Regulamin akcji marketingowej „Casting na twarz SMYKA”

§1Postanowia ogólne

 1. Organizatorem akcji marketingowej „Casting na twarz SMYKA” (dalej „Casting”) jest GonnaBe s.c. T. Strejlau, M. Korulczyk, R. Korulczyk, ul. Łomiańska 6A, 01-685 Warszawa, NIP 524-24-39-802, Regon 015255435 (dalej „Organizator” lub „GonnaBe”).
 2. Organizator działa na zlecenie SMYK Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa oraz spółek wchodzących w skład GRUPY SMYK, tj. Smyk All for Kids SRL w Rumunii, Paritet Smyk LLC na Ukrainie, OOO Smyk Rus w Rosji oraz Spiele Max AG w Niemczech (dalej łącznie „SMYK”).
 3. Warunki uczestnictwa w akcji marketingowej określa niniejszy Regulamin.
 4. Casting jest przeprowadzany w formie elektronicznej w dniach 25–29.05.2016 r.
 5. Celem Castingu jest wyłonienie dzieci (dalej „Uczestnicy”), które zostaną zaproszone do udziału w sesji zdjęciowej kolekcji ubrań marki Cool Club na sezon jesień/zima 2016.
 6. Czas trwania Castingu wraz z poinformowaniem Zwycięzców i procesem reklamacyjnym obejmuje okres od dnia 25.05.2016 r. do dnia 19.06.2016 r.

§2Zasady castingu

 1. Casting skierowany jest do chłopców i dziewcząt o wzroście: 60–68 cm.
 2. Warunkiem udziału dziecka w Castingu jest:
  1. Przesłanie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka e-maila ze zgłoszeniem dziecka na adres: casting@gonnabe.pl do dnia 29.05.2016 r. do godziny 23:59.
  2. Podanie w temacie e-maila PŁCI dziecka i MIEJSCOWOŚCI zamieszkania.
  3. Dołączenie do zgłoszenia 2 fotografii dziecka, z których jedna powinna przedstawiać twarz, a druga sylwetkę. Zgłoszenia zawierające więcej niż 2 fotografie nie będą brane pod uwagę.
  4. Podanie w zgłoszeniu następujących danych: imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka, jego wzrost, kontaktowy adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
  5. Wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie danych osobowych opiekuna prawnego i dziecka przez Organizatora i SMYK na potrzeby przeprowadzenia Castingu, poprzez umieszczenie w treści e-maila ze zgłoszeniem klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu przez GonnaBe s.c. z siedzibą w Warszawie, 01-685, ul. Łomiańska 6A, zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia akcji marketingowej „Casting na twarz SMYKA””.
 3. Przesłanie wszystkich danych wymaganych w pkt. 8.2-8.5 jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do wzięcia udziału w Castingu. Otrzymane dane nie będą nigdzie publikowane ani wykorzystywane w żaden inny sposób.
 4. Udział w Castingu jest dobrowolny i nie wiąże się z jakimkolwiek wynagrodzeniem dla dziecka czy jego opiekunów prawnych.
 5. Warunki uczestnictwa w Castingu określa niniejszy Regulamin. Opiekun prawny powinien przed przystąpieniem do Castingu zapoznać się z Regulaminem. Udział dziecka zgłoszonego przez opiekuna prawnego w Castingu oznacza, że opiekun prawny Uczestnika zapoznał się z treścią Regulaminu, zrozumiał go i zaakceptował jego warunki.
 6. W terminie do 01.06.2016 r. Organizator na podstawie nadesłanych zdjęć wyłoni do 8–10 dzieci najbardziej, jego zdaniem, odpowiednich do sesji zdjęciowej na potrzeby kampanii Cool Club, o której mowa w pkt. 5 Regulaminu.
 7. Opiekunowie prawni wybranych dzieci zostaną powiadomieni o wyborze dziecka do sesji telefonicznie w terminie do 03.06.2016 r. oraz zaproszeni na sesję zdjęciową. Potwierdzenie wyboru dziecka do sesji zostanie także wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail opiekuna prawnego dziecka, podany w zgłoszeniu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktowania się tylko z opiekunami prawnymi dzieci wybranych do sesji.
 9. Opiekun prawny dziecka wybranego do sesji ma prawo zrezygnować z niej bez podania przyczyny, nie ma natomiast prawa zrzeczenia się udziału w sesji na rzecz osoby trzeciej ani żądania zamiany przyznanego prawa do udziału w sesji zdjęciowej na jakiekolwiek wynagrodzenie czy inną nagrodę świadczenie. Z tytułu rezygnacji z udziału w sesji zdjęciowej rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
 10. Informacja o wynagrodzeniu za udział w sesji zdjęciowej zostanie przekazana opiekunowi prawnemu wraz z informacją o wybraniu dziecka podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 13.

§3Sesja zdjęciowa

 1. Sesja zdjęciowa odbędzie się w dniu 09.06.2016 r. w Warszawie. Dokładne godziny, miejsce i warunki finansowe sesji zostaną podane opiekunowi prawnemu dziecka podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 13, a także potwierdzone drogą mailową.
 2. Warunkiem udziału w sesji zdjęciowej jest wyrażenie przez opiekunów prawnych dziecka mającego wziąć udział w sesji zezwolenia na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Organizatora oraz przez SMYK, w tym także przez podmioty współpracujące ze SMYKIEM na podstawie umowy franczyzowej lub podobnej, wizerunku tego dziecka, utrwalonego w trakcie sesji, w materiałach promocyjnych, reklamowych, marketingowych, informacyjnych i prasowych, w tym w szczególności w prasie i Internecie, telewizji oraz na ulotkach, plakatach i banerach, bez ograniczenia co do czasu i terytorium. Wyrażenie przedmiotowej zgody następuje poprzez podpisanie przed rozpoczęciem sesji zdjęciowej umowy licencyjnej na wykorzystanie wizerunku, zawierającej szczegółowe warunki udziału w ww. sesji.
 3. Po sesji zdjęciowej każdy z Uczestników otrzyma wybrane, nieobrobione graficznie zdjęcia, a Uczestnicy, których wizerunek zostanie wykorzystany w kampanii reklamowej, także zdjęcia obrobione.
 4. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w sesji, którzy po odbyciu się sesji zdjęciowej otrzymają zdjęcia powstałe podczas tej sesji, uprawnieni będą jedynie do ich wykorzystania do użytku osobistego. Opiekunowie prawni Uczestników przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, iż zakazane jest czerpanie jakichkolwiek korzyści finansowych z otrzymanych zdjęć.
 5. Organizacją sesji zdjęciowej i nagrania zajmuje się Organizator.
 6. Udział w sesji zdjęciowej nie gwarantuje wykorzystania wizerunku dziecka w kampanii reklamowej ubrań Cool Club, o której mowa w pkt. 5.

§4Reklamacje

 1. Opiekunowie prawni Uczestników mają prawo, w terminie do 19.06.2016 r., do składania reklamacji co do przebiegu Castingu i jego wyników. Wszelkie uwagi i reklamacje należy kierować wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: GonnaBe s.c., ul. Łomiańska 6A, 01-685 Warszawa. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać: imię i nazwisko opiekuna prawnego Uczestnika, imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie przesłane reklamującemu pocztą na adres opiekuna prawnego w terminie 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§4Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z udziału w Castingu będą rozpatrywane przez sąd powszechny.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.smykgroup.com oraz u Organizatora podczas trwania Castingu, w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 1 i 4.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w Castingu i sesji zdjęciowej. Opiekunom prawnym Uczestników przysługuje prawo do wglądu do treści ich danych i treści danych ich dzieci, prawo do ich poprawiania i usunięcia, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych skutkuje pozbawieniem dziecka prawa do uczestnictwa w Castingu.

Program SMYK & Spółka

Okazje cenowe