Regulamin promocji 2plus1 ZA 1 GR. PRZY ZAKUPIE GIER I PUZZLI TREFL w dniach 17-19.06.2021 r.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sieci sklepów SMYK Cały dla Małych, prowadzonych przez SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie na terytorium Polski z wyłączeniem sklepów SMYK Outlet i sklepu internetowego smyk.com (sklepy SMYK) w dniach 17-19.06.2021 r.

2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów sieci sklepów SMYK Cały dla Małych, prowadzonych przez SMYK S.A.

3. Promocja 2 plus 1 za grosz dotyczy gier i puzzli TREFL za wyjątkiem produktów wyłączonych na podstawie niniejszego regulaminu. (Produkty promocyjne)

4. W ramach promocji osoba, która w sklepie Smyk w ramach jednej transakcji kupi 3 Produkty promocyjne cena najtańszego z nich zostanie obniżona do kwoty 1 (jednego) grosza. Jeżeli w ramach jednej transakcji zakupione zostaną Produkty promocyjne w liczbie będącej wielokrotnością liczby 3 - liczba najtańszych Produktów promocyjnych nabywanych w ramach tej transakcji, których cena zostanie obniżona do kwoty 1 (jednego) grosza, będzie odpowiadać liczbie naturalnej będącej ilorazem ilości nabywanych produktów i liczby 3 (przy czym jeżeli wartość uzyskana w wyniku dzielenia ilości nabywanych produktów przez liczbę 3 będzie liczbą ułamkową liczbę tą zaokrągla się w dół do liczby naturalnej). Przykładowo przy zakupie 3, 4 lub 5 Produktów promocyjnych cena jednego, najtańszego spośród nich zostanie zmniejszona do 1 grosza, przy zakupie 6, 7 lub 8 Produktów promocyjnych cena dwóch najtańszych spośród nich zostanie obniżona do 1 grosza za każdy z tych dwóch najtańszych Produktów promocyjnych.

5. Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami, przecenami, wyprzedażą, kuponami ani kartami rabatowymi.

6. Promocja nie obowiązuje na produkty oznaczone jako HIT CENOWY.

7. Towar zakupiony w dowolnym sklepie SMYK, można zwrócić zgodnie z warunkami dotyczącymi wymian i zwrotów stosowanymi w SMYK S.A (dostępnymi na smyk.com oraz w sklepach SMYK) z uwzględnieniem postanowień punktu 8 poniżej.

8. Skorzystanie przez klienta biorącego udział w promocji z prawa zwrotu niewadliwego, zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji zgodnie z zasadami zwrotów i wymian w sklepach Smyk oznacza odstąpienie klienta od promocji 2 plus 1 za grosz, co oznacza, że zwrot możliwy jest jedynie pod warunkiem, że klient jednocześnie zwraca wszystkie Produkty promocyjne, których zakup uprawniał go do udziału w promocji. W przypadku zwrotu Produktów promocyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim, dokonanego zgodnie z warunkami dotyczącymi zwrotów i wymian stosowanymi w sklepach Smyk w okresie do 30 dni licząc od następnego dnia po dokonaniu zakupu Klient otrzyma zwrot środków w tej samej formie w której nastąpiła płatność za zwracany towar, w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. W przypadku płatności bonami płatniczymi akceptowanymi w sieci SMYK (Sodexo,) równowartość za zwracany towar zostanie oddana w postaci zwrotu gotówki.

9. Organizatorem promocji jest SMYK S.A. siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643442, kapitał zakładowy 302 827 571 zł (opłacony w całości), NIP 525-21-59-820.

10. Regulamin dostępny jest w sklepach SMYK, w których obowiązuje promocja oraz na www.smyk.com.