REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SCHWARZKOPF   „Jesteś o włos od nagrody”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem loterii promocyjnej "Jesteś o włos od nagrody" (dalej: Loteria) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125373, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych, NIP 77921-83-071 (dalej: Organizator).

1.2. Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Loteria odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin).

1.3. Loterią objęte są wszystkie produkty do włosów następujących marek:

1.3.1."Schauma",

1.3.2. "Gliss",

1.3.3. "Palette",

1.3.4. "Taft",

1.3.5. "got2b",

1.3.6. "Schwarzkopf Men",

1.3.7. "Live",

1.3.8. "Pure Color",

1.3.9. "Perfect Mousse",

1.3.10. "Re-Nature",

1.3.11. "Blonde",

1.3.12. "Men Ultimate" znajdujące się w ofercie handlowej Henkel Polska sp. z o.o. i dystrybuowane na terenie Polski (zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i sklepach internetowych) w okresie sprzedaży promocyjnej, o którym mowa w pkt 1.4. Regulaminu (dalej: Produkty Promocyjne).

1.4. Loteria trwa od 27 grudnia 2021 r. do 26 maja 2022 r. (jest to ostatni dzień rozpatrywania reklamacji). Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniająca do wzięcia udziału w Loterii trwa od 27 grudnia 2021 r. od godziny 00:00:00 do 5 lutego 2022 r. do godziny 23:55:00 (dalej: okres sprzedaży promocyjnej). Produkty Promocyjne mogą być dostępne w sprzedaży detalicznej zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże zakup Produktów Promocyjnych poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. Zgłoszenie udziału w Loterii jest możliwe w myśl zasad opisanych w rozdziale 3 Regulaminu wyłącznie w okresie od 27 grudnia 2021 r. od godziny 00:00:05 do 5 lutego 2022 r. do godziny 23:59:59.

1.5. Informacje na temat Loterii udostępniane są poprzez materiały promocyjne umieszczone w sklepach stacjonarnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie internetowej www.owlosodnagrody.pl (dalej: strona internetowa Loterii) i w innych mediach.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII PROMOCYJNEJ

2.1. Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, o pełnej zdolności do czynności prawnych i zamieszkałych w Polsce, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które spełnią wymagania wymienione w rozdziale 3 Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 2.2. Regulaminu (dalej: Uczestnicy).

2.2. W Loterii nie mogą brać udziału:

2.2.1. członkowie organów ani pracownicy (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia): Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Henkel Polska Operations Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Organizatora;

2.2.2. członkowie rodzin osób wskazanych w pkt 2.2.1. Regulaminu – przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby powinowate w tym samym stopniu co wymienieni powyżej krewni, opiekunów prawnych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub faktycznie pozostające we wspólnym pożyciu z osobami wskazanymi w pkt 2.2.1. Regulamin.

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W LOTERII PROMOCYJNEJ

3.1. Aby wziąć udział w Loterii należy w trakcie jej trwania spełnić łącznie poniższe warunki:

3.1.1. w okresie sprzedaży promocyjnej (tj. od 27 grudnia 2021 r. od godziny 00:00:00 do 5 lutego 2022 r. do godziny 23:55:00) zakupić jednorazowo (tzn. jedną transakcją, stwierdzoną jednym dowodem zakupu) przynajmniej dwa dowolne Produkty Promocyjne (dalej: Zakup); w okresie od 27 grudnia 2021 r. od godziny 00:00:05 do 5 lutego 2022 r. do godziny 23:59:59 (dalej: Okres zgłoszeń) dokonać zgłoszenia do Loterii poprzez wysłanie wiadomości SMS zgodnie z pkt 3.3. Regulaminu albo poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Loterii zgodnie z pkt 3.6. Regulaminu; zachować do końca trwania Loterii, tj. do 26 maja 2022 r. oryginał dowodu zakupu będącego podstawą ww. zgłoszenia oraz potwierdzającego Zakup zgodnie z pkt 3.1.1. Regulaminu.

3.2. W Loterii jako dowody zakupu będą akceptowane wyłącznie oryginalne paragony fiskalne oraz faktury VAT wystawione osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (tj. bez numeru NIP, tzw. „faktury konsumenckie”), zawierające informacje pozwalające na ustalenie, że zakupione zostały Produkty Promocyjne (dalej: Dowody zakupu). W Loterii nie będą akceptowane inne Dowody zakupu poza wskazanymi powyżej, np. faktury VAT wystawione osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą (z numerem NIP), potwierdzenia dokonania płatności kartą, wyciągi z bankowości elektronicznej itp.

3.3. Prawidłowe zgłoszenie poprzez wiadomość SMS powinno zostać wysłane na numer 4321 (koszt SMS zgodnie z taryfą operatora) i zawierać w treści SMS prefiks – sformułowanie „Loteria.” oraz po kropce:

3.3.1. numer Dowodu zakupu potwierdzającego Zakup zgodnie z pkt 3.1.1 Regulaminu;

3.3.2.po kolejnej kropce – datę dokonania Zakupu wynikającą z ww. Dowodu zakupu w formacie DDMMRRRR lub DD-MM-RRRR lub DD.MM.RRRR, gdzie „DD” oznacza dzień, „MM” miesiąc daty dokonania Zakupu, „RRRR” oznacza rok daty dokonania Zakupu,

Przykład treści wiadomości SMS:

a) „Loteria.123456.28122021” lub „Loteria.123456.28-12-2021” lub „Loteria.123456.28.12.2021”. Taka wiadomość SMS stanowi zgłoszenie udziału w Loterii na podstawie Zakupu dokonanego 28 grudnia 2021 r., który potwierdza Dowód zakupu o numerze 123456.

b) „Loteria.123456.13012022” lub „Loteria.123456.13-01-2022” lub „Loteria.123456.13.01.2022”. Taka wiadomość SMS stanowi zgłoszenie udziału w Loterii na podstawie Zakupu dokonanego 13 stycznia 2022 r., który potwierdza Dowód zakupu o numerze 123456.

3.4. W odpowiedzi na prawidłowe zgłoszenie w formie wiadomości SMS (pkt 3.3. Regulaminu), Uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS, w zależności od tego czy Uczestnnik wygrał Nagrodę instant win, o treści: „Gratulujemy! Wygrałeś nagrodę instant win 1000 zł w loterii! Szczegółowe warunki dotyczące odbioru nagrody znajdują się w regulaminie na www.owlosodnagordy.pl. Zachowaj oryginał dowodu zakupu!” lub „Niestety nie udało się wygrać nagrody instant win. Spróbuj ponownie! Pamiętaj jednak, że Twoje zgłoszenie bierze udział w losowaniu Nagrody Głównej w dn. 25.02.2022. Zachowaj oryginał dowodu zakupu! Regulamin loterii dostępny na www.owlosodnagrody.pl”. Wiadomość zwrotna zostanie przesłana do Uczestnika nie później niż w ciągu 30 minut od chwili wysłania SMS-a ze zgłoszeniem.

3.5. W odpowiedzi na nieprawidłowe zgłoszenie w formie wiadomości SMS, Uczestnik otrzyma wiadomość zwrotną informującą o powstałych błędach oraz możliwością ich poprawy.

3.6. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Loterii poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Loterii www.owlosodnagrody.pl (dalej: Formularz zgłoszeniowy) obejmuje:

3.6.1. wprowadzenie numeru telefonu;

3.6.2. wprowadzenie numeru Dowodu zakupu;

3.6.3. wprowadzenie daty Zakupu widniejącej na Dowodzie zakupu;

3.6.4. zaznaczenie oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego treści;

3.6.5. dokonanie prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA, celem którego jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność wykonania zadania, np. konieczność zaznaczenia pola kontrolnego i/lub przepisanie kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej loterii i/lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka / obrazków);

3.6.6. kliknięcie przycisku potwierdzającego wysłanie Formularza zgłoszeniowego.

3.7. Po kliknięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego przesłanie Formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Loterii, wyświetlony zostanie komunikat w zależności od tego czy Uczestnik wygrał Nagrodę instant win, o treści: „Gratulujemy! Wygrałeś nagrodę instant win 1000 zł w loterii! Szczegółowe warunki dotyczące odbioru nagrody znajdują się w regulaminie na www.owlosodnagordy.pl. Zachowaj oryginał dowodu zakupu!” lub „Niestety nie udało się wygrać nagrody instant win. Spróbuj ponownie! Pamiętaj jednak, że Twoje zgłoszenie bierze udział w losowaniu Nagrody Głównej w dn. 25.02.2022. Zachowaj oryginał dowodu zakupu!”. Dodatkowo w przypadku zgłoszenia zwycięskiego zostanie wysłana do Laureata na numer telefonu podany w Formularzu zgłoszeniowym wiadomość SMS o treści: „Gratulujemy! Wygrałeś nagrodę instant win 1000 zł w loterii! Szczegółowe warunki dotyczące odbioru nagrody znajdują się w regulaminie na www.owlosodnagordy.pl. Zachowaj oryginał dowodu zakupu!”. Wiadomość zostanie przesłana do Uczestnika nie później niż w ciągu 30 minut od chwili przesłania Formularza zgłoszeniowego.

3.8. W odpowiedzi na nieprawidłowe zgłoszenie w formie Formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Loterii wyświetlony zostanie komunikat informujący o powstałych błędach oraz możliwości ich poprawy.

3.9. Numer Dowodu zakupu w przypadku paragonu fiskalnego, który Uczestnik powinien podać w wiadomości SMS zgodnie z pkt 3.3.1. Regulaminu albo w Formularzu zgłoszeniowym zgodnie z pkt 3.6.2. Regulaminu oznacza numer, który znajduje się w górnej części Dowodu zakupu, nad listą produktów i na wysokości daty wystawienia Dowodu zakupu. Załącznik nr 1 do Regulaminu zawiera wizualizację przykładowego Dowodu zakupu, na której zaznaczono elipsą jego numer w rozumieniu Regulaminu.

3.10. Numer Dowodu zakupu musi być podany w zgłoszeniu (w wiadomości SMS albo w Formularzu zgłoszeniowym) w identycznym formacie jak na Dowodzie zakupu dokumentującym Zakup.

3.11. Jeden Dowód zakupu uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia, nawet jeśli dokumentuje Zakup większej liczby Produktów Promocyjnych. Każda wiadomość SMS, o której mowa w pkt 3.3. Regulaminu oraz każdy przesłany Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w pkt 3.6. Regulaminu, to jedno zgłoszenie w Loterii. Jeden Uczestnik może w Loterii przesłać więcej niż jedno zgłoszenie, jednakże za każdym razem przy użyciu tego samego numeru telefonu, który podał w pierwszym przesłanym Formularzu zgłoszeniowym lub z którego przesłał pierwsze zgłoszenie w Loterii oraz pod warunkiem spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w Regulaminie (tzn. w każdym przypadku na podstawie odrębnego Dowodu zakupu potwierdzającego Zakup zgodnie z pkt 3.1.1. Regulaminu).

3.12. Data i godzina Zakupu na Dowodzie zakupu nie może być późniejsza niż data i godzina wysłania zgłoszenia udziału w Loterii.

3.13. Zgłoszenia nieprawidłowe lub niepełne, a także zgłoszenia wysłane przed lub po upływie okresu wskazanego w pkt 3.1.2. Regulaminu nie będą brały udziału w Loterii.

3.14. Przesłanie zgłoszenia w Loterii wiąże się z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Uczestnik przystępując do Loterii zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii, a także zobowiązuje się do zachowania wszystkich Dowodów zakupu zgłoszonych w Loterii do końca jej trwania.

3.15. Zgłoszenie udziału w Loterii jest możliwe wyłącznie w Okresie zgłoszeń. O chwili przesłania zgłoszenia decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu do Organizatora zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ wiadomości SMS, o której mowa w pkt 3.3. Regulaminu albo wpływ danych teleinformatycznych z Formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt 3.6. Regulaminu na serwer systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Organizatora do przyjmowania zgłoszeń w Loterii.

3.16. Każdemu zgłoszeniu, które wpłynie do Organizatora w ramach Loterii zostanie nadany kolejny numer identyfikacyjny.

3.17. W Loterii uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane z telefonów komórkowych za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, a w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu.

3.18. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Loterii może korzystać wyłącznie z jednego numeru telefonu. Jako numer telefonu właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer telefonu, z którego Uczestnik wysłał swoje pierwsze zgłoszenie SMS w Loterii lub który podał w pierwszym przesłanym Formularzu zgłoszeniowym. Ponowne zgłoszenie udziału w Loterii przez tego samego Uczestnika, jednakże z wykorzystaniem innego numeru telefonu, a także zgłoszenie udziału w Loterii przez dwóch lub więcej Uczestników z wykorzystaniem tego samego numeru telefonu, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i jest podstawą wykluczenia danej osoby z udziału w Loterii i pozbawienia jej prawa do nagrody.

3.19. Niedopuszczalne jest stosowanie przez Uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych zwiększających prawdopodobieństwo wygranej. Uczestnikowi, który stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wylosowania zostanie odebrane prawo do nagrody, a Uczestnik zostanie wykluczony z Loterii.

3.20. Zakazane jest generowanie tzw. „sztucznego ruchu”, korzystanie w ramach Loterii z urządzeń, które wysyłają wiadomości SMS lub automatycznie generują zgłoszenia w Formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej Loterii, a także wykorzystywanie innych sposobów wysyłania wiadomości SMS niż osobiste wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera). Zakazane jest generowanie zgłoszeń w Formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej Loterii w sposób inny niż osobiste wypełnienie Formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika. Organizator, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Loterii urządzeń/sposobów i wykluczenia z Loterii Uczestnika dokonującego takiego naruszenia.

3.21. Jeśli w ramach Loterii jeden Uczestnik ponownie prześle zgłoszenie (nie tylko po raz drugi, ale i każdy kolejny), które zawiera ten sam numer Dowodu zakupu, który wcześniej został już podany w innym zgłoszeniu przesłanym w ramach Loterii przez tego Uczestnika (bez względu na podaną w obu zgłoszeniach datę zakupu), wówczas takie zgłoszenie jest wykluczane z udziału w Loterii.

3.22. Jeśli w ramach Loterii zostanie ponownie przesłane zgłoszenie (nie tylko po raz drugi, ale i każdy kolejny), które zawiera ten sam numer Dowodu zakupu oraz tę samą datę dokonania Zakupu, które wcześniej zostały już razem podane w innym zgłoszeniu przesłanym w ramach Loterii, wówczas takie zgłoszenie jest wykluczane z udziału w loterii.

3.23. W przypadku dokonania przez Uczestnika zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3.21. lub 3.22 Regulaminu poprzez Formularz zgłoszeniowy, po kliknięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego przesłanie Formularza zgłoszeniowego, wyświetlony zostanie komunikat, a w przypadku zgłoszenia poprzez SMS wysłana wiadomość SMS o treści: „Podany przez Ciebie numer Dowodu zakupu został już wcześniej zgłoszony w Loterii. Zgodnie z regulaminem Twoje zgłoszenie zostało wykluczone z udziału w Loterii.”.

3.24. Zgłoszenia w Loterii przyjmowane są przez system teleinformatyczny wykorzystywany przez Organizatora do zbierania zgłoszeń w Loterii. System teleinformatyczny będzie rejestrował nadchodzące zgłoszenia przesyłane przez Uczestników począwszy od 27 grudnia 2021 r. od godziny 00:00:05 do 5 lutego 2022 r. do godziny 23:59:59. Proces przyjmowania zgłoszeń nadzorowany jest przez komisję powołaną przez Organizatora do sprawowania nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii.

 

4. PULA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ

4.1. Do wygrania w Loterii przewidziane są następujące nagrody:

4.1.1.  1 (słownie: jedna) nagroda główna, którą stanowi kwota pieniężna w wysokości 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 11.111,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych) przeznaczoną na poczet pokrycia podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Loterii (dalej: Nagroda Główna),

4.1.2. 41 (słownie: czterdzieści jeden) nagród instant win, z których każdą stanowi kwota pieniężna w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) (dalej: Nagrody instant win).

4.2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego w Polsce. Dodatkowa nagroda pieniężna przypisana do Nagrody Głównej nie będzie podlegała wydaniu laureatowi, ale zostanie potrącona przez Organizatora zgodnie z art. 41 ust. 4 oraz ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na poczet pokrycia podatku od wygranej w Loterii, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Nagrody instant win podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.3. Łączna wartość brutto puli nagród w Loterii wynosi 152.111,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto jedenaście złotych 00/100).

 

5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY GŁÓWNEJ W LOTERII PROMOCYJNEJ

5.1. Losowania Nagrody Głównej w Loterii przeprowadzane są przy użyciu specjalnej aplikacji losującej z numerów identyfikacyjnych zgłoszeń, zapewniającej losowość wyników Loterii. Komputer, na którym zainstalowana jest ww. aplikacja losująca przystosowany jest do ochrony praw grających i realizacji przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a także jest eksploatowany przez Organizatora jako podmiotu posiadającego zezwolenie na przeprowadzenie Loterii oraz został zarejestrowany zgodnie z przepisami ww. ustawy.

5.2. W dniu 25 lutego 2022 r. o godz. 12.00 Organizator przeprowadza losowanie laureatów dla Nagrody Głównej, w którym wylosowany zostanie jeden Laureat podstawowy oraz jeden laureat rezerwowy dla Nagrody Głównej. W losowaniu Laureatów Nagrody Głównej biorą udział wszystkie prawidłowe zgłoszenia w Loterii zarejestrowane przez Organizatora w Okresie zgłoszeń, które nie zostały dotychczas nagrodzone w Loterii, tzn. zgłoszenia, na podstawie których przyznane zostały Nagrody instan win, nie biorą udziału w losowaniu Nagrody Głównej. W pierwszej kolejności Organizator losuje Laureata podstawowego dla Nagrody Głównej, a w dalszej kolejności Laureata rezerwowego dla tej Nagrody. Uczestnik, który został wylosowany jako Laureat podstawowy dla danej Nagrody Głównej nie jest brany pod uwagę (tj. jego ewentualnie inne zgłoszenia w Loterii) w losowaniu Laureata rezerwowego dla tej Nagrody Losowanie Laureatów Nagrody Głównej zostaje przeprowadzone w siedzibie Organizatora przy ul. Góralskiej 3 w Poznaniu.

5.3. W przypadku, gdy zgłoszenie wylosowane jako podstawowe dla Nagrody Głównej nie spełnia wszystkich warunków lub Laureat podstawowy nie spełni wszystkich warunków wydania mu Nagrody Głównej określonych w Regulaminie, to Nagroda Główna przyznana zostanie Laureatowi rezerwowemu, pod warunkiem, że zgłoszenie wylosowane jako rezerwowe spełnia wszystkie warunki określone w Regulaminie oraz że Laureat rezerwowy spełni wszystkie warunki uzyskania tej nagrody określone w Regulaminie. W przypadku, gdy Laureat rezerwowy nie spełni wszystkich warunków wydania mu Nagrody Głównej określonych w Regulaminie, to Nagroda Główna pozostanie własnością Organizatora. Do Laureata rezerwowego stosuje się odpowiednio wszystkie warunki i wymagania uzyskania Nagrody Głównej przewidziane dla jej Laureata podstawowego.

5.4. Na podstawie jednego zgłoszenia Uczestnik może zostać Laureatem jednej Nagrody. Oznacza to, że jeśli Uczestnik na podstawie danego zgłoszenia został Laureatem Nagrody instant win to na podstawie tego samego zgłoszenia nie może zostać później Laureatem Nagrody Głównej. W całej Loterii jeden Uczestnik może wygrać łącznie nie więcej niż dwie Nagrody, tj. jedną Nagrodę Główną oraz jedną Nagrodę instant win.

5.5. W terminie 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia losowania laureata Nagrody Głównej, Laureat podstawowy dla Nagrody Głównej zostanie powiadomiony przez Organizatora o wylosowaniu jego zgłoszenia. Organizator skontaktuje się z Laureatem na numer telefonu podany w Formularzy zgłoszeniowym lub z którego zostało wysłane zwycięskie zgłoszenie. Kontakt nastąpi poprzez połączenie telefoniczne oraz wysłanie wiadomości SMS zawierającej informacje o warunkach formalnych niezbędnych do wydania Nagrody Głównej. Próba uzyskania połączenia podejmowana jest w dniach roboczych w godzinach 9.00-17.00, trzykrotnie w ciągu 3 dni (z przerwą minimum 3 godz.), przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy, a w przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 15 minutach. W związku z powyższym, Uczestnicy powinni utrzymywać ten numer telefonu w zasięgu sieci telefonicznej.

5.6. W nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu do Organizatora), licząc od ostatniego, tj. trzeciego dnia roboczego, w którym powinno nastąpić powiadomienie o wygranej zgodnie z pkt 5.5. Regulaminu, Laureat Nagrody Głównej zobowiązany jest doręczyć Organizatorowi (np. osobiście lub listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Jesteś o włos od nagrody) na adres Albedo Marketing Sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, dokumenty (dalej: Dokumenty) zawierające:

5.6.1. oryginalny Dowodu zakupu potwierdzający dokonanie Zakupu zgodnie z pkt 3.1.1. Regulaminu, którego numer oraz data Zakupu będą zgodne z numerem oraz datą Zakupu podanymi w zwycięskim zgłoszeniu udziału w Loterii;

5.6.2. wypełnione i podpisane oświadczenie laureata, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu i udostępnione jest na stronie internetowej Loterii.

5.7. Dowód zakupu potwierdza dokonanie Zakupu, jeżeli spełnia następujące warunki:

5.7.1. jest prawdziwy, tzn.: wystawiony przez punkt sprzedaży, którego dane się na nim znajdują, nie jest podrobiony lub sfałszowany;

5.7.2. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych Dowodów zakupu;

5.7.3. jest na nim słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, że Zakup dotyczył Produktów Promocyjnych.

5.8. Jeśli prawo do Nagrody Głównej zgodnie z pkt 5.3. Regulaminu przejdzie na Laureata rezerwowego, zostanie on powiadomiony o tym przez Organizatora w analogiczny sposób opisany w pkt 5.5. Regulaminu. Kontakt ze strony Organizatora następuje w ciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym prawo do Nagrody Głównej przeszło na Laureata rezerwowego i zawiera informacje o terminie i sposobie spełnienia warunków formalnych niezbędnych do wydania Nagrody. Laureat rezerwowy dopiero po otrzymaniu ww. wiadomości od Organizatora powinien doręczyć Organizatorowi Dokumenty zgodnie z pkt 5.6. Regulaminu.

 

6. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD INSTANT WIN W LOTERII PROMOCYJNEJ

6.1. Przyznawanie Nagród instant win odbywa się zgodnie z następującą procedurą:

6.1.1. bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii Uczestnikowi zostanie przekazana informacja, czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim, albo z informacją, że jego zgłoszenie jest niewygrywające (treść informacji podana jest w pkt 3.4. i 3.7. Regulaminu). W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego informacja ta zostanie bezpośrednio wyświetlona na ekranie monitora oraz, w przypadku zgłoszenia zwycięskiego, przesłana w formie wiadomości SMS, a w przypadku zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem SMS – do Uczestnika zostanie wysłana zwrotna wiadomość SMS; przypisanie Nagrody instant win do zgłoszenia następuje w momencie otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź pierwsze po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana Nagroda instant win. Nagrody instant win są przypisane do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora (protokół ten nie jest dostępny dla Uczestników Loterii).

Przykład: jeśli 12 stycznia 2022 r. godzina otwarcia bramki to 09:12:35, wówczas Uczestnik, którego zgłoszenie wpłynie jako pierwsze w momencie wybicia tej godziny lub jako pierwsze od jej wybicia zostaje Laureatem dla Nagrody instant win przypisanej do tej bramki.

 

6.2. W Okresie Zgłoszeń w Loterii otwartych jest łącznie 41 bramek – po 1. bramce każdego dnia Okresu zgłoszeń. Oznacza to, że na każdy dzień Okresu zgłoszeń przewidziana do wygrania jest 1 Nagroda instant win. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona zgłoszenia do Loterii po otwarciu bramki w danym dniu Okresu zgłoszeń, nieprzyznana Nagroda instant win zostanie przypisana do pierwszego zgłoszenia w kolejnym dniu Okresu zgłoszeń.

Przykład: jeśli 15 stycznia 2022 r. godzina otwarcia bramki to 23:12:35 i żadne zgłoszenie nie wpłynie do Loterii od momentu otwarcia bramki, wówczas Nagroda instant win przeznaczona do wygrania w dniu 15 stycznia 2022 r. przechodzi na dzień 16 stycznia 2022 r. i zostaje przypisana do pierwszego zgłoszenia dokonanego w dniu 16 stycznia 2022 r.

6.3. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek. Harmonogram otwarcia bramek zostanie zdeponowany przez Organizatora w zamkniętej kopercie u notariusza do dnia 23 grudnia 2021 r. Harmonogram jest poufny i niedostępny dla uczestników, nie ulega zmianie w trakcie trwania loterii.

6.4. Laureaci Nagród instant win zobowiązani są w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o wygranej zgodnie z pkt 6.1. Regulaminu, wypełnić on-line elektroniczny formularz dla laureatów nagród (liczy się data wpływu do Organizatora). Formularz będzie automatycznie dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.wyniki.albedomarketing.pl. po wpisaniu numeru telefonu oraz numeru zwycięskiego dowodu zakupu. Laureat nagrody zobowiązany jest podać w tym formularzu następujące dane i oświadczenia:

6.4.1. dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj. imię i nazwisko Laureata, numer telefonu komórkowego (podany w formularzu zgłoszeniowym lub z którego wysłano zgłoszenie SMS) oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana kwota Nagrody instant win,

6.4.2. czytelne zdjęcie lub skan Dowodu zakupu potwierdzającego dokonanie Zakupu zgodnie z pkt 3.1.1. Regulaminu, którego numer oraz data Zakupu będą zgodne z numerem oraz datą Zakupu podanymi w zwycięskim zgłoszeniu udziału w Loterii, (plik zawierający dowód zakupu nie powinien przekraczać wielkości 5 MB i powinien być wykonany w formacie .png lub .jpg lub .jpeg lub .pdf)

6.4.3. zaznaczenie oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz nie jestem członkiem organu ani pracownikiem (niezależnie od podstawy zatrudnienia) Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, Henkel Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ani Henkel Polska Operations Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ani też członkiem rodziny ww. osób w rozumieniu pkt 2.2.2. regulaminu Loterii.” oraz naciśnięcie przycisku „wyślij”.

Po poprawnym wysłaniu formularza i przyjęciu go przez Organizatora loterii na stronie z formularzem pojawi się komunikat „Dziękujemy za przesłanie formularza. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia nagroda zostanie do Ciebie wysłana zgodnie z regulaminem loterii”.

 

7. WYDANIE NAGRODY GŁÓWNEJ I NAGRÓD INSTANT WIN

 

7.1. Wszystkie nagrody w Loterii zostaną wydane w terminie do 5 maja 2022 r. Nagrody zostaną wydane w formie przelewu dokonanego na rachunek bankowy wskazany przez Laureata w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 5.6.2. lub formularzu, o którym mowa w pkt 6.4.1. Regulaminu.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w Loterii Laureatom, co do których stwierdzono, naruszenie postanowień Regulaminu lub istnienie poważnych i nieusuwalnych wątpliwości odnośnie zgodności ich udziału w Loterii z Regulaminem, np.:

7.2.1. branie udziału w Loterii z użyciem fikcyjnego numeru telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie RP) lub więcej niż jednego numeru telefonu lub przy użyciu innych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby, lub

7.2.2. generowanie zgłoszeń w sposób automatyczny lub

7.2.3. prowadzenie jakichkolwiek działań, które mają na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Loterii.

 

7.3. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Loterii pozostają własnością Organizatora. W przypadku niespełnienia przez Laureata warunków określonych w Regulaminie niezbędnych do otrzymania Nagrody, Nagroda pozostaje własnością Organizatora.

7.4. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, jak również odmiennego niż opisany w Regulaminie sposobu wydania nagród.

7.5. Ogłoszenie wyników Loterii nastąpi poprzez publikację imienia oraz pierwszej litery nazwiska każdego z Laureatów na stronie internetowej Loterii. Publikacja wyników Loterii następuje po potwierdzeniu uprawnień poszczególnych Laureatów do otrzymania nagrody w Loterii. Wyniki Loterii zostaną udostępnione najpóźniej od 6 kwietnia 2022 r. do dnia 26 maja 2022 r.

7.6. Po zakończeniu losowania w dniu 25 lutego 2022 r. komisja sprawująca nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii, o której mowa w rozdziale 8 Regulaminu, sporządza protokół z losowania.

 

8. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ

Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna komisja nadzoru (dalej: Komisja), która działa na podstawie swojego regulaminu wydanego przez Organizatora Loterii. W skład komisji wchodzą 3 osoby, wśród których jest minimum 1 osoba, która:

8.1. przed rozpoczęciem pełnienia funkcji odbyła szkolenie z zakresu przepisów ustawy o grach hazardowych i regulaminu Loterii w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem Loterii;

8.2. ma nienaganną opinię;

8.3. posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do nadzorowania Loterii;

8.4. nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

9. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.1. Uczestnicy Loterii mogą zgłaszać reklamacje od 27 grudnia 2021 r. do 19 maja 2022 r.

9.2. Reklamacje doręczone Organizatorowi po 19 maja 2022 r. nie będą rozpatrywane.

9.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych:

9.3.1. w przypadku reklamacji zgłaszanych na piśmie: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika oraz podpis;

9.3.2. w przypadku reklamacji zgłaszanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej: imię i nazwisko, adres elektroniczny do komunikacji z Uczestnikiem ;

9.3.3. datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie,

9.3.4. rodzaj gry losowej, w której Uczestnik brał udział (loteria promocyjna „Jesteś o włos od nagrody”),

9.3.5. treść żądania wraz z dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz okoliczności uzasadniających reklamację.

 

9.4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dokonane:

9.4.1. na piśmie – listem poleconym lub kurierem na adres Organizatora tj. Albedo Marketing Sp. z o. o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Reklamacja – "Jesteś o włos od nagrody” albo osobiście w siedzibie Organizatora (od 27 grudnia 2021 r. do 19 maja 2022 r. w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00) albo

9.4.2. za pomocą środka komunikacji elektronicznej w postaci wiadomości e-mail na adres kontakt@owlosodnagrody.pl z tematem „Reklamacja – „Jesteś o włos od nagrody”.

Nie jest dopuszczalne złożenie reklamacji w innej formie.

 

9.5. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora oraz wysłanie powiadomienia o rozstrzygnięciu nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych, ale nie później niż do 26 maja 2022 r. W przypadku reklamacji złożonej na piśmie powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi w formie listu poleconego na adres wskazany w reklamacji. W przypadku reklamacji złożonej za pomocą środka komunikacji elektronicznej w postaci wiadomości e-mail powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi w formie zwrotnej wiadomości e-mail na adres elektroniczny do komunikacji wskazany przez Uczestnika. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne.

9.6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego i niezależnie od decyzji Organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.

9.7. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

10.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań (kontakt: dane@albedomarketing.pl). Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Loterii i realizacji postanowień jej Regulaminu.

W Albedo Marketing sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych – jest nim Robert Stupczyński. Adres kontaktowy do Inspektora to iod@albedomarketing.pl.

10.3. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych Uczestników Loterii będących osobami fizycznymi na potrzeby jej przeprowadzenia znajduje się załączniku nr 3 do Regulaminu – Zasadach przetwarzania danych osobowych.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin jest jawny i dostępny w siedzibie Albedo Marketing Sp. z o. o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań w dni robocze w godz. 9.00 – 17.00 oraz na stronie internetowej Loterii www.owlosodnagrody.pl w terminie od 27 grudnia 2021 r. do 26 maja 2022 r.

11.2. Przez dni robocze rozumie się w Regulaminie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

11.3. Udział w Loterii jest dobrowolny.

11.4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

11.5. Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii wyłącznie w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, jedynie po zatwierdzeniu zmiany Regulaminu przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu dokonane w tym trybie nie mogą naruszać praw konsumenta.

11.6. Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

11.7. Na wniosek Laureata Organizator odeśle mu na koszt Organizatora oryginał Dowodu (lub Dowodów) zakupu, który Laureat przedstawił Organizatorowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 NUMER DOWODU ZAKUPU – WIZUALIZACJA