Konkurs „Możesz być kim chcesz z Barbie”

 

§1POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs promocyjny pod nazwą „Możesz być kim chcesz z Barbie” (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest na zlecenie firmy Mattel Sp. z .o.o. przez Panorama Maria Jakubowska, ul. W. Czumy 12/7, 01-355 Warszawa, NIP: 824-000-37-46 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu, zasady uczestnictwa w Konkursie, nagrody, sposób wyłonienia Zwycięzców Konkursu oraz przekazania im przyznanych nagród a także tryb reklamacji.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na www.smyk.com.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym, że nie mogą one pogarszać sytuacji uczestnika, który przystąpił do konkursu przed dokonaniem zmiany.
 5. Konkurs organizowany jest we wszystkich sklepach sieci SMYK w Polsce oraz wsklepie internetowym www.smyk.com.
 6. Konkurs będzie trwał w dniach od 5.05.2016 do 31.05.2016.

§2WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs dostępny jest dla osób fizycznych, które w dniu rozpoczęcia Konkursu mają ukończone 18 lat oraz zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. (dalej „Uczestnik”), którym podczas udziału w konkursie będzie towarzyszyć przynajmniej jedno dziecko w wieku od 3 do lat 10.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora, ani osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin, za których uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia bądź faktycznego wspólnego pożycia.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. odwiedzenie dowolnego sklepu SMYK lub strony www.smyk.com w okresie od 5.05.2016 r. do 31.05.2016 r. i dokonanie zakupu dowolnego produktu marki „Barbie” firmy Mattel.
  2. Zarejestrowanie paragonu bądź faktury dokumentującej zakup, o którym mowa w lit.a) poprzez wysłanie najpóźniej w dn. 31.05.2016 r. do godz. 23.59.59 SMSa NA NUMER: 7043 (decyduje moment wpływu SMS’a na serwer, koszt SMS’a wynosi 0,62 zł brutto, jeden SMS=160 znaków wraz ze spacjami) z podaniem w treści : „BRB. numeru paragonu bądź faktury oraz treści odpowiedzi stanowiącej wykonanie zadania konkursowego polegającego na udzieleniu przez Dziecko odpowiedzi na pytanie : „ KIM CHCESZ BYĆ”. Odpowiedź krótko uzasadnij ( całość max. 160 znaków).
  3. W odpowiedzi Uczestnik otrzyma SMS’a o treści: „Dziękujemy! Twoje zgłoszenie do konkursu „Możesz być kim chcesz z Barbie” zostało przyjęte.”
 4. Do udziału w Konkursie można przystąpić jeden raz. Ta sama osoba może wygrać tylko jedną nagrodę.
 5. Do osób, których odpowiedzi na pytanie konkursowe zostały uznane przez Komisję, jako najbardziej oryginalne i zabawne, zostanie skierowany SMS z prośbą o przesłanie na adres mailowy: konkurs@agencjapanorama.pl następujących danych:
  1. skan paragonu bądź faktury dokumentującej zakup produktu marki „Barbie”, o którym mowa w ust.3 lit.b powyżej.
  2. dane osoby – uczestnika konkursu: imię i nazwisko, PESEL lub NIP.
  3. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej ( e-mail)
 6. Uczestnik konkursu, który nie uzyskał w nim miejsca premiowanego nagrodą, może zapoznać się z wynikami konkursu oraz uzasadnieniem decyzji Komisji poprzez pocztę elektroniczną: e-mail: konkurs@agencjapanorama.pl
 7. Organizator skontaktuje się z każdym ze Zwycięzców Konkursu w dniach od 1.06 do 10.06 telefonicznie lub pocztą elektroniczną w celu przekazania informacji o uzyskanej nagrodzie.
 8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 oraz 8 powyżej, Organizator podejmował będzie próby skontaktowania się nie więcej niż 3-krotnie. Bezskuteczność kontaktu podejmowanego w tym trybie jest podstawą do zdyskwalifikowania uczestnika z udziału w Konkursie i przyznania nagrody innemu uczestnikowi.

§3 INFORMACJE O NAGRODACH

 1. Nagrodami w Konkursie są: 2 x voucher na wakacje o wartości brutto 5000 zł każdy oraz 8 x Tablet Samsung Tab 3 lite VE 8gb wifi o wartości brutto 379 zł każdy.
 2. Nagrody zostaną doręczone zwycięzcom przesyłką kurierską. Wysyłka nagród nastąpi nie później niż w dniu 30.06.2016.
 3. Każdy Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do pokwitowania odbioru nagrody poprzez podpisanie dokumentu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Nagrody nie podlegają zamianie na gotówkę.

§4 PRAWA AUTORSKIE

 1. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik potwierdza, że reprezentuje bez ograniczeń prawa autorskie do wypowiedzi stanowiącej odpowiedź na pytanie konkursowe wraz z prawem udostępniania tych praw bez naruszenia jakichkolwiek interesów osób trzecich.
 2. Ponadto, przesyłając odpowiedź na pytanie konkursowe Uczestnik wyraża tym samym zgodę na nieodpłatne, jednorazowe, opublikowanie tej odpowiedzi przez Organizatora w ramach tego Konkursu.

§5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z konkursem oraz w celach dowodowych i statystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania, aby zostały usunięte.
 2. Dane osobowe po zakończeniu Konkursu zostaną niezwłocznie usunięte albo poddane anonimizacji zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Pokwitowania odbioru nagród pozostaną w dokumentacji finansowej Organizatora Konkursu przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
 4. Przystępując do udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych wyłącznie w celach wynikających z udziału w Konkursie.

§6 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Panorama Maria Jakubowska, ul. W. Czumy 12/7, 01-355 Warszawa lub mailowo na adres: konkurs@agencjapanormama.pl z dopiskiem KONKURS „Barbie” w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu tj. do dnia 8.06.2016 r. (decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora). Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane zgłaszającego reklamację, dane podane przy rejestracji do udziału w Konkursie ( NICK oraz telefon lub e-mail) oraz przyczynę reklamacji.
 2. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, nie będą rozpatrywane.
 3. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona indywidualnie przez Organizatora w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik, który złożył reklamację, zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia pisemnie najpóźniej w ciągu 14 dni od upływu powyższego terminu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania sił wyższych (np. klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Regulaminem.
 2. Nagrody konkursowe o wartości powyżej 760 zł podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg stawki 10% ( art.30 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem podatku jest Organizator, który jest także obowiązany wystawić PIT 8AR i dostarczyć go do właściwego Urzędu Skarbowego.