Regulamin konkursu „Pierwszy uśmiech”

 

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Pierwszy uśmiech” (dalej „Konkurs”) jest: spółka SMYK S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000643442, NIP 5252159820, REGON 016261640, kapitał zakładowy w wysokości 302.827.571 zł opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego. Konkurs jest realizowany w celu promocji sklepów sieci handlowej marki „SMYK Cały dla Małych!” oraz sklepu internetowego smyk.com.

3. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną czy audiotekstową, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.).

4. W Konkursie może wziąć udział każdy użytkownik serwisu Facebook odwiedzający fanpage marki Organizatora znajdujący się pod adresem: www.facebook.com/smykcom (zwany dalej „Fanpage”).

5. Z zastrzeżeniem ust 10 poniżej niniejszego §1 Regulaminu w Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w dniu Zgłoszenia konkursowego (i) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz (ii) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Konkurs przeznaczony jest tylko dla osób zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej). („Uczestnik Konkursu”).

6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedozwolone jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu innych osób. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie dobrowolne.

7. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przestrzegać regulaminu serwisu Facebook.

8. Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w §2 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poście Konkursowym („Zgłoszenie Konkursowe”).

9. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz akceptacją Regulaminu.

10. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

11. Konkurs trwa od dnia 12.07.2021 r. od chwili publikacji na Fanpage’u informacji o Konkursie („Post Konkursowy”) do dnia 20.07.2021 r. do godz. 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”) i składa się z jednego etapu

12. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, sponsorowany, administrowany, wspierany, powiązany ani stowarzyszony z serwisem Facebook lub podmiotami będącymi właścicielami tego serwisu.

13. W razie zaistnienia ważnych przyczyn, takich jak zmiana prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Uczestników Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w Poście Konkursowym.

 

§2. Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest dodanie pod Postem Konkursowym komentarza zawierającego zdjęcie przedstawiające zdjęcie pierwszego uśmiechu własnego dziecka oraz opis, jakie uczucia towarzyszyły temu widokowi. Dodanie komentarza, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowić będzie Zgłoszenie Konkursowe w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a treść tego komentarza zwana będzie w dalszej części Regulaminu „Pracą Konkursową”. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz akceptacją Regulaminu.

2. Po upływie Czasu Trwania Konkursu, w dniu 21.07.2021 r. trzyosobowa komisja konkursowa, złożona z wybranych przez Organizatora członków, dokona oceny Zgłoszeń Konkursowych wybierając spośród nich 5 (pięć) najciekawszych, najbardziej kreatywnych oraz najbardziej zgodnych z tematyką Konkursu Prac Konkursowych. Uczestnicy Konkursu, którzy zgłosili do Konkursu wybrane przez komisje Prace Konkursowe, będą zwani dalej „Laureatami”.

3. Uczestnik Konkursu może zamieścić dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych, ale może zostać Laureatem maksymalnie jeden raz, co oznacza, że przy przyznawaniu nagród będzie brana pod uwagę tylko najwyżej oceniona Praca Konkursowa danego Uczestnika Konkursu.

4. Komentarze umieszczone pod innymi postami Organizatora oraz komentarze usunięte spod Posta Konkursowego do dnia 10 sierpnia 2021 nie będą stanowiły Zgłoszenia Konkursowego. Usunięcie komentarza zawierającego Pracę Konkursową spod Posta Konkursowego oznacza wycofanie Zgłoszenia Konkursowego.

5. Każda Praca Konkursowa będzie oceniana oddzielnie.

6. Każde Zgłoszenie Konkursowe musi spełniać wymogi Pracy Konkursowej określone w niniejszym Regulaminie.

7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

8. Niedozwolone jest zgłaszanie do Konkursu Prac Konkursowych: a. o treści niezgodnej z prawem lub zasadami współżycia społecznego; b. naruszających dobre obyczaje, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, pornograficznym, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym, narodowym czy wyznaniowym; c. będących utworami, do których prawa autorskie przysługują osobie innej niż zgłaszający daną Pracę Uczestnik Konkursu; d. ujawniających tajemnice przedsiębiorstwa jakiegokolwiek podmiotu trzeciego; e. zawierających treści naruszające prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich); f. zawierających wizerunek osób trzecich, które nie wyraziły zgody na wykorzystanie Prac Konkursowych zawierających taki wizerunek na zasadach określonych niniejszym regulaminem; (w przypadku osób niepełnoletnich zgoda powinna zostać wyrażona przez przedstawiciela ustawowego takiej osoby); g. naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu lub postanowienia regulaminów serwisu Facebook, h. nie będących dziełem własnym zgłaszającego daną Pracę Konkursową Uczestnika Konkursu lub dziecka, dla którego taki Uczestnik Konkursu jest przedstawicielem ustawowym. Zdjęcia Konkursowe nie spełniające wymagań określonych w ust. 7 oraz 8 niniejszego § 2 Regulaminu nie będą brane pod uwagę w trakcie Konkursu, a Organizatorowi przysługuje prawo usunięcia komentarzy zawierających takie Prace Konkursowe.

9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych Prac Konkursowych w zakresie ich zgodności z niniejszym Regulaminem. Prace będą weryfikowane pod względem spełnienia warunków określonych w §2 punkt 1 „Pracy Konkursowej” oraz pod kątem prawnym – zawierania treści obscenicznych oraz takich, które mogą być uznane za obraźliwe. Prace Konkursowe zawierające treści niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa lub dobrymi obyczajami zostaną usunięte z Fanpage’a oraz wykluczone z Konkursu.

 

§3. Nagrody

1. Organizator przewidział nagrodzenie 5 (pięciu) Uczestników Konkursu, których Prace Konkursowe zostaną wybrane przez komisje konkursową w sposób określony w § 2 pkt 2.

2. Laureaci, których Prace Konkursowe zostały wyłonione jako zwycięskie w Konkursie otrzymają nagrody:

a) 1 (jeden) laureat za przyznanie 1 miejsca: 1 nagroda w postaci zestawu na który składają się wózek spacerowy Smiki, Thunder Pro + zestaw akcesoriów: Smiki, organizer z akcesoriami do wózka, Cool Club Torba bawełniana beżowa, Cool Club, Otulacz pielucha niemowlęcy, ecru, Kubuś Puchatek, 120x120 cm, Cool Club, Pieluchy tetrowe niemowlęce, 70x70cm, Kubuś Puchatek, zestaw, 3 szt., Cool Club, Kocyk niemowlęcy, 80x80 cm, biały, Kubuś Puchatek, Pampers, Aqua Pure, chusteczki nawilżane dla niemowląt, 9x48 szt.o łącznej wartości 927,64zł zł (dziewięćset dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) dalej „nagroda 1-go stopnia”.

b) 4 (czterech) laureatów za przyznanie od 2-go do 5go miejsca: każdy z laureatów otrzyma 1 (jedną) nagrodę w postaci zestawu na który składają się: Smiki, organizer z akcesoriami do wózka, Cool Club Torba bawełniana beżowa, Cool Club, Otulacz pielucha niemowlęcy, ecru, Kubuś Puchatek, 120x120 cm, Cool Club, Pieluchy tetrowe niemowlęce, 70x70cm, Kubuś Puchatek, zestaw, 3 szt., Cool Club, Kocyk niemowlęcy, 80x80 cm, biały, Kubuś Puchatek, Pampers, Aqua Pure, chusteczki nawilżane dla niemowląt, 9x48 szt. o łącznej wartości : 268,06zł zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem złotych sześć groszy) każda dalej „nagroda 2-go stopnia”

3. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody (w tym koloru zestawu), wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

 

§4. Ogłoszenie Laureatów oraz wydawanie nagród

1. Organizator skontaktuje się z Laureatami w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu poprzez wiadomość prywatną wysłaną w serwisie Facebook.

2. Laureat zobowiązany jest, w odpowiedzi na wiadomość, o której mowa w § 4 punt 1 Regulaminu wskazać Organizatorowi swoje imię i nazwisko oraz adres na terytorium Polski, pod który Organizator może dostarczyć Nagrodę.

3. W sytuacji w której Organizator nie będzie mógł skontaktować się z Laureatem poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebooku z przyczyn od niego niezależnych, w tym w sytuacji, gdy Laureat nie wskaże Organizatorowi danych, o których mowa w § 4 punt 2 Regulaminu, w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 4 punkt 1, prawa do nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, którego Praca Konkursowa zostanie wyłoniona w sposób określonych w § 2 ust 2.

4. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o wynikach Konkursu (ze wskazaniem nicków Laureatów oraz nagrodzonych Prac Konkursowych) w serwisie Facebook oraz wykorzystaniu zwycięskich Prac Konkursowych na Fanpage SMYK w postaci zdjęcia w tle.

6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest odpowiedzialny za zgodność z prawem Pracy Konkursowej oraz ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora, jak i osób trzecich za ewentualne szkody spowodowane zgłoszeniem Pracy Konkursowej do Konkursu.

7. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdyby zgłoszona Praca Konkursowa naruszała dobra osobiste osób trzecich.

8. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 Kodeksu Cywilnego i nabywcą majątkowych praw autorskich do Prac Konkursowych będących utworem, w związku z którymi przyznana została nagroda.

9. Warunkiem nabycia prawa do nagrody jest przeniesienie na Organizatora całości majątkowych praw autorskich (w tym wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby) nagrodzonej Pracy Konkursowej (jeżeli jest ona utworem) jak również upoważnienia Organizatora do wykonywania w imieniu nagrodzonego Uczestnika osobistych praw autorskich do nagrodzonej Pracy Konkursowej. Jeżeli Organizator nie skieruje do Laureata, w wiadomości, o której mowa w §4 pkt 1 Regulaminu propozycji zawarcia umowy, o której mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu 9 - Uczestnik Konkursu, który zgłosił nagrodzona Pracę Konkursową udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z nagrodzonej Pracy Konkursowej w sposób i na polach eksploatacji określonych w niniejszym punkcie 9, która to licencja jest udzielona pod warunkiem wydania Uczestnikowi nagrody, do czasu zawarcia przez strony umowy przenoszącej prawa autorskie, o której mowa w dalszej części niniejszego punktu 9. Uczestnik nie jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich, poza otrzymaną nagrodą. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika zawarcia z Organizatorem umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej Pracy Konkursowej, co będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez Organizatora Pracy Konkursowej na wszystkich wskazanych poniżej polach eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, w tym m.in. do (do wyboru przez Organizatora): a. utrwalania poprzez sporządzanie kopii Pracy Konkursowej oraz przenoszenie Pracy Konkursowej na wszelkiego rodzaju nośniki, jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu; b. zwielokrotniania Pracy Konkursowej, w tym sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika dowolną techniką, w szczególności techniką poligraficzną; c. wprowadzania Pracy Konkursowej do obrotu, jej sprzedaży, najmu, dzierżawy, odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania; d. digitalizacji, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego; e. rozpowszechnia, w tym droga emisji telewizyjnej, prowadzonej w sposób satelitarny lub naziemny, oraz poprzez emisje w sieci Internet (w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych); f. inkorporowania Pracy Konkursowej do innych utworów, w tym łączenia jej z innymi Pracami Konkursowymi; g. wykorzystania, w sposób określony w niniejszym punkcie 9 poszczególnych elementów składających się na Prace Konkursową, w tym łączenia takich elementów Pracy Konkursowej z innymi utworami; h. wykorzystanie we wszelkiej działalności reklamowej/promocyjnej, takiej jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS; i. publicznego udostępnienia Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; j. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań; k. wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby.

10. W sytuacji gdy nagrodzona Praca Konkursowa stanowi utwór, niezwarcie przez Uczestnika umowy, o której mowa w § 4 ust. Regulaminu skutkuje utratą prawa do nagrody. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim prawa do nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.

11. Laureat zawierając umowę, o której mowa w § 4 ust 9 Regulaminu lub udzielając licencji, o której mowa tamże, zapewnia, że korzystanie przez Organizatora z nagrodzonej Pracy Konkursowej, w sposób określony w §4 ust 5 i 9 Regulaminu nie będzie powodowało powstania roszczeń osób trzecich, w tym w zakresie wynagrodzenia z tytułu wykorzystania utworu lub artystycznego wykonania utworu.

 

§5. Reklamacje

1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w związku z Konkursem. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres e-mail klient@smyk.com z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź.

2. Reklamacje można składać przez cały Czas Trwania Konkursu oraz przez okres 30 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu.

3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 20 dni roboczych od daty ich otrzymania.

4. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył reklamację, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu 5 w żaden sposób nie ograniczają praw przysługującym konsumentom.

 

§6. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz osób, których wizerunek jest uwidoczniony na zdjęciach stanowiących Prace Konkursowe („Podmioty Danych Osobowych”) jest Organizator (dalej zwany także „ Administratorem”)

2. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych Osobowych („Dane Osobowe”) odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Administratorem poprzez adres email: klient@smyk.com oraz telefonicznie: 22 448-00-00.

4. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu: a. organizacji i przeprowadzenia Konkursu, b. wyłonienia oraz nagrodzenia Laureata, c. wykorzystania Pracy Konkursowej w sposób określony w § 4 punkt 5 Regulaminu (w zakresie wizerunków przedstawionych na zdjęciach stanowiących nagrodzone Prace Konkursowe) d. rozpoznania reklamacji,

5. Dane Osobowe będą przetwarzane poprzez następujące sposoby: a. zbieranie, b. utrwalanie, opracowywanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie, przeglądanie, łączenie, pobieranie, c. zmienianie modyfikowanie, d. przechowywanie, e. ujawnianie przez przesłanie oraz inne sposoby udostępniania, f. usuwanie, niszczenie.

6. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO) jako że przetwarzanie jest niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.

7. Ponadto, przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora może być niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu pozasądowym (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

8. W zakresie Danych Osobowych w postaci wizerunków przedstawionych na zdjęciach stanowiących nagrodzone Prace Konkursowe podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO) polegający na zapewnieniu Administratorowi możliwości korzystania ze zdjęć, do których prawa nabył na podstawie § 4 pkt. 9 Regulaminu.

9. W zakresie celów wskazanych w ust. 4 powyżej, Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Danych Osobowych: imię, nazwisko, nick w serwisie Facebook, dane adresowe wskazane przez Laureata w celu otrzymania nagrody, dane wskazane przez Laureata w celu rozliczenia podatku od nagrody, wizerunek utrwalony w Pracy Konkursowej.

10. Do Danych Osobowych przekazanych Administratorowi dostęp mogą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

11. Okres przechowywania danych osobowych Uczestników Konkursu zależy od podstawy prawnej przetwarzania tych danych: a. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres dwóch miesięcy po zakończeniu Konkursu. b. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Administratora do przechowywania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), dane te są przechowywane przez okres umożliwiający realizację tego obowiązku, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. c. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a po jego zakończeniu do upływu okresu przedawnienia określonych roszczeń. d. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości wykorzystania nagrodzonych zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku po zakończeniu Konkursu.

12. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13. Podmiotom Danych Osobowych przysługują następujące prawa: a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b. prawo do sprostowania swoich danych, c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w RODO; d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e. prawo do przenoszenia danych w przypadkach przewidzianych w RODO.

14. W celu wykonania powyższych uprawnień Podmiot Danych Osobowych, którego dane dotyczą, powinien wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: klient@smyk.com.

15. Podmiotom Danych Osobowych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych) gdy Podmiot Danych Osobowych uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

16. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, to jest osobę, z którą można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: prześlij email na adres dpo@smyk.com lub wyślij list (najlepiej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) na adres: Smyk S.A., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa.