zgarnij2bilety.pl.
 6. Każdy z Uczestników ma prawo do dokonania wielu Zgłoszeń i otrzymania odpowiadającej im liczby nagród w Promocji pod warunkiem każdorazowego spełnienia wymagań określonych w Regulaminie. Jeden dowód zakupu uprawnia do dokonania wyłącznie jednego Zgłoszenia, bez względu na liczbę i wartość Produktów Promocyjnych w nim opisanych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy nagrodzenia Zgłoszenia:
  1. w przypadku, gdy okaże się, że Uczestnik nie spełnia warunków uczestnictwa w Promocji,
  2. w przypadku, gdy skan/zdjęcie dowodu zakupu nie będzie zawierać czytelnych danych wymaganych zgodnie z Regulaminem,
  3. w przypadku, gdy okaże się, że zakupu Produktu Promocyjnego dokonała inna osoba niż Uczestnik wysyłający Zgłoszenie,
  4. w przypadku, gdy przedstawiony dowód zakupu został uprzednio wykorzystany w Promocji - przez tego samego lub innego Uczestnika,
  5. w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że skan/zdjęcie dowodu zakupu lub zdjęcie Produktu Promocyjnego zostało w jakikolwiek sposób przerobione lub istnieje uzasadnione podejrzenie co do jego autentyczności,
  6. w przypadku, gdy formularz wypełniony został niepoprawnie, niezupełnie lub niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie lub wysłany po terminie przewidzianym w Regulaminie,
  7. w przypadku, gdy Uczestnik dokona zwrotu zakupionego Produktu Promocyjnego (w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Organizator wskazuje, że Promocja nie narusza żadnych praw przysługujących nabywcom na podstawie obowiązujących przepisów prawa z tytułu zawarcia umowy sprzedaży).
  8. w przypadku, gdy okaże się, że zgłoszenia są dokonywane za pomocą oprogramowania umożliwiającego automatyczne dokonywanie Zgłoszeń do Promocji.
 8. W sytuacji określonej w pkt E powyżej Organizator prześle Uczestnikowi - w ciągu 10 dni od otrzymania Zgłoszenia - wiadomość e-mail na adres wskazany w Zgłoszeniu zawierającą żądanie przedstawienia oryginału dowodu zakupu Produktu Promocyjnego lub przedstawienia oryginału opakowania zakupionego Produktu Promocyjnego. Uczestnik powinien przedstawić oryginał dowodu zakupu w formie listu poleconego z dowodem nadania lub osobiście w siedzibie Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni od przesłania wiadomości przez Organizatora, pod rygorem utraty prawa do nagrody. Oryginalne opakowanie Produktu Promocyjnego, pod rygorem utraty prawa do nagrody, powinno być przedstawione osobiście lub przesyłką w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym. Organizator odeśle oryginał dowodu zakupu lub opakowania Produktu Promocyjnego w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Uczestnikiem w formie wskazanej w ust. 8 również w innych przypadkach, w których będzie to niezbędne w celu wyjaśnienia wątpliwości lub potwierdzenia prawidłowości Zgłoszenia. W szczególności, w przypadku, kiedy Uczestnik jako dowód zakupu przedstawi fakturę, w razie ewentualnych wątpliwości może zostać poproszony drogą poczty elektronicznej, na adres wskazany w Zgłoszeniu, o przesłanie skanu dowodu dokonania zapłaty, celem dodatkowego potwierdzenia faktycznego dokonania zakupu Produktu Promocyjnego. W skanie dowodu dokonania zapłaty Uczestnik może zaczernić numer swojego rachunku bankowego lub inne dane, które nie są wymagane w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3. PRZEBIEG PROMOCJI

 1. W Promocji będą przyznawane nagrody w postaci vouchera w formie elektronicznej (dalej: "Voucher"), podlegającego wymianie na 2 bilety do kina w sieci kin Multikino na film "LEGO Przygoda 2" (dalej: "Bilety"). Wartość jednostkowa Vouchera to 14 złotych brutto.
  1. Vouchery podlegają wymianie na Bilety na seanse 2D (dowolny dzień i godzina seansu). Uczestnik ma prawo dopłaty do fotela VIP. - zgodnie z regulaminem kina.
  2. Voucher jest ważny przez okres emisji filmu "LEGO Przygoda 2" w kinach sieci Multikino (która rozpocznie się nie później niż dnia 8.02.2019r i nie skończy się później niż do dnia 03.03.2019r ).  Organizator nie gwarantuje określonej ilości seansów w danym kinie (w niektórych kinach seanse filmu mogą przestać być emitowane wcześniej). Możliwość wykorzystania Vouchera jest ograniczona dostępnością miejsc na określony seans filmowy (Uczestnicy nie mają pierwszeństwa przed innymi klientami kina).
  3. Voucher należy zrealizować w kasie kina lub poprzez stronę internetową
  1. . Możliwa jest realizacja Vouchera wyłącznie poprzez jego jednoczesną wymianę na 2 Bilety - na ten sam seans filmu "LEGO Przygoda 2".  Voucher nie podlega wymianie na gotówkę lub na inny bilet.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji zastosowanie mają regulaminy kina, zakupu oraz rezerwacji biletów dostępne na stronie www.multikino.pl
  3. Nagrody zostaną przesłane w terminie 3 dni roboczych od dokonania Zgłoszenia w formie wiadomości email wysłanych na adres email wskazany przez Uczestników podczas dokonywania Zgłoszenia.

 

 

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie wiadomości email wysyłanej na adres: reklamacje@zgarnij2bilety.pl, z dopiskiem „promocja”
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.zgarnij2bilety.pl oraz w siedzibie Organizatora.