Regulamin Konsumenckiej Sprzedaży Premiowej
„100 procent zabawy, 50 zł zwrotu! – III edycja”

1.Organizator, czas trwania promocji, definicje

1.1 Organizatorem promocji „100 procent zabawy, 50 zł zwrotu! – III edycja” (zwanej dalej „promocją”) odpowiadającym za przeprowadzenie promocji, na podstawie niniejszego regulaminu, w tym za wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji
jest Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, www.smolar.pl (zwany dalej „organizatorem”).

1.2 Promocja trwa od dnia 04.10.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. albo do wyczerpania puli nagród w promocji, która wynosi 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) sztuk. Nagrody przyznawane są według kolejności zgłoszeń do wyczerpania puli nagród, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze, tj. upływ terminu albo wyczerpanie puli nagród. Organizator niezwłocznie powiadomi o ewentualnym wyczerpaniu puli nagród na stronie internetowej promocji, tj. www.promocjavtech.pl. Dodatkowo na stronie internetowej promocji będzie umieszczony licznik informujący o dostępnej puli nagród w promocji.

1.3 Promocja prowadzona na podstawie zasad opisanych w niniejszym regulaminie ma charakter konsumenckiej akcji otwartej i jest przeznaczona dla wszystkich pełnoletnich osób fizycznych.

1.4 Przedmiotowa promocja nie łączy się z żadnymi innymi akcjami promocyjnymi.

1.5 Punkty sprzedaży - w promocji biorą udział poniższe punkty sprzedaży, w których w trakcie trwania promocji można dokonać zakupu promocyjnego, o którym mowa w pkt. 1.6 regulaminu:

   a) dowolne sklepy stacjonarne sieci: Selgros, Smyk znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej luboraz sklepy internetowe sieci: Selgros, Smyk,

   b) dowolne sklepy stacjonarne sieci: Carrefour, E.Leclerc, Auchan znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

   c) sklep internetowy sieci 5.10.15.,

   d) wybrane sklepy internetowe sieci E.Leclerc, na których stronach internetowych (www) zamieszczono materiały informujące o niniejszej promocji.

1.6 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup za minimum 99,99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 99/100) brutto dowolnych produktów marki Vtech,
z wyjątkiem niań elektronicznych marki Vtech. Zakup promocyjny musi być dokonany
w okresie od dnia 04.10.2021r. do dnia 31.12.2021r. w dowolnym punkcie sprzedaży
(w rozumieniu pkt. 1.5 regulaminu) oraz musi być udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu. Przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na dowodzie zakupu produktu promocyjnego.

Produkty marki Vtech biorące udział w niniejszej promocji mogą być dostępne w punktach sprzedaży zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże zakup ww. produktów poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w promocji.

1.7 Strona internetowa promocji – przygotowana do potrzeb promocji strona internetowa pod adresem: www.promocjavtech.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do promocji.

1.8 Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT (wystawionej na uczestnika) potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby promocji powinien być czytelny i oryginalny tzn. taki, który został wystawiony przez punkt sprzedaży (którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszej promocji niejestw szczególności jego:

-kserokopia,
-kopia notarialnie poświadczona,

- wtórnik,

- odpis,

- duplikat.


W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego udział w promocji, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

1.9 Dzień roboczy każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.Uczestnicy promocji

2.1 Uczestnikiem promocji, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2 regulaminu, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2 W promocji nie mogą brać udziału pracownicy niżej wskazanych podmiotów oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Trefl S.A. z siedzibą w Gdyni. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

2.3 Osoba zgłaszająca udział w promocji może uczestniczyć w promocji wyłącznie w imieniu własnym i na własną rzecz oraz musi dokonać zakupu promocyjnego i posiadać oryginał dowodu zakupu.

3. Zasady promocji, nagroda

3.1 Każdy uczestnik promocji, który chce otrzymać nagrodę opisaną w pkt. 3.10 regulaminu powinien:

 1. zapoznać się z regulaminem promocji,
 2. zrealizować zakup promocyjny, o którym mowa w pkt. 1.6 regulaminu,
  i koniecznie zachować:
 • oryginał dowodu zakupu promocyjnego – dotyczy wszystkich uczestników promocji,
 • dodatkowo oryginał dowodu odbioru paczki (dokument niefiskalny) – dotyczy tylko uczestników, którzy dokonali zakupu promocyjnego na www.smyk.com i wybrali formę płatności „płatność przy odbiorze”,
 1. zgłosić się do promocji w terminie od godziny 00:00:00 dnia 04.10.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 31.12.2021 r. za pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej promocji pod adresem www.promocjavtech.pl formularza zgłoszeniowego, poprzez podanie następujących obowiązkowych danych i oświadczeń:
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • adres zamieszkania uczestnika,
 • adres e-mail uczestnika,
 • nr dowodu zakupu promocyjnego (patrz załącznik nr 1 do regulaminu),
 • data dokonania zakupu promocyjnego,
 • wskazanie (poprzez wybór z rozwijanej listy dostępnej w formularzu) rodzaju sklepu, w którym dokonano zakupu promocyjnego,
 • cena zakupu produktu promocyjnego, wynikająca z dowodu zakupu produktu promocyjnego,
 • miejscowość, w której dokonano zakupu,
 • numer rachunku bankowego uczestnika prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać przelana nagroda wskazana w pkt. 3.10 regulaminu,
 • zamieszczenie / załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego (plik z dowodem zakupu nie może przekraczać wielkości 5 MB i powinien być wykonany w formacie jpg lub png lub jpeg lub pdf) – dotyczy wszystkich uczestników promocji,
 • w przypadku dokonania zakupu na www.smyk.com - zamieszczenie / załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału dowodu odbioru paczki, tj. dokumentu niefiskalnego (plik z dokumentem niefiskalnym nie może przekraczać wielkości 5 MB i powinien być wykonany w formacie jpg lub png lub jpeg lub pdf) - dotyczy tylko uczestników, którzy dokonali zakupu promocyjnego na www.smyk.com i wybrali formę płatności „płatność przy odbiorze”,
 • wypełnienie ankiety na stronie www.promocjavtech.pl dot. produktów biorących udział w niniejszej promocji,
 • zaznaczyć w formularzu oświadczenia uczestnika:
 • „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konsumenckiej sprzedaży premiowej „100 procent zabawy, 50 zł zwrotu! – III edycja”, w tym z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego treść”.
 • „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.

3.2 W momencie przyjęcia przez system organizatora zgłoszenia (wypełnienie formularz zgłoszeniowego na stronie internetowej promocji), uczestnik dokonujący zgłoszenia otrzyma komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia, poprzez wyświetlenie informacji na stronie internetowej promocji oraz dodatkowo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostaje wysłane uczestnikowi poprzez wiadomość e-mail na wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail (organizatora nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, informacji e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości-śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika). W razie stosowania przez uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych, uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość od organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej zawierającej „wiadomości-śmieci” / „spam”.

3.3 Nie będą rozpatrywane zgłoszenia niezawierające wszystkich wymaganych danych i elementów opisanych w pkt. 3.1 regulaminu, a także zawierające dane nieprawdziwe, wysłane po terminie wskazanym w pkt. 3.1 podpunkt 3) regulaminu, niezwiązane z założeniami regulaminu i tematem promocji.

3.4 Wszystkie zgłoszenia w promocji będą rejestrowane w centralnym komputerze z dokładnością do 0,1 sekundy.

3.5 Uczestnik promocji powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, FireFox, Opera lub Safari. Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik.

3.6 Zabrania się stosowania oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń. Jeden uczestnik może dokonywać zgłoszeń wyłącznie z jednego adresu IP. Z jednego adresu IP nie można dokonywać więcej niż 10 zgłoszeń dziennie. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do strony internetowej promocji dla jednego numeru IP, jeżeli z danego adresu IP dokonywanych jest więcej niż 10 zgłoszeń dziennie.

3.7 Organizator będzie dokonywać weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez uczestników pod kątem ich prawdziwości, poprawności i kompletności. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z uczestnikiem (na adres e-mail uczestnika podany w formularzu, o którym mowa w pkt. 3.1. podpunkt 3) regulaminu) i weryfikacji lub żądania uzupełnienia danych i oświadczeń zawartych w zgłoszeniu w celu potwierdzenia spełnienia przez uczestnika warunków promocji. Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo żądania złożenia przez uczestnika dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych, przekazania oryginału dowodu zakupu promocyjnego, jak również potwierdzenia faktu dokonania zakupu promocyjnego w danym punkcie sprzedaży. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik promocji narusza zasady określone w regulaminie (tj. np. dokonuje fikcyjnych zakupów produktów marki Vtech i/lub dokonuje zwrotów zakupionych produktów marki Vtech biorących udział w promocji) lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań, w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. żądania od organizatora, po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody wymienionej w pkt. 3.10 regulaminu. W razie stosowania przez uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych, uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość od organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej zawierającej „wiadomości – śmieci” / „spam”.

3.8 Dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu promocyjnego, jeżeli spełnia następujące warunki:

 • dowód zakupu jest oryginalny, tzn. został wystawiony przez punkt sprzedaży, tj. podmiot faktycznie prowadzący sprzedaż produktów promocyjnych w punkcie handlowym lub prowadzi taką sprzedaż na odległość, którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu i nie zawiera oznak jego sfałszowania,
 • dowód zakupu nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści czy ich autentyczności, w szczególności dowód zakupu nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub więcej różnych dowodów zakupu,
 • dowód zakupu jest czytelny,
 • w wykazie zakupionych produktów na dowodzie zakupu jest informacja (w tym: słowo/nazwa, numer lub indeks) pozwalająca stwierdzić, że zakup dotyczy jednego z produktów promocyjnych, bądź też na dowodzie zakupu widnieje adnotacja przedstawiciela punktu sprzedaży pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy jednego z produktów promocyjnych (zgodnie z pkt. 3.9 regulaminu).

3.9 W przypadku, gdy z treści dowodu zakupu nie wynika, że uczestnik dokonał zakupu promocyjnego na dowodzie dokonania zakupu promocyjnego winna znaleźć się adnotacja dokonana przez przedstawiciela punktu sprzedaży, potwierdzająca fakt dokonania zakupu produktu promocyjnego. Adnotacja winna być opatrzona również pieczątką punktu sprzedaży i podpisem osoby dokonującej adnotacji.

3.10 Nagrodą w promocji, za spełnienie warunków opisanych w niniejszym regulaminie, jest 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto przekazane w formie przelewu na rachunek bankowy laureata wskazany w formularzu, zgodnie z pkt. 3.1 podpunkt 3) regulaminu. Łączna pula nagród w promocji wynosi 1.500 (słownie: jeden tysiąc pięćset) sztuk.

3.11 Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w promocji określone w regulaminie, w szczególności prześlą w terminie prawidłowe zgłoszenie (przed wyczerpaniem puli nagród), otrzymają nagrodę, o której mowa pkt. 3.10 regulaminu.

3.12 Nagrody wskazane w pkt. 3.10 regulaminu będą przekazywane przez organizatora na rachunek bankowy laureata podany w formularzu, zgodnie z pkt. 3.1 podpunkt 3) regulaminu. Nagrody będą przekazywane przez organizatora na bieżąco w miarę spływu zgłoszeń nie później jednak niż do dnia 15.02.2022 r.

3.13 Nagrody nieodebrane z winy laureatów lub z przyczyny leżącej po stronie laureatów do dnia 15.02.2022 r. pozostają w dyspozycji organizatora.

3.14 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody laureatowi z powodu podania przez niego błędnych danych uniemożliwiających jej przekazanie.

3.15 Uczestnik nie może zastrzec szczególnych właściwości nagrody. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek nagrody rzeczowe. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

3.16 Wszystkie nagrody w promocji mają taką samą wartość.

3.17 Jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin „gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam numer rachunku bankowego) mogą w ramach całej promocji otrzymać tylko i wyłącznie trzy nagrody. W przypadku przesłania więcej niż trzech zgłoszeń (w całej promocji) od jednej osoby lub osób z jednego gospodarstwa domowego, rozpatrywane będą tylko pierwsze trzy dostarczone do organizatora zgłoszenie (liczy się data wpływu zgłoszenia). Dotyczy to również sytuacji, w której jeden uczestnik, będzie zgłaszać się podając różne dane i zakwalifikuje się w całej promocji do więcej niż trzech nagród. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników i weryfikacji spełnienia warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, dany uczestnik otrzyma tylko i wyłącznie trzy nagrody.

3.18 Każdy uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do promocji, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 3.17 regulaminu, jednakże każde kolejne zgłoszenie musi być udokumentowane odrębnym dowodem zakupu promocyjnego.

3.19 Jeden dowód zakupu produktu promocyjnego uprawnia do dokonania wyłącznie jednego zgłoszenia do promocji. Wielokrotne przesłanie zgłoszenia do promocji na podstawie jednego oryginału dowodu zakupu promocyjnego będzie traktowane jako duplikat i zostanie usunięte z bazy zgłoszeń (w bazie pozostanie pierwsze prawidłowe zgłoszenie).

3.20 W przypadku zwrotu produktu promocyjnego, osoba, która zgłosiła się do promocji zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania organizatora o powyższym fakcie drogą mailową na adres kontakt@smolar.pl. Jeśli zwrot produktu promocyjnego nastąpi po otrzymaniu nagrody, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nagrody (zwrot musi być dokonany przelewem na rachunek organizatora w dniu zwrotu produktu promocyjnego).

3.21 Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza 2.000,00 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiącą przychód z tej działalności.

3.22 W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości potwierdza się, że przyznanie nagrody, o której mowa w pkt. 3.10 regulaminu, nie oznacza przyznania przez organizatora, że produkt promocyjny posiada jakiekolwiek wady fizyczne, jest niezgodny z umową ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2019 poz. 1145 ze zm.) lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 287) lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z produktem promocyjnym.

4. Reklamacje

4.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej promocji, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa,
ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 01.03.2022 r.

4.2 Każda reklamacja powinna zawierać:

- imię, nazwisko i dokładny adres zamieszkania uczestnika,

- dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego

oraz uczestnik może dodatkowo (fakultatywnie) podać numer telefonu kontaktowego.

4.3 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni, nie później jednak niż do dnia 15.03.2022 r. Dniem rozpoznania reklamacji jest dzień nadania pocztowej przesyłki poleconej lub kurierskiej zawierającej odpowiedź na reklamację (data stempla pocztowego).

4.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

5. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania promocji przez uczestników dla celów związanych z organizacja i przeprowadzeniem promocji jest
   Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.
  1. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź jako administrator danych osobowych informuje, że:
 1. dane osobowe pozyskane przez ww. administratora danych osobowych w związku z organizacją promocji są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowej promocji, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją promocji,
 2. dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do promocji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
 3. podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w promocji,
 4. uczestnikowi przysługuje:
 • prawo dostępu do podanych danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres administratora, tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski,
ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub na adres e- mail: biuro@smolar.pl,

 1. uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
 2. dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez ww. administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia promocji, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których gromadzone są dane osobowe uczestników promocji, podmiotom realizującym wykonanie/wydanie nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych i organizatora prawnie i księgowo,
 3. dane osobowe uczestników będą przechowywane przez ww. administratora do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z promocją, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
 4. dane osobowe uczestników promocji nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,
 5. ww. administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
  1. W przypadku wyrażenia odrębnej dobrowolnej zgody na otrzymywanie od Trefl SA newslettera, administratorem danych osobowych podanych w powyższym celu (tj. adresu e-mail) jest TREFL SA z siedzibą w Gdyni przy Kontenerowej 25. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu przekazywania informacji związanych z marką Trefl przez cały czas subskrypcji newslettera, czyli do momentu wycofania zgody. Szczegółowe informacje o tym, jak Trefl SA przetwarza dane osobowe dostarczając newsletter znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://trefl.info.dane-osobowe.info/informacja/trefl-sa/newsletter/.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin.

6.2 Udział w promocji jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w promocji. Przystąpienie do promocji oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu.

6.3 Regulamin promocji jest jawny i powszechnie dostępny w biurze organizatora:
Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź oraz na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/promocja-trefl-II-edycjaoraz dodatkowo na stronie www.promocjavtech.pl.

6.4 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z promocją mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@smolar.pl lub też telefonicznie - (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).

6.5 Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2019 poz. 847 ze zm.).

6.6 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji.

O R G A N I Z A T O R