Regulamin Akcji promocyjnej SMYK "Recenzja miesiąca"

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji promocyjnej SMYK pod tytułem „Recenzja miesiąca” (dalej „Konkurs”) jest: spółka SMYK S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000643442, NIP 5252159820, REGON 016261640, kapitał zakładowy w wysokości zł opłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego. Zgłoszone w konkursie Prace Konkursowe mogą być wykorzystywane przez Organizatora do promocji sklepu internetowego smyk.com oraz sprzedawanych tamże produktów.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regulacjom tam zawartym.
 4. W Konkursie może wziąć udział każdy zarejestrowany użytkownik sklepu internetowego smyk.com., („Uczestnik Konkursu”). Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedozwolone jest zamieszczanie recenzji (dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych) w imieniu innych osób.
 6. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przestrzegać regulaminu sklepu internetowego smyk.com.
 7. Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w §2 ust. 1 Regulaminu. („Zgłoszenie Konkursowe”).
 8. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz akceptacją jego Regulaminu.
 9. Konkurs trwa od dnia 29.06.2021 r. do dnia 29.07.2021r.  (dalej „Czas Trwania Konkursu”).
 10. W razie zaistnienia ważnych przyczyn, takich jak zmiana prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Uczestników Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie www.smyk.com.

§2. Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy zamieścić na stronie www.smyk.com recenzję dowolnego prezentowanego tamże produktu. Recenzja, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowić będzie Zgłoszenie Konkursowe w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a jej treść zwana będzie w dalszej części Regulaminu „Pracą Konkursową”.
 2. Po upływie Czasu Trwania Konkursu, trzyosobowa komisja konkursowa, złożona z wybranych przez Organizatora członków, dokona oceny Prac Konkursowych wybierając spośród nich 3 najciekawsze, najbardziej kreatywne oraz zawierających najbardziej wartościowe dla osób rozważających zakup danego produktu informacje Prace Konkursowe. Uczestnicy Konkursu, którzy zgłosili do Konkursu wybrane przez komisje Prace Konkursowe, będą zwani dalej „Laureatami”.
 3. Uczestnik Konkursu może zamieścić dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych, ale może zostać Laureatem maksymalnie jeden raz, co oznacza, że przy przyznawaniu nagród będzie brana pod uwagę tylko najwyżej oceniona Praca Konkursowa danego Uczestnika Konkursu.
 4. Usunięcie przez Uczestnika (w tym przez Organizatora na prośbę Uczestnika) recenzji zawierającej Pracę Konkursową przed dniem 29.07.2021 r. oznacza wycofanie Zgłoszenia Konkursowego i rezygnację z udziału w Konkursie. Uczestnik może usunąć recenzję poprzez wysłanie wiadomości na maila recenzje@smyk.com, wpisując w treści szczegóły dotyczące recenzji, która ma być usunięta.
 5. Każda Praca Konkursowa będzie oceniana oddzielnie.
 6. Każde Zgłoszenie Konkursowe musi mieć formę określoną w regulaminie sklepu internetowego smyk.com, niniejszym Regulaminie oraz udostępnionym w sklepie internetowym smyk.com formularzu recenzji.
 7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 8. Niedozwolone jest zgłaszanie do Konkursu Prac Konkursowych:
  1. o treści niezgodnej z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
  2. naruszających dobre obyczaje, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, pornograficznym, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym, narodowym czy wyznaniowym;
  3. będących utworami, do których prawa autorskie przysługują osobie innej niż zgłaszający daną Pracę Uczestnik Konkursu;
  4. ujawniających tajemnice przedsiębiorstwa jakiegokolwiek podmiotu trzeciego;
  5. zawierających treści naruszające prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich);
  6. zawierających dane osobowe jakichkolwiek osób
  7. postanowienia niniejszego Regulaminu lub postanowienia regulaminu sklepu internetowego smyk.com.
 9. Prace Konkursowe nie spełniające wymagań określonych w ust. 7 oraz 8 niniejszego § 2 Regulaminu nie będą brane pod uwagę w trakcie Konkursu, a Organizatorowi przysługuje prawo odmowy publikacji lub usunięcia recenzji zawierających takie Prace.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych Prac Konkursowych w zakresie ich zgodności z niniejszym Regulaminem. Prace będą weryfikowane w szczególności pod kątem zawierania treści obscenicznych oraz takich, które mogą być uznane za obraźliwe. Prace Konkursowe zawierające treści niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa lub dobrymi obyczajami zostaną usunięte ze sklepu internetowego smyk.com oraz wykluczone z Konkursu.

§3. Nagrody

 1. Organizator przewidział nagrodzenie 3 Uczestników Konkursu, których Prace Konkursowe zostaną wybrane przez komisje konkursową w sposób określony w § 2
 2. Laureaci, których Prace Konkursowe zostały wyłonione jako zwycięskie w Konkursie otrzymają  nagrody w postaci:
  1. elektronicznej karty podarunkowej Smyk o wartości 200 zł – za zajęcie pierwszego miejsca,
  2. elektronicznej karty podarunkowej Smyk o wartości 150 zł – za zajęcie drugiego miejsca,
  3. elektronicznej karty podarunkowej Smyk o wartości 100 zł – za zajęcie trzeciego miejsca,
 3. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 4. Zasady działania elektronicznych kart podarunkowych Smyk określone są w regulaminie dostępnym pod adresem: https://www.smyk.com/regulaminy/karta-podarunkowa

§4. Ogłoszenie Laureatów oraz wydawanie nagród

 1. Organizator skontaktuje się z Laureatami w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu poprzez wiadomość email wysłaną na adres mailowy zarejestrowany na koncie Laureata w sklepie internetowym smyk.com. Do wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie dołączona Nagroda.
 2. W sytuacji, w której Organizator nie będzie mógł skontaktować się z Laureatem przyczyn od niego niezależnych, na przykład w sytuacji, gdy wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim nie będzie mogła zostać dostarczona z powodu przepełnienia lub niedziałania adresu mailowego zarejestrowanego w koncie Laureata w sklepie internetowym smyk.com, Organizator, podejmie dwie dodatkowe próby skontaktowania się z Laureatem (każda próba będzie polegać na próbie doręczenia Laureatowi wiadomości, o której mowa w ust. 1 niniejszego §4, a odstęp pomiędzy kolejnymi próbami będzie wynosił, co najmniej 5 dni). Jeżeli pomimo podjęcia dodatkowych prób, o których mowa w zdaniu poprzednim Organizator nadal nie będzie mógł skontaktować się z Laureatem, prawa do nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, którego Praca Konkursowa zostanie wyłoniona w sposób określonych w § 2 ust 2.
 3. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią, (co nie wyklucza późniejszego przekazania nagrody przez Laureata osobie trzeciej).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o wynikach Konkursu (ze wskazaniem nicków Laureatów oraz treści nagrodzonych Prac Konkursowych) w serwisie Facebook, na fanpage Organizatora, w sklepie internetowym smyk.com oraz w komunikacji przekazywanej osobom, które zapisały się na newsletter Organizatora, na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.
 5. Uczestnik Konkursu jest odpowiedzialny za zgodność z prawem Pracy Konkursowej oraz ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora, jak i osób trzecich za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem Pracy Konkursowej w sklepie internetowym smyk.com oraz w kanałach wskazanych w ust. 4 powyżej.
 6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdyby zgłoszona Praca Konkursowa naruszała dobra osobiste osób trzecich.
 7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 Kodeksu Cywilnego i nabywcą majątkowych praw autorskich do Prac Konkursowych będących utworem, w związku, z którymi przyznana została nagroda.
 8. Warunkiem nabycia prawa do nagrody jest przeniesienie na Organizatora całości majątkowych praw autorskich (w tym wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby) nagrodzonej Pracy Konkursowej, (jeżeli jest ona utworem) jak również upoważnienia Organizatora do wykonywania w imieniu nagrodzonego Uczestnika osobistych praw autorskich do nagrodzonej Pracy Konkursowej.
  Jeżeli Organizator nie skieruje do Laureata, w wiadomości, o której mowa w §4 pkt 1 Regulaminu propozycji zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim Uczestnik Konkursu, który zgłosił nagrodzona Pracę Konkursową udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z nagrodzonej Pracy Konkursowej w sposób i na polach eksploatacji określonych w niniejszym punkcie 8, która to licencja jest udzielona pod warunkiem wydania Uczestnikowi nagrody i w zamian za nagrodę.
  Uczestnik nie jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich, poza otrzymaną nagrodą. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika zawarcia z Organizatorem umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej Pracy Konkursowej, co będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez Organizatora Pracy Konkursowej na wszystkich wskazanych poniżej polach eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, w tym m.in. do (do wyboru przez Organizatora):
  1. utrwalania poprzez sporządzanie kopii Pracy Konkursowej oraz przenoszenie Pracy Konkursowej na wszelkiego rodzaju nośniki, jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu;
  2. zwielokrotniania Pracy Konkursowej, w tym sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika dowolną techniką, w szczególności techniką poligraficzną;
  3. wprowadzania Pracy Konkursowej do obrotu, jej sprzedaży, najmu, dzierżawy, odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania;
  4. digitalizacji, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego;
  5. rozpowszechnia, w tym droga emisji telewizyjnej, prowadzonej w sposób satelitarny lub naziemny, oraz poprzez emisje w sieci Internet (w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych);
  6. inkorporowania Pracy Konkursowej do innych utworów;
  7. wykorzystania, w sposób określony w niniejszym punkcie 8 poszczególnych elementów składających się na Prace Konkursową, w tym łączenia takich elementów Pracy Konkursowej z innymi utworami;
  8. wykorzystanie we wszelkiej działalności reklamowej/promocyjnej, takiej jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS;
  9. publicznego udostępnienia Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  10. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań;
  11. wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby.
 9. W sytuacji, gdy nagrodzona Praca Konkursowa stanowi utwór, nie zawarcie przez Uczestnika umowy, o której mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu skutkuje utratą prawa do nagrody. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim prawa do nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.
 10. Laureat zawierając umowę, o której mowa w § 4 ust 8 Regulaminu lub udzielając licencji, o której mowa tamże, zapewnia, że korzystanie przez Organizatora z nagrodzonej Pracy Konkursowej, w sposób określony w §4 ust 8 Regulaminu nie będzie powodowało powstania roszczeń osób trzecich, w tym w zakresie wynagrodzenia z tytułu wykorzystania utworu lub artystycznego wykonania utworu.
 11. Nawet w razie wypowiedzenia lub wygaśnięcia licencji, o której mowa w §4 ust. 8 Organizator nie będzie miał obowiązku usunięcia nagrodzonej Pracy Konkursowej z materiałów lub kanałów, na których taka Praca Konkursowa została zamieszczona w okresie obowiązywania licencji.

§5. Reklamacje

 1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w związku z Konkursem. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres e-mail: recenzje@smyk.com z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź.
 2. Reklamacje można składać przez cały Czas Trwania Konkursu oraz przez okres 30 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu.
 3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 20 dni roboczych od daty ich otrzymania.
 4. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył reklamację, wiadomością email wysłaną na adres zarejestrowany w koncie Uczestnika w sklepie internetowym smyk.com.
 5. Postanowienia niniejszego § 5 w żaden sposób nie ograniczają praw przysługującym konsumentom.

§6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu („Podmioty Danych Osobowych”) jest Organizator (dalej zwany także „ Administratorem”)
 2. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych Osobowych („Dane Osobowe”) odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).
 3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Administratorem po-przez adres email: klient@smyk.com oraz telefonicznie: 22 448-00-00.
 4. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
  2. wyłonienia oraz nagrodzenia Laureata,
  3. wykorzystania Pracy Konkursowej w sposób określony w § 4 punkt 8 Regulaminu
  4. rozpoznania reklamacji.
 5. Dane Osobowe będą przetwarzane poprzez następujące sposoby: a. zbieranie, b. utrwalanie, opracowywanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie, przeglądanie, łączenie, pobieranie, c. zmienianie modyfikowanie, d. przechowywanie, e. ujawnianie przez przesłanie oraz inne sposoby udostępniania, f. usuwanie, niszczenie.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO) jako że przetwarzanie jest niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.
 7. Ponadto, przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora może być niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu pozasądowym (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 8. W zakresie celów wskazanych w ust. 4 powyżej, Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Danych Osobowych: imię, nazwisko, nick w sklepie internetowym smyk,com, adres email, treść Zgłoszenia Konkursowego.
 9. Do Danych Osobowych przekazanych Administratorowi dostęp mogą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Okres przechowywania danych osobowych Uczestników Konkursu zależy od podstawy prawnej przetwarzania tych danych:
  1. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres dwóch miesięcy po zakończeniu Konkursu.
  2. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Administratora do przechowywania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), dane te są przechowywane przez okres umożliwiający realizację tego obowiązku, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji danego interesu, a po jego zakończeniu do upływu okresu przedawnienia określonych roszczeń.
 11. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. Podmiotom Danych Osobowych przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w RODO;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach przewidzianych w RODO.
 13. W celu wykonania powyższych uprawnień Podmiot Danych Osobowych, którego dane dotyczą, powinien wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: klient@smyk.com.
 14. Podmiotom Danych Osobowych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorcze-go (Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych) gdy Podmiot Danych Osobowych uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, to jest osobę, z którą można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: prześlij email na adres dpo@smyk.com lub wyślij list (najlepiej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) na adres: Smyk S.A., ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa.