REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „SMOK ZA SMOKA”

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Smok za Smoka” („Akcji”) jest SMYK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48 (02-672 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000643442 o kapitale zakładowym w wysokości 302 827 571 zł opłaconym w całości, posiadająca numer statystyczny REGON 016261640, posiadająca NIP 5252159820, wpisana do bazy danych o odpadach pod numerem BDO 000011599 („Organizator”).

2. Akcja ma charakter ogólnopolski i przeprowadzana jest w celu propagowania idei ochrony i kształtowania naturalnego środowiska przez promocję recyklingu tworzyw sztucznych, a także w celu promocji sklepów sieci SMYK Cały dla Małych!

3. Akcja obowiązuje w sklepach stacjonarnych prowadzonych przez Organizatora na terytorium Polski pod marką SMYK Cały dla Małych! („Sklepy”).

4. Akcja obowiązuje od 18.07.2022 do 01.08.2022 lub do wyczerpania zapasu Nagród, o ile nastąpi ono wcześniej („Czas Trwania Akcji”).

5. Akcja skierowana jest do osób będących uczestnikami programu lojalnościowego SMYK & spółka („Uczestnik Programu”) i nie będących pracownikami Organizatora lub osobami trwale współpracującymi z Organizatorem.

6. W ramach Akcji Uczestnik Programu (nie będący pracownikiem Organizatora lub osobą trwale współpracującą z Organizatorem), który w Czasie Trwania Akcji:

a. dokonał w jednym ze Sklepów zakupu o wartości minimum trzydzieści (30) złotych („Zakup”); oraz

b. podczas Zakupu wykorzystał swoją aktywną kartę programu lojalnościowego SMYK & spółka; oraz

c. podczas Zakupu przekazał kasjerowi smoczek spełniający wymogi określone w punkcie 9. poniżej otrzyma nagrodę wskazaną w punkcie 10.

7. Jeśli w ramach transakcji promocyjnej (Zakupu) zostanie użyty bon programu lojalnościowego SMYK & spółka lub inny bon, kod bądź kupon rabatowy to warunkiem skorzystania z promocji jest, by wartość Zakupu po użyciu bonu lub skorzystaniu z rabatu wynosiła minimum trzydzieści (30) złotych. Dla uniknięcia wątpliwości podkreśla się, że przez wartość Zakupu w rozumieniu niniejszego regulaminu rozumiana jest kwota faktycznie uiszczona przez Uczestnika za nabywane produkty.

8. Osoba, która spełni warunki określone w punktach 6 oraz 7 zwana będzie w dalszej części niniejszego Regulaminu „Uczestnikiem”.

9. Przekazywany w związku z Akcją smoczek powinien być czysty.

10. Nagrodą jest pluszowa maskotka o kształcie Smoka („Nagroda”). Organizator przewidział 14 980 (czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) Nagród. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę rzeczową.

11. Nagrody występują w trzech kolorach (niebieskim, zielonym i różowym). O kolorze Nagrody wydawanej danemu Uczestnikowi decyduje sprzedawca wydający Nagrodę na podstawie dostępności poszczególnych kolorów Nagród w Sklepie, w którym Nagroda jest wydawana. Uczestnik nie jest uprawniony do zastrzeżenia konkretnego koloru Nagrody.

12. Zakup lub doładowanie karty podarunkowej SMYK nie będzie stanowił Zakupu w rozumieniu niniejszego Regulaminu, co w szczególności oznacza, że taki zakup (lub doładowanie) nie będzie uprawniał do Nagrody.

13. Zakup może być opłacony dowolną formą płatności akceptowaną w Sklepie, przy czym bony wydawane w ramach programu lojalnościowego Smyk & spółka nie stanowi formy płatności.

14. Ze względu na konieczność prowadzenia ewidencji wydanych Nagród na paragonie dokumentującym Zakup Nagroda będzie uwidoczniona jako przedmiot o wartości jednego (1) grosza. Wartość Zakupu zostanie pomniejszona o 1 grosz.

15. W ramach jednej transakcji nie można otrzymać więcej niż jedną (1) Nagrodę, nawet jeżeli wartość Zakupu przekroczy sześćdziesiąt (60) złotych oraz kasjerowi przekazane zostaną dwa (2) lub więcej smoczków.

16. Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie 1 Nagrodę.

17. Smoczki zebrane przez Organizatora w ramach Akcji zostaną poddane procesowi recyklingu, a materiał uzyskany w ten sposób zostanie wykorzystany przy budowie placu zabaw wyłonionego w sposób określony w punkcie 18. („Plac Zabaw”).

18. Po zakończeniu Czasu Trwania Akcji, w terminie od 08.08.2022 do 29.08.2022 Organizator przeprowadzi na dedykowanej stronie internetowej https://program.smyk.com/program-lojalnosciowy/smokzasmoka głosowanie w sprawie wyboru miejsca (miejscowości), w którym powstanie Plac Zabaw. W ramach głosowania każdy użytkownik Internetu będzie mógł oddać głos na preferowaną przez siebie lokalizację Placu Zabaw poprzez wskazanie jednej z miejscowości wymienionych na stronie głosowania. W ciągu 24 godzin z jednego adresu IP będzie można oddać jeden głos. Zakazane jest generowanie podczas głosowania tzw. „sztucznego ruchu” oraz korzystanie w ramach głosowania z urządzeń, które automatycznie generują taki ruch.

19. W związku z głosowaniem, o którym mowa w punkcie 18. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe (adres IP) osób biorących udział w głosowaniu, w celu zapewnienia poprawności i rzetelności głosowania, w oparciu o swój uzasadniony interes polegający na możliwości przeprowadzenia wyborów lokalizacji Placu Zabaw w sposób określony niniejszym regulaminem. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim (adres IP) będą przetwarzane przez 24 godziny, a szczegółowe zasady związane z ich przetwarzaniem wskazane zostały w Polityce Prywatności Smyk (https://www.smyk.com/polityka-prywatnosci).

20. Reklamacje oraz zapytania dotyczące Akcji można zgłaszać do Organizatora poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem https://www.smyk.com/contacts lub mailowo na adres klient@smyk.com. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. Złożenie reklamacji nie wyłącza prawa do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.