Regulamin Konkursu „Wspólne świętowanie z Treflikami”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.2 Organizatorem niniejszego Konkursu jest Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, NIP: 726-221-44-73, www.smolar.pl.

1.3 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej we wszystkich otwartych w czasie trwania Konkursu Sklepach konkursowych.

1.4 Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 08.07.2021 r. do 07.08.2021 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji zakończą się do dnia 13.10.2021 r.

1.5 Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy audiotekstową, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.).

1.6 Celem Konkursu jest nagradzanie Laureatów Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz promowanie marki TREFL.

2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

2.1 Konkurs – Konkurs organizowany pod nazwą „Wspólne świętowanie z Treflikami” opisany w niniejszym Regulaminie;

2.2 Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora Konkursu;

2.3 Uczestnik – osoba, która dokonała prawidłowego i skutecznego Zgłoszenia do Konkursu i która spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie;

2.4 Zgłoszenie – (jako zgłoszenie rozumie się) zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, dokonanie Zakupu promocyjnego oraz prawidłowe i skuteczne zgłoszenie do Konkursu rozwiązania Zadania konkursowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Do niniejszego Konkursu Uczestnik może zgłosić się wyłącznie poprzez Stronę internetową Konkursu. Szczegółowy opis przystąpienia do Konkursu przez Stronę internetową Konkursu wskazany jest w pkt. 4 Regulaminu;

2.5 Strona internetowa Konkursu – przygotowana dla potrzeb niniejszego Konkursu strona internetowa dostępna pod adresem: www.thetreflikfamily.com. Korzystanie ze Strony internetowej jest bezpłatne jednak wymaga dostępu do internetu (opłata za transmisję danych przez internet naliczana jest wg taryfy operatora, z którego korzysta Uczestnik);

2.6 Zadanie konkursowe – zadanie konkursowe polega na: a) wykonaniu i przesłaniu autorskiego rysunku konkursowego na temat: „Pokaż jak świętujesz 5. urodziny z Rodziną Treflików!” (dalej: „rysunek konkursowy”). Skan/zdjęcie rysunku konkursowego musi być wykonane w formacie: jpg lub png i rozmiarze maksymalnie 5 MB. albo b) wymyśleniu i przesłaniu autorskiej odpowiedzi słownej (tekstowej) na temat: „Opisz jak świętujesz 5. urodziny z Rodziną Treflików!”. Odpowiedź słowna na Zadanie konkursowe może składać się z maksimum 300 znaków pisarskich włącznie ze „spacjami”. Dopuszcza się użycie małych i wielkich liter.

Uczestnik przystępując do Konkursu sam dokonuje wyboru czy rozwiązuje Zadanie konkursowe wskazane w pkt. 2.6 lit. a) Regulaminu czy też rozwiązuje zadanie wskazane w pkt. 2.6 lit. b) Regulaminu.

Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:

• zgodność pracy z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

• kreatywność;

• humor i niebanalny dowcip;

• oryginalność.

Rozwiązanie Zadania konkursowego musi spełniać łącznie następujące warunki:

• musi być wykonane na zadany temat;

• musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;

• Uczestnik musi być autorem rozwiązania Zadania konkursowego i musi dysponować autorskimi prawami majątkowymi do zgłaszanego rozwiązania zadania konkursowego.

Rozwiązanie Zadania konkursowego nie może zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności nie może:

• zawierać treści o charakterze niemoralnym, nieetycznym, obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, zniesławiającym, pornograficznym, natury politycznej;

• wzywać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę, wyznanie, orientację seksualną czy poglądy polityczne;

• stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;

• wzywać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;

• zachęcać do popełnienia samobójstwa;

• promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;

• naruszać jakichkolwiek praw autorskich czy praw osobistych ani zawierać żadnych marek, z wyłączeniem marki Trefl, nazwisk osób znanych publicznie, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej;

• w przypadku rysunku konkursowego – rozwiązanie zadania nie może zawierać: wizerunku, portretu uczestnika lub osób trzecich (na rysunku nie może znajdować się dokładne odzwierciedlenie fizjonomii twarzy uczestnika lub osoby trzeciej);

• promować jakichkolwiek produktów lub usług (za wyjątkiem produktów oferty handlowej Trefl S.A. z siedzibą w Gdyni); oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu informacji;

2.7 Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie;

2.8 Komisja konkursowa – zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyłanianie Laureatów Konkursu oraz nadzór nad rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji;

2.9 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup dowolnego jednego produktu marki TREFL Rodzina Treflików (puzzle, gry, zabawki drewniane, plusz z Rodziną Treflików). Zakup promocyjny musi być dokonany w Sklepie konkursowym w okresie trwania sprzedaży promocyjnej i musi być udokumentowany jednym oryginałem Dowodu zakupu. Sprzedaż promocyjna produktów marki TREFL uprawniająca do wzięcia udziału w Konkursie rozpocznie się w dniu 08.07.2021 r. a zakończy się w dniu 07.08.2021 r.

Produkty marki TREFL mogą być dostępne w Sklepach konkursowych zarówno przed rozpoczęciem okresu sprzedaży promocyjnej, jak i po jego upływie, jednakże ich zakup poza okresem sprzedaży promocyjnej nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie;

2.10 Sklepy konkursowe – stacjonarne sklepy sieci Smyk na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem sklepów Smyk Outlet i smyk.com, w których można dokonać zakupu promocyjnego. Do udziału w konkursie nie uprawniają zakupy w Smyk Outlet i smyk.com.

2.11 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.12 Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT (wystawionej na Uczestnika w rozumieniu pkt. 3.1 regulaminu) potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby niniejszego Konkursu powinien być czytelny i oryginalny, tzn. taki, który jest wystawiony przez Sklep konkursowy (którego nazwa i adres znajdują się na Dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszego Konkursu nie jest w szczególności jego:

- kserokopia,

- kopia notarialnie poświadczona,

- wtórnik,

- odpis,

- duplikat,

- wydrukowany skan. W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu potwierdzającego udział w Konkursie, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora. Wizualizacja przykładowego Dowodu zakupu wraz ze wskazaniem, gdzie znajduje się numer dowodu zakupu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 Z zastrzeżeniem pkt. 3.7 Regulaminu, Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupu jako konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 22.04.1964 r. Kodeks cywilny, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która w dniu Zgłoszenia do konkursu spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Konkurs przeznaczony jest tylko dla osób zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej); b) jest osobą pełnoletnią oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych; c) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała go.

3.2 Zgłoszenie w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Zgłoszenia spowoduje jego nieważność.

3.3 Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że:

a) jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zgłasza w ramach rozwiązania Zadania konkursowego i dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do utworów zgłaszanych w rozwiązaniu Zadania konkursowego;

b) powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;

c) w przypadku nagrodzenia rozwiązania Zadania konkursowego - wyraża bezpłatną zgodę i upoważnia Organizatora oraz Trefl S.A. z siedzibą w Gdyni, na rozpowszechnianie rozwiązania Zadania konkursowego, poprzez opublikowanie ww. rozwiązania na stronie internetowej konkursu lub w social mediach, stronach internetowych zarządzanych i administrowanych przez Trefl S.A. (bez podpisywania rozwiązania Zadania konkursowego). Powyższe w celach niezbędnych dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, w tym m.in. opublikowania wyników przez Organizatora, Trefl S.A. z siedzibą w Gdyni, w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania ich opracowania w stopniu, jaki Organizator lub Trefl S.A. z siedzibą w Gdyni uznają za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń i celów Konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania rozwiązania Zadania konkursowego (w tym rysunku konkursowego) do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji. Organizator informuje, że nagrodzone rozwiązania Zadania konkursowego mogą (nie muszą) zostać opublikowane w powyższy sposób (Organizator może zadecydować o pominięciu ww. publikacji);

d) ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora oraz Trefl S.A. z siedzibą w Gdyni za niezgodność z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zwalnia Organizatora oraz Trefl S.A. z siedzibą w Gdyni od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw;

e) udziela, a Organizator oraz Trefl S.A. z siedzibą w Gdyni nabywają prawo do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do utworów powstałych w ramach rozwiązania Zadania konkursowego, w zakresie w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym dokonania weryfikacji zgłoszenia do Konkursu, wyłonienia Laureatów, ogłoszenia wyników Konkursu.

3.4 Laureat z chwilą otrzymania nagrody przenosi bez dodatkowego wynagrodzenia na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania Zadania konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z prawem ich dalszego przeniesienia na inne podmioty, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo;

b) wprowadzania do obrotu;

c) wprowadzania do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych;

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych);

e) publicznego wykonania;

f) publicznego odtwarzania;

g) wystawiania;

h) wyświetlania;

i) użyczania lub najmu;

j) nadawania analogowego oraz cyfrowego wizji lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) przewodowe oraz bezprzewodowe przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu) itp.;

k) reemitowania analogowego oraz cyfrowego wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii) m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych, sieci kablowych, połączeń telekomunikacyjnych, telewizji mobilnej, IPTV, DSL, ADSL, jakichkolwiek sieci komputerowych (w tym Internetu).

3.5 Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na dokonywanie zmian, przeróbek i modyfikacji o charakterze twórczym i nietwórczym w utworze oraz na wykorzystanie tak zmodyfikowanego utworu na polach eksploatacji określonych powyżej bez nadzoru autorskiego. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie rozwiązania Zadania konkursowego bez oznaczania na ich egzemplarzach autorstwa Laureata.

3.6 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. Weryfikacja, o której mowa powyżej, będzie dokonana przez Komisję Konkursową. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez Organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody wymienionej w pkt. 7.1 - 7.4 Regulaminu. W szczególności przyczyną wykluczenia Zgłoszenia z konkursu może być:

a) naruszenie praw osób trzecich,

b) zawarcie w Zadaniu konkursowym treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym wymienionymi w pkt. 2.6 Regulaminu.

3.7 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Organizatora, Smolar Agencja PromocyjnoReklamowa Sp. z o.o. w Łodzi, Trefl S.A. z siedzibą w Gdyni oraz Sklepów konkursowych w rozumieniu Regulaminu konkursu. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

3.8 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.9 W przypadku wykrycia działań Uczestnika niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród. Osoby wykluczone zostaną poinformowane o takich decyzjach.

3.10 Uczestnik, przystępując do Konkursu, potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie i akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu.

4. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

4.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury:

a) zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

b) dokonać Zakupu promocyjnego;

c) koniecznie zachować oryginał dowodu Zakupu promocyjnego;

d) wykonać Zadanie konkursowe, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

e) zgłosić się do Konkursu poprzez Stronę internetową Konkursu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w terminie od godziny 00:00:00 dnia 08.07.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 07.08.2021 r.

4.2 Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną liczbę zgłoszeń, pod warunkiem dokonania do każdego z nich odrębnego zakupu promocyjnego i odrębnego wykonania Zadania konkursowego, jednakże jedna osoba, może otrzymać w całym Konkursie tylko jedną nagrodę. W sytuacji, w której jedna osoba zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej ww. nagrody, po weryfikacji danych osobowych Uczestników, jedna osoba zostanie nagrodzona jedną ww. nagrodą, a kolejna nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora. Wielokrotne przesłanie zgłoszenia do konkursu na podstawie jednego oryginału dowodu zakupu promocyjnego, wysłane przez tego samego Uczestnika lub przez kilku Uczestników nie zwiększa szansy wygrania nagród – będzie traktowane jako duplikat i zostanie usunięte z bazy zgłoszeń (w bazie pozostanie pierwsze prawidłowe zgłoszenie).

4.3 W celu zgłoszenia się do niniejszego Konkursu, każdy Uczestnik musi w terminie od godziny 00:00:00 dnia 08.07.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 07.08.2021 r. wejść na Stronę internetową Konkursu i dokonać zgłoszenia za pośrednictwem umieszczonego tam formularza zgłoszeniowego poprzez podanie następujących danych i oświadczeń:

a) numer telefonu komórkowego Uczestnika;

b) adres poczty elektronicznej, tzw. adres e-mail Uczestnika;

c) numer Dowodu zakupu (tzw. numer Dowodu zakupu czy numer paragonu znajduje się najczęściej w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania zakupu promocyjnego. Załącznik nr 1 do regulaminu zawiera wizualizację przykładowego paragonu fiskalnego, na której zaznaczono elipsą jego numer w rozumieniu Regulaminu.);

d) zaznaczenie następujących oświadczeń przez Uczestnika:

„Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.”. „Zapoznałam/-em się z Regulaminem Konkursu „Wspólne świętowanie z Treflikami”, w tym z postanowieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.”.

e) podanie rozwiązania Zadania konkursowego - udzielenie odpowiedzi na zadanie konkursowe, zgodnie z pkt. 2.6 Regulaminu (tj. udzielenie odpowiedzi słownej/tekstowej albo przesłanie skanu/zdjęcia rysunku konkursowego); f) dokonanie prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA celem, którego jest dopuszczenie do przesłania zgłoszenia wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność wykonania zadania, np. konieczność zaznaczenia pola kontrolnego lub przepisanie kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej konkursu lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka/obrazków).

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o dokładne sprawdzenie danych zamieszczanych w formularzu zgłoszeniowym. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie zapewnia możliwości zmiany numeru dowodu zakupu podanego przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.

4.4 Po przesłaniu zgłoszenia, Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie zgłoszeń do Konkursu. Uczestnik Konkursu otrzyma potwierdzenie Zgłoszenia oraz rejestracji w bazie zgłoszeń, poprzez wyświetlenie informacji o przyjęciu Zgłoszenia na Stronie internetowej Konkursu oraz dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 4.3 Regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta Uczestnik, powyższej informacji e–mail od Organizatora, w kategorii „wiadomości- śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej Uczestnika. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej Uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.

4.5 Uczestnik Konkursu powinien posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari.

4.6 Zgłoszenie udziału w Konkursie na podstawie Zakupu promocyjnego może mieć miejsce wyłącznie po dokonaniu tego zakupu, tj. czas zakupu (data i godzina uwidoczniona na dowodzie zakupu) nie może być późniejszy niż czas wysłania Zgłoszenia do Konkursu. W sytuacji, gdyby okazało się, iż Laureat dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego Zakupu promocyjnego, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody. Dowód zakupu zostanie zweryfikowany przy wydawaniu nagród (przekazanie oryginału dowodu zakupu jest warunkiem koniecznym wydania nagrody).

4.7 Przystąpienie do Konkursu i dokonanie Zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem Strony internetowej Konkursu oznacza, że Uczestnik zaakceptował wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz składa oświadczenia, o których mowa w pkt. 3.3. i pkt. 3.4 Regulaminu.

5. WYŁANIANIE LAUREATA NAGRÓD

5.1 W celu wyłonienia Laureatów nagród w Konkursie oraz w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, organizator powoła Komisję konkursową.

5.2 Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi w dniu 11.08.2021 r. i polegać będzie na wyłonieniu, przez Komisję konkursową spośród wszystkich prawidłowo zarejestrowanych Zgłoszeń w Konkursie, zgodnych z Regulaminem, najlepszych rozwiązań Zadania konkursowego. Komisja konkursowa oceni według własnego uznania wszystkie prawidłowo nadesłane Zgłoszenia, uwzględniając kryteria wskazane w pkt. 2.6 Regulaminu i wybierze:

• 1 (słownie: jednego) Laureata nagrody I-go stopnia w Konkursie, tj. nagrody wskazanej w pkt. 7.1 Regulaminu,

• 2 (słownie: dwóch) Laureatów nagród II-go stopnia w Konkursie, tj. nagród wskazanych w pkt. 7.2 Regulaminu,

• 3 (słownie: trzech) Laureatów nagród III-go stopnia w Konkursie, tj. nagród wskazanych w pkt. 7.3 Regulaminu,

• 10 (słownie: dziesięciu) Laureatów nagród IV-go stopnia w Konkursie, tj. nagród wskazanych w pkt. 7.4 Regulaminu.

5.3 Weryfikacja poprawności zgłoszeń do Konkursu będzie dokonywana za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego Konkurs. Czas nadesłania zgłoszenia będzie rejestrowany przez centralny komputer organizatora.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

6.1 Każdy z Laureatów zostanie powiadomiony o wygranej, w terminie maksymalnie 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu, poprzez wysłanie przez Organizatora i na jego koszt wiadomości SMS z informacją o wygranej. Powyższa wiadomość SMS zostanie wysłana na numer telefonu podany w zgłoszeniu przez Uczestnika Konkursu. Organizator w treści wiadomości SMS poinformuje Laureata o wygranej nagrodzie oraz o konieczności przesłania kompletu niezbędnych danych i oświadczeń Laureata (zgodnie z pkt. 6.5 Regulaminu).

6.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej w szczególności z powodu: podania przez Laureata błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania Konkursu lub posiadania przez Laureata włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium lub w sytuacji, kiedy telefon Laureata jest wyłączony.

6.3 Dodatkowo niezależnie od powiadomienia Laureatów, o którym mowa w pkt. 6.1 Regulaminu, wyniki niniejszego Konkursu każdy Uczestnik może również sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: www.wyniki.smolar.pl, wpisując numer Dowodu zakupu promocyjnego oraz numer telefonu, tj. numery podane w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.

6.4 Podanie danych osobowych i złożenie oświadczeń przez Laureatów, o których mowa w pkt. 6.5 Regulaminu, jest dobrowolne jednakże jest warunkiem koniecznym otrzymania nagrody.

6.5 Warunkiem wydania każdej nagrody I-go/ II-go/ III-go/ IV-go stopnia jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza dla Laureata tej nagrody, który będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez Organizatora wiadomości SMS informującej o wygranej, o której mowa w pkt. 6.1 Regulaminu. Każdy Laureat nagrody zobowiązany będzie podać w tym formularzu następujące dane i oświadczenia:

a) imię i nazwisko Laureata;

b) numer dowodu zakupu promocyjnego podany w nagrodzonym Zgłoszeniu do Konkursu;

c) numer telefonu podany w nagrodzony Zgłoszeniu do Konkursu;

d) adres poczty elektronicznej, tzw. adres e-mail podany w nagrodzonym Zgłoszeniu do Konkursu;

e) pełen adres zamieszkania (pod który ma zostać wysłana nagroda);

f) oświadczenia o następującej treści:

- „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.”.

- „Zapoznałam/-em się z regulaminem Konkursu „Wspólne świętowanie z Treflikami”, w tym z postanowieniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.”.

- „Oświadczam, że jestem jedynym/-ą autorem/autorką wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie zostały przeze mnie nadesłane w związku z rozwiązaniem Zadania konkursowego w Konkursie „Wspólne świętowanie z Treflikami”.”.

- „Przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do rozwiązania Zadania konkursowego nadesłanego w Konkursie „Wspólne świętowanie z Treflikami”. Treści te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem/am żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z rozwiązania Zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań rozwiązania Zadania konkursowego.”.

- Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Smolar Agencja PromocyjnoReklamowa Robert Wojkowski oraz Trefl S.A. siedzibą w Gdyni z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić: Smolar Agencja PromocyjnoReklamowa Robert Wojkowski oraz Trefl S.A. z siedzibą w Gdyni od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.”.

- „Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że z chwilą wydania nagrody w Konkursie zgodnie z pkt. 3.4 Regulaminu przenoszę na Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski autorskie prawa majątkowe do mojego rozwiązania Zadania konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 3.4 Regulaminu Konkursu.”.

g) załączyć skan lub zdjęcie oryginału dowodu zakupu promocyjnego, którego numer został podany w nagrodzonym Zgłoszeniu do Konkursu (paragon lub faktura VAT wystawiona na Uczestnika – osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej). Dowód zakupu musi zawierać: datę zakupu, cenę, nazwę sklepu oraz nazwę produktu promocyjnego. Plik z dowodem zakupu nie może przekraczać wielkości 5 MB i powinien być wykonany w formacie: jpg, png lub jpeg.

Przed wysłaniem formularza dla Laureatów nagród prosimy o dokładne sprawdzenie danych zamieszczanych w formularzu.

6.6 Laureaci nagrody są zobowiązani do zachowania oryginału Dowodu zakupu z czytelnym numerem dowodu, który został zgłoszony do Konkursu. W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że Laureat nagrody naruszył zasady Konkursu określone w Regulaminie lub naruszył przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Organizator może zobowiązać Laureata (żądaniem skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który Laureat podał w formularzu dla Laureatów nagród, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu) do przesłania danych, oświadczeń oraz oryginału Dowodu zakupu/oryginałów Dowodów zakupów wskazanych w pkt. 6.5 Regulaminu na adres biura Organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia otrzymania żądania (decyduje data otrzymania Dowodu zakupu przez Organizatora). Niedotrzymanie ww. warunków przez Laureata nagrody oznacza, że Laureat traci prawo do nagrody.

6.7 Laureaci nagród muszą zgłaszać/zamieszczać wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla ww. Laureatów na stronie internetowej pod adresem www.laureaci.smolar.pl, zgodnie z pkt. 6.5 Regulaminu, najpóźniej do dnia 25.08.2021 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od Laureatów nagród, decyduje data ich otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż do dnia 25.08.2021 r.

6.8 W przypadku niepodania Organizatorowi przez Laureata nagrody wymaganych danych i oświadczeń na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl do dnia 25.08.2021 r., lub niespełnienia przez Laureata ww. nagrody warunków przewidzianych w pkt. 3 i pkt. 4 Regulaminu niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

6.9 Nagrody zostaną wysłane do Laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej w terminie nie później niż do dnia 08.09.2021 r. W przypadku nieobecności Laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, pod którym będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z nagrodą do dnia 15.09.2021 r. Odbiór nagrody Laureat pokwituje swoim własnoręcznym podpisem.

6.10 Każda nagroda nieodebrana z winy Laureata lub z przyczyny leżącej po stronie Laureata do dnia 15.09.2021 r. pozostaje w dyspozycji Organizatora.

7. NAGRODY

7.1 Nagrodą I-go stopnia w Konkursie jest zestaw składający się z: wymarzonego głośnika VTECH KIDI oraz Brick Trick Podróże-Żuraw XL oraz pluszowego Treflika Studio Trefl Rodzina Treflików o wartości łącznej 508,00 zł (słownie: pięćset osiem złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do nagrody I-go stopnia Organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 56,44 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych 44/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody I-go stopnia wynosi 564,44 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery złote 44/100) brutto, przy czym część nagrody, jaką jest nagroda pieniężna w kwocie 56,44 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych 44/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. Łączna liczba wszystkich nagród I-go stopnia w Konkursie wynosi 1 (słownie: jedna) sztuka. Łączna wartość wszystkich nagród I-go stopnia w Konkursie wynosi 564,44 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery złote 44/100) brutto.

7.2 Nagrodą II-go stopnia w Konkursie jest zestaw składający się z: mikrofonu wschodzącej gwiazdy VTECH KIDI oraz pluszowego Treflika Studio Trefl Rodzina Treflików oraz gry Zig Zap o wartości łącznej 309,00 zł (słownie: trzysta dziewięć złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do nagrody II-go stopnia Organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 34,33 zł (słownie: trzydzieści cztery złote 33/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody II-go stopnia wynosi 343,33 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy złote 33/100), przy czym część nagrody, jaką jest nagroda pieniężna w kwocie 34,33 zł (słownie: trzydzieści cztery złote 33/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. Łączna liczba wszystkich nagród II-go stopnia w Konkursie wynosi 2 (słownie: dwie) sztuki. Łączna wartość wszystkich nagród II-go stopnia w Konkursie wynosi 686,66 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 66/100) brutto.

7.3 Nagrodą III-go stopnia w Konkursie jest zestaw składający się z: magicznego pamiętnika VTECH oraz pluszowego Treflika Studio Trefl Rodzina Treflików o wartości łącznej 199,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do nagrody III-go stopnia Organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 22,11 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 11/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody III-go stopnia wynosi 221,11 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych 11/100), przy czym część nagrody, jaką jest nagroda pieniężna w kwocie 22,89 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 89/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. Łączna liczba wszystkich nagród III-go stopnia w Konkursie wynosi 3 (słownie: trzy) sztuki. Łączna wartość wszystkich nagród III-go stopnia w Konkursie wynosi 663,33 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy złote 33/100) brutto. 7.4 Nagrodą IV-go stopnia w Konkursie jest zestaw składający się z: pluszowego Treflika Studio Trefl Rodzina Treflików oraz bramki PZPN_2020 marki Trefl o wartości łącznej 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100) brutto. Dodatkowo do nagrody IV-go stopnia Organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 14,44 zł (słownie: czternaście złotych 44/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody IV-go stopnia wynosi 144,44 zł (słownie: sto czterdzieści cztery złote 44/100), przy czym część nagrody, jaką jest nagroda pieniężna w kwocie 16,33 zł (słownie: szesnaście złotych 33/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. Łączna liczba wszystkich nagród IV-go stopnia w Konkursie wynosi 10 (słownie: dziesięć) sztuk. Łączna wartość wszystkich nagród IV-go stopnia w Konkursie wynosi 1.444,40 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści cztery złote 40/100) brutto.

7.5 Łączna liczba wszystkich nagród w Konkursie wynosi 16 (słownie: szesnaście) sztuk.

7.6 Łączna pula wszystkich nagród w Konkursie wynosi 3.358,83 zł (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 83/100).

7.7 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

8. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

8.1 Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród jest Komisja Konkursowa.

8.2 Komisja Konkursowa rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem.

9. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15). O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż do dnia 29.09.2021 r.

9.2 Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu podany w Zgłoszeniu do Konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

9.3 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 13.10.2021 r. (o zachowaniu terminu przez Organizatora decyduje data stempla pocztowego - data nadania). Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników, złożone wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

9.4 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania konkursu przez uczestników jest Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski (NIP: 7262214473), ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.

10.2 Administrator danych osobowych informuje, że:

a) dane osobowe pozyskane przez administratora danych osobowych w związku z organizacją niniejszego konkursu są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizacją konkursu,

b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c), lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,

c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie,

d) uczestnikowi przysługuje:

• prawo dostępu do podanych danych osobowych,

• prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres siedziby administratora, tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15 lub na adres e- mail: biuro@smolar.pl,

e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane, udostępnione przez administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia konkursu, tj. operatorom bramki sms, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których gromadzone są dane osobowe uczestników konkursu, podmiotom realizującym wykonanie nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym administratora danych osobowych prawnie i księgowo,

g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z konkursem, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

h) dane osobowe uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,

i) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 Organizator kontaktuje się z Uczestnikami tylko na potrzeby Konkursu.

11.2 Regulamin Konkursu będzie dostępny na Stronie internetowej Konkursu oraz na stronie internetowej Organizatora: www.smolar.pl/Konkurs-swietuj-z-treflikami, a także w biurze Organizatora: ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.

11.3 Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

11.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

• indywidualne ustawienia (konfiguracje sprzętowe i konfiguracje oprogramowania) urządzeń, przy pomocy których Uczestnicy biorą udział w Konkursie;

• za treść rozwiązania Zadania konkursowego;

• prawdziwość wszelkich oświadczeń składanych przez Uczestników Konkursu.

11.5 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

11.6 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Konkursem mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@smolar.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu (42) 636 90 97, lub (42) 636 90 93 w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi Uczestnik zgodnie z taryfą operatora).

ORGANIZATOR

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Konkursu „Wspólne świętowanie z Treflikami”

Wizualizacja przykładowego Dowodu zakupu wraz ze wskazaniem, gdzie znajduje się numer dowodu zakupu.