Regulamin promocji konsumenckiej

"WYPRÓBUJ ZA DARMO I POKOCHAJ EKO!"

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „WYPRÓBUJ ZA DARMO I POKOCHAJ EKO!”, zwanej dalej "promocją".

 

1.2. Organizatorem promocji jest Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, www.smolar.pl, zwany dalej „organizatorem”, działający na zlecenie Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie
.

1.3. Promocja trwa od dnia 10.03.2022 r. do dnia 10.04.2022 r. albo do wyczerpania całkowitej puli zwrotów, która wynosi łącznie 2.496 (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) sztuk. Promocja została podzielona na 32 (słownie: trzydzieści dwa) etapy dzienne. Etap dzienny promocji odpowiada każdemu dniu trwania promocji, tj. od dnia 10.03.2022 r. do dnia 10.04.2022 r., i trwa od godziny 00:00:00 danego dnia trwania promocji do godziny 23:59:59 tego dnia. Pierwszy etap dzienny promocji odbędzie się w pierwszym dniu trwania promocji, tj. 10.03.2022 r., natomiast ostatni etap dzienny promocji przypada na ostatni dzień trwania promocji, tj. 10.04.2022 r.

 

Pula zwrotów w każdym etapie dziennym wynosi 78 (słownie: siedemdziesiąt osiem) sztuk, z tym zastrzeżeniem, że zwroty nieprzyznane/niewydane w danym etapie dziennym przechodzą do kolejnego etapu dziennego i zwiększają pulę zwrotów w kolejnym etapie dziennym (np. jeżeli zwrot nie zostanie przyznany/wydany w pierwszym etapie dziennym to ww. zwrot z pierwszego etapu dziennego przechodzi do kolejnego etapu dziennego (tj. drugiego etapu dziennego) i zwiększa pulę zwrotów przewidzianą w tym etapie dziennym). Opisany powyżej schemat stosuje się odpowiednio do analogicznych sytuacji w kolejnych etapach dziennych.
W całym okresie promocji, tj. od dnia 10.03.2022 r. do dnia 10.04.2022 r., pula zwrotów wynosi maksymalnie 2.496 (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) sztuk.

Zwroty pieniędzy są realizowane w każdym etapie dziennym promocji według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania puli zwrotów w danym etapie dziennym. Organizator powiadomi o ewentualnym wyczerpaniu puli zwrotów na stronie internetowej promocji pod adresem: www.wyprobujnaturebox.pl.

 

1.4. W promocji bierze udział każdy jednorazowy zakup minimum jednego produktu promocyjnego (o którym mowa w pkt. 1.5 regulaminu) dokonany w okresie od dnia 10.03.2022 r. do dnia 10.04.2022 r. i udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu. Przez dzień zakupu uważa się dzień oznaczony jako data sprzedaży na dowodzie zakupu produktu promocyjnego.

 

1.5. Promocja dotyczy wybranych produktów marki Nature Box, dostępnych
i zakupionych w sprzedaży detalicznej (w sklepach stacjonarnych lub internetowych)  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zwanych dalej "produktami promocyjnymi" lub „produktami”. Szczegółowa lista produktów promocyjny biorących udział w niniejszej promocji znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.

 

1.6. Strona internetowa promocji - www.wyprobujnaturebox.pl

 

1.7. Zwrot pieniędzy – zwrot środków pieniężnych przeznaczonych przez uczestnika (faktycznie zapłaconych) na zakup dowolnie wybranego jednego produktu promocyjnego w wysokości kwoty widniejącej na zgłoszonym przez uczestnika oryginale dowodu zakupu, jednak nie wyższej niż maksymalna kwota zwrotu, tj. 25,00 zł (słownie:dwadzieścia pięć złotych 00/100) brutto. Niniejszy zwrot dokonywany jest przez organizatora na wskazany przez uczestnika rachunek bankowy (którego posiadaczem jest uczestnik) na podstawie prawidłowo wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej promocji, zgodnie z pkt. 3.1 oraz pkt. 3.2 regulaminu, pod warunkiem spełnienia przez uczestnika obowiązku wynikającego z pkt. 3.10 regulaminu. Jeden uczestnik może otrzymać w całym okresie trwania promocji maksymalnie jeden zwrot pieniędzy za jeden dowolnie wybrany przez siebie produkt promocyjny, zwany dalej „zwrotem”.

 

1.8. W promocji biorą udział wyłącznie produkty promocyjne nabyte przez uczestnika w punkcie sprzedaży (sklepie stacjonarnym, internetowym) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania promocji zgodnie z pkt. 1.4 regulaminu.
W przypadku zakupu produktu promocyjnego w sklepie internetowym warunkiem udziału w promocji jest dokonanie zakupu i zrealizowanie dostawy produktu promocyjnego w okresie od dnia 10.03.2022 r. do dnia 10.04.2022 r., tj. do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń do promocji.

W promocji nie będą brały udziału produkty, których wprowadzenie do obrotu narusza prawo, w szczególności produkty podrobione.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

2.1. Z zastrzeżeniem pkt. 2.3 regulaminu, w promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, posiada adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwana dalej uczestnikiem.

Przez uczestnika rozumie się osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby promocji. Działania polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień regulaminu
i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia takiego uczestnika z promocji, z uwagi na nieuczciwe i naruszające postanowienia regulaminu działania uczestnika.

 

2.2. Osoba zgłaszająca udział w promocji może uczestniczyć w promocji wyłącznie
w imieniu własnym i na własną rzecz oraz musi dokonać zakupu produktu promocyjnego i posiadać oryginał dowodu zakupu.

 

2.3. Z promocji wyłączone są podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nabywające produkt promocyjny w ramach prowadzonej działalności. Ponadto, uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy firmy: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o., Henkel Polska Sp. z o.o. Powyższy zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 

2.4. Uczestnik przed przystąpieniem do promocji powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik, przystępując do promocji, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w promocji.

 

3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

 

3.1.W celu wzięcia udziału w promocji uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:a. kupić jednorazowo w czasie trwania promocji dowolnie wybrany produkt promocyjny, zgodnie z zapisami pkt. 1.4 i pkt. 1.5 regulaminu,

 1. a. kupić jednorazowo w czasie trwania promocji dowolnie wybrany produkt promocyjny, zgodnie z zapisami pkt. 1.4 i pkt. 1.5 regulaminu,
 2. b. dokonać zapłaty za produkt promocyjny,
 3. c. koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu produktu promocyjnego
  do dnia 24.06.2022 r. (w przypadku gdy dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu wielu produktów promocyjnych, uczestnik jest uprawniony do dokonania wyłącznie jednego zgłoszenia jednego dowolnie wybranego produktu promocyjnego),
 4. d. wypróbować produkt promocyjny,
 5. e. dokonać prawidłowego zgłoszenia do promocji, poprzez stronę internetową promocji (wypełniając formularz zgłoszeniowy do promocji). Zgłoszenie musi być dokonane w terminie od godziny 00:00:00 dnia 10.03.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 10.04.2022 r. (przed wyczerpaniem puli zwrotów), zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt. 3.2 regulaminu.

 

3.2. Zgłoszenie musi być dokonane na stronie internetowej promocji w terminie od godziny 00:00:00 dnia 10.03.2022 r. do godziny 23:59:59 dnia 10.04.2022 r. (przed wyczerpaniem puli zwrotów) pod rygorem odmowy zwrotu pieniędzy oraz musi zawierać łącznie następujące elementy i informacje (formularz zgłoszeniowy):

 • - imię i nazwisko uczestnika,
 • - adres korespondencyjny uczestnika,
 • - adres poczty elektronicznej uczestnika (tzw. e-mail),
 • - numer rachunku bankowego uczestnika prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy (posiadaczem rachunku bankowego musi być uczestnik),
 • - datę dokonania zakupu promocyjnego (patrz załącznik nr 2),
 • - numer dowodu zakupu promocyjnego (tzw. numer paragonu, znajdujący się najczęściej z prawej strony paragonu, na linii daty dokonania zakupu promocyjnego bądź numer innego dowodu zakupu, załącznik nr 2 do regulaminu zawiera wizualizację przykładowego paragonu fiskalnego, na której zaznaczono elipsą numer dowodu zakupu w rozumieniu regulaminu),
 • - wskazanie NIP-u sklepu promocyjnego (patrz załącznik nr 2),
 • - rodzaj produktu promocyjnego zakupionego przez uczestnika, wskazanego jako ten za który ma być dokonany zwrot pieniędzy,
 • - cena zakupu produktu promocyjnego, wynikająca ze zgłaszanego dowodu zakupu produktu promocyjnego,
 • - udzielenie przez uczestnika odpowiedzi na pytania ankietowe,
 • - załączenie skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu produktu promocyjnego dokonanego w czasie trwania promocji (paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) zawierający: datę zakupu, nazwę sklepu, cenę oraz nazwę produktu promocyjnego. Plik z załączonym dowodem zakupu nie może przekraczać wielkości 5 MB i musi być wykonany w formacie jpg, png lub gif,
 • - akceptację regulaminu promocji, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola
  w formularzu zgłoszeniowym, o następującej treści:

 

 „Zapoznałam/-em się z regulaminem promocji konsumenckiej „WYPRÓBUJ ZA DARMO I POKOCHAJ EKO!”, w tym z zawartą w nim klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego treść.”.

 • - dokonanie prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA celem, którego jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to np. konieczność zaznaczenia pola kontrolnego (przycisku wyboru) lub wykonania zadania, w tym m. in. przepisanie kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej promocji lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka / obrazków).
   

Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej promocji w terminie wynikającym z postanowień regulaminu, zmniejsza pulę zwrotów.

 

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego organizator prosi o dokładne sprawdzenie danych i informacji zamieszczanych ww. formularzu.

 

3.3. W momencie przyjęcia przez system organizatora wypełnionego na stronie internetowej promocji formularza zgłoszeniowego, uczestnik dokonujący zgłoszenia otrzyma komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia, poprzez wyświetlenie informacji na stronie internetowej promocji oraz dodatkowo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie wysłane uczestnikowi poprzez wiadomość e-mail na wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości - śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika. Każdy uczestnik promocji zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość
e-mail od organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.

 

3.4. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia niezawierające wszystkich wymaganych danych, oświadczeń i elementów opisanych w pkt. 3.2 regulaminu, a także zawierające dane nieprawdziwe, wysłane w innym terminie niż wskazany w pkt. 3.1 regulaminu, niezwiązane z założeniami regulaminu i tematem promocji.

 

3.5. Jeden uczestnik może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia tylko jednego dowolnie wybranego produktu promocyjnego i uzyskać - z zastrzeżeniem pkt. 3.6 regulaminu – prawo do wyłącznie jednego zwrotu pieniędzy na zasadach określonych w regulaminie, bez względu na liczbę zakupionych produktów promocyjnych.

 

3.6. Jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin „gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres korespondencyjny uczestników promocji lub ten sam numer rachunku bankowego) mogą w ramach całej promocji otrzymać wyłącznie jeden zwrot pieniędzy. W przypadku przesłania więcej niż jednego zgłoszenia od jednej osoby lub osób z jednego gospodarstwa domowego, rozpatrywane będzie tylko pierwsze dostarczone do organizatora zgłoszenie (liczy się data wypełnienia formularza zgłoszeniowego). Dotyczy to również sytuacji, w której jeden uczestnik, będzie zgłaszać się podając różne dane
i zakwalifikuje się do więcej niż jednego zwrotu pieniędzy. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników, dany uczestnik otrzyma tylko jeden zwrot.

 

3.7. Jeden dowód zakupu produktu promocyjnego uprawnia do dokonania wyłącznie jednego zgłoszenia do promocji.

 

3.8. Na jeden numer rachunku bankowego wskazany w zgłoszeniu można dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia w promocji.

 

3.9. Zabrania się stosowania oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń. Jeden uczestnik może dokonywać zgłoszeń wyłącznie
z jednego adresu IP. Z jednego adresu IP nie można dokonywać więcej niż 10 zgłoszeń dziennie. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do strony internetowej promocji dla jednego numeru IP, jeżeli z danego adresu IP dokonywanych jest więcej niż 10 zgłoszeń dziennie.

3.10. Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w promocji określone
w regulaminie, w szczególności prześlą w terminie prawidłowe zgłoszenie (przed wyczerpaniem się puli zwrotów), otrzymają zwrot pieniędzy, o którym mowa w pkt. 4.1 regulaminu.

 

3.11. Zgłoszenia osób niespełniających kryteriów uczestnictwa w promocji nie będą brane pod uwagę. Organizator będzie dokonywać weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez uczestników pod kątem ich prawdziwości, poprawności i kompletności. Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z uczestnikiem (za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail uczestnika podany w formularzu,
o którym mowa w pkt. 3.2 regulaminu) i weryfikacji lub żądania uzupełnienia danych
i oświadczeń zawartych w zgłoszeniu w celu potwierdzenia spełnienia przez uczestnika warunków promocji. Organizatorowi przysługuje w szczególności prawo żądania złożenia przez uczestnika dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych, przekazania oryginału dowodu zakupu produktu promocyjnego i
oryginału zaświadczenia z banku uczestnika lub innego dokumentu / dowodu potwierdzającego, że podany rachunek bankowy należy do uczestnika, z zakryciem / zamazaniem / wycięciem niepotrzebnych danych uczestnika takich jak nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego (na adres: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź), jak również potwierdzenia faktu dokonania zakupu produktu promocyjnego w danym sklepie promocyjnym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik promocji narusza zasady określone w regulaminie (tj. np. dokonuje fikcyjnych zakupów produktów promocyjnych lub dokonuje zwrotów zakupionych produktów biorących udział
w promocji) lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań, w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. żądania od organizatora, po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do otrzymania zwrotu pieniędzy za zakup produktu promocyjnego z pkt. 4.1 regulaminu. W razie stosowania przez uczestnika narzędzi
i ustawień antyspamowych, uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy ww. wiadomość od organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej zawierającej „wiadomości śmieci” / „spam”.

W przypadku stwierdzenia nieuczciwej ingerencji w systemy organizatora bądź nieuczciwego lub niezgodnego z regulaminem wpływu na wynik promocji lub przyznania prawa do zwrotu pieniędzy w promocji, organizator może zgłosić ww. praktykę do odpowiednich organów ścigania.

3.12. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości potwierdza się, że przyznanie zwrotu pieniędzy, o którym mowa w pkt. 4.1 regulaminu, nie oznacza przyznania przez organizatora, że produkt promocyjny posiada jakiekolwiek wady fizyczne, jest niezgodny z umową ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 287) lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z produktem promocyjnym.

 

3.13. Dowód zakupu, tj. oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT (wystawionej na uczestnika), potwierdza dokonanie zakupu promocyjnego, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

 • - dowód zakupu jest oryginalny, tzn. został wystawiony przez sklep, tj. podmiot faktycznie prowadzący sprzedaż produktów promocyjnych w punkcie handlowym lub prowadzi taką sprzedaż na odległość, którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu i nie zawiera oznak jego sfałszowania,
 • - dowód zakupu nie jest uszkodzony, w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nich treści lub ich autentyczności, w szczególności dowód zakupu nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub więcej różnych dowodów zakupu,
 • - dowód zakupu jest czytelny,
 • - w wykazie zakupionych produktów na dowodzie zakupu jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył produktu promocyjnego, bądź też na dowodzie zakupu widnieje adnotacja przedstawiciela sklepu pozwalająca stwierdzić,
  iż zakup dotyczy produktu promocyjnego (zgodnie z pkt. 3.14 regulaminu).

3.14. W przypadku, gdy z treści dowodu dokonania zakupu promocyjnego nie wynika, że uczestnik dokonał zakupu produktu promocyjnego, na dowodzie dokonania zakupu promocyjnego winna znaleźć się adnotacja dokonana przez przedstawiciela sklepu, potwierdzająca fakt dokonania zakupu produktu promocyjnego. Adnotacja winna być opatrzona również pieczątką sklepu i podpisem osoby dokonującej adnotacji.

3.15. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez uczestnika regulaminu promocji, lub wpływania przez uczestnika na wynik promocji w sposób nieuprawniony (nieprzewidziany w regulaminie lub niezgodny z prawem), organizator ma prawo usunąć zgłoszenie takiej osoby lub wykluczyć danego uczestnika z promocji
i pozbawić go prawa do otrzymania zwrotu pieniędzy za zakup produktu promocyjnego.

3.16. Przedmiotowa promocja nie łączy się z żadnymi innymi promocjami.

 

4. ZWROT PIENIĘDZY ZA ZAKUP PRODUKTU PROMOCYJNEGO

 

4.1. Z zastrzeżeniem pkt. 3.6 regulaminu, za dokonanie jednego zakupu dowolnie wybranego produktu promocyjnego, przy spełnieniu pozostałych warunków opisanych niniejszym regulaminem, uczestnikowi przysługuje wyłącznie jeden zwrot pieniędzy, wskazany w pkt. 1.7 regulaminu. W przypadku gdy jeden dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu więcej niż jednego produktu promocyjnego i o ile uczestnik nie wskaże, za który konkretnie produkt promocyjny życzy sobie otrzymać zwrot, organizator dokona zwrotu za najtańszy z zakupionych produktów promocyjnych w wysokości ceny brutto tego produktu wynikającej z dowodu zakupu, jednak nie wyższej niż maksymalna kwota zwrotu, tj. 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) brutto.

 

4.2. Łączna (maksymalna) liczba zwrotów (pula zwrotów) w niniejszej promocji wynosi 2.496 (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) sztuk, tj. po 78 (słownie: siedemdziesiąt osiem) sztuk zwrotów w każdym etapie dziennym promocji,
z tym zastrzeżeniem, że zwroty nieprzyznane/niewydane w danym etapie dziennym promocji przechodzą do kolejnego etapu dziennego promocji i zwiększają pulę zwrotów w kolejnym etapie dziennym, zgodnie z pkt. 1.3 regulaminu.

 

4.3 Zwrot pieniędzy w wysokości przysługującej uczestnikowi dokonany zostanie poprzez przelew na rachunek bankowy uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt. 3.2 regulaminu. Posiadaczem rachunku bankowego musi być uczestnik promocji. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany nie później niż do dnia 13.05.2022 r., z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia konieczności dodatkowej weryfikacji zgłoszenia, organizator ma prawo do dokonania zwrotu (pod warunkiem spełnienie przez uczestnika wymagań przewidzianych
w regulaminie dla otrzymania zwrotu) w terminie do dnia 27.05.2022 r.

 

4.4. Zwrot pieniędzy nie przysługuje w przypadku odstąpienia przez uczestnika od umowy sprzedaży produktu promocyjnego oraz w przypadku wskazania w zgłoszeniu numeru rachunku bankowego prowadzonego przez bank nieposiadający swojej siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

4.5. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych  zwrotu (nagrody) w niniejszej promocji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

4.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru zwrotu pieniędzy za zakupiony produkt promocyjny z przyczyn leżących wyłącznie po stronie uczestnika. W szczególności organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika błędnych danych bankowych, adresowych lub kontaktowych. Jeżeli z tego powodu kontakt z uczestnikiem lub wykonanie przelewu nie będzie możliwe, organizator w ww. sytuacji nie odpowiada za brak zwrotu na rzecz uczestnika.

 

5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA PROMOCJI

 

5.1. Organem dokonującym weryfikacji zgłoszeń oraz decydującym o przyznaniu zwrotów będzie komisja. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane
z niniejszą promocją.

 

5.2. Komisja składa się z 3 członków powołanych przez organizatora.

 

5.3. Komisja podejmując decyzję o przyznaniu zwrotu pieniędzy, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia oraz spełnienie pozostałych warunków uczestnictwa zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

5.4. Decyzje komisji są ostateczne. Jednakże zapis ten nie wyłącza dochodzenia przez uczestnika roszczeń w postępowaniu reklamacyjnym u organizatora lub postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu właściwym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

6. REKLAMACJE

 

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej promocji, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 10.06.2022 r.

 

6.2. Każda reklamacja powinna zawierać:

 • - imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika (ewentualnie, nieobligatoryjnie numer telefonu do kontaktu),
 • - dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.

 

6.3. Reklamacje rozpatruje organizator.

 

6.4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni od dnia wpływu reklamacji do organizatora, nie później jednak niż do dnia 24.06.2022 r. Uczestnik zostanie
o decyzji powiadomiony przez organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. O zachowaniu terminu do złożenia odpowiedzi na reklamację decyduje data złożenia przesyłki u operatora pocztowego (data stempla pocztowego).

 

6.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

7. DANE OSOBOWE

 

7.1. Współadministratorami danych osobowych uczestników przetwarzanych
w ramach niniejszej promocji (dalej jako „Dane Osobowe”) są:

  a) Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, zlecający organizację promocji, decydujący o środkach i celach przetwarzania;

  b) Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, przyrzekający w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego i jednocześnie organizator promocji.

 

7.2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w zał. nr 3 do regulaminu.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1. Wszelkie informacje o promocji będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/promocja-wyprobuj-za-darmo-i-pokochaj-eko oraz na stronie internetowej promocji: www.wyprobujnaturebox.pl, a także będą udzielane uczestnikom pod numerem telefonu: (42) 636 90 97 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 (koszt połączenia zgodnie z cennikiem operatora danego uczestnika).

 

8.2. Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

8.3. Promocja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.2094 ze zm.).

 

8.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, pod warunkiem, że zmiany te nie pogorszą warunków uczestnictwa w promocji. Ogłoszenie tych zmian nastąpi na stronie internetowej promocji.

 

8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

8.6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji.

 

 

O R G A N I Z A T O R

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu „WYPRÓBUJ ZA DARMO I POKOCHAJ EKO!”

Szczegółowa lista produktów promocyjnych biorących udział w niniejszej promocji.

 

 

Kod EAN produktu promocyjnego

Produkt promocyjny

 

9000101215762

NATBOX SHP 385ML AVOCADO CEE1

 

9000101250961

NATBOX SHP 385ML OLIVE CEE

 

9000101229349

NATBOX SZAMPON POMEGRANAT 385ML

 

9000101299250

NatBox SHP ARGAN  385ml

 

9000101629750

NATBOX SHP 500ML AVOCADO

 

90408779

NATBOX SPR CON 200ML AVOCADO CEE

 

90408816

NATBOX SPR CON 200ML OLIVE CEE

 

9000101216134

NATBOX CON 385ML AVOCADO CEE1

 

9000101251104

NATBOX CON 385ML OLIVE CEE/BNL

 

90408595

NATBOX TRT 200ML AVOCADO CEE

 

9000101620061

NatBox Oil 70ml Argan

 

9000101216035

NATBOX SHP 385ML ALMOND CEE1

 

9000101299311

NATBOX CON ARGAN COSMNAT 385ML

 

9000101216073

NATBOX CON 385ML ALMOND CEE1

 

9000101229387

NATBOX ODZYWKA POMEGRANAT 385ML

 

90408809

NATBOX TRT 200ML OLIVE CEE

 

9000101252842

NATBOX SHP 385ML MACADAM CEE

 

9000101252880

NATBOX CON 385ML MACADAM CEE

 

90408588

NATBOX TRT 200ML POMEGRANAT CEE

 

9000101215663

NATBOX TRT 150ML AVOCADO CEE1

 

9000101215878

NATBOX SHP 385ML APRICOT CEE1

 

9000101215830

NATBOX CON 385ML APRICOT CEE1

 

90408601

NATBOX TRT 200ML APRICOT CEE

 

9000101215915

NATBOX TRT 150ML APRICOT CEE1

 

9000101215991

NATBOX TRT 150ML ALMOND CEE1

 

9000101215809

NATBOX SHP 385ML COCONUT CEE1

 

9000101215724

NATBOX CON 385ML COCONUT CEE1

 

9000101215953

NATBOX TRT 150ML COCONUT CEE1

 

90443046

NATBOX SHP BAR 85G AVC CEE/BNL/AU

 

90443039

NATBOX SHP BAR 85G ALMND CEE/BNL

 

90443060

NATBOX BODY BAR 150G AVOCADO

 

90443053

NATBOX BODY BAR 150G COCONUT

 

90443770

NATBOX BODY BAR 150G OLIVE

 

9000101214604

NATBOX SG 385ML AVOCADO

 

9000101291032

NATBOX SG 385ML OLIVE CEE/CH

 

9000101229424

Nature Box Granat żel pod prysznic

 

9000101299373

NATBOX SG 385ML ARGAN

 

9000101250008

NATBOX SG PASSIONFRUIT 385ML

 

9000101214406

NATBOX SG 385ML COCONUT

 

9000101214239

NATBOX SG 385ML ALMOND

 

9000101214529

NATBOX SG 385ML MACADAMIA

 

9000101214154

NATBOX SG 385ML APRICOT

 

9000101214741

NATBOX SCRUB 200ML AVOCADO

 

9000101214680

NATBOX SCRUB 200ML APRICOT

 

9000101214482

NATBOX BL 385ML AVOCADO

 

9000101229462

Nature Box Granat mleczko do ciała

 

9000101214567

NATBOX BL 385ML MACADAMIA

 

9000101214444

NATBOX BL 385ML ALMOND

 

9000101214369

NATBOX BL 385ML COCONUT

 

42271734

NATBOX BODYBALM 200ML AVOCADO

 

42271765

NATBOX BODYBALM 200ML APRICOT

 

9000101214642

NATBOX BODYOIL 150ML APRICOT

 

90443718

NATBOX SHP BAR 85G ARGAN CEE/BNL

 

90443787

NatBox SHP Bar 85g Olive CEE/PT

 

9000101633405

NatBox CON Bar 80g Argan CEE

 

9000101633481

NatBox CON Bar 80g Avocado CEE

 

9000101634389

NATBOX SHP 500ML ARGAN

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu promocji konsumenckiej „WYPRÓBUJ ZA DARMO I POKOCHAJ EKO!”

 

Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu, NIP sklepu oraz data zakupu.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu promocji konsumenckiej "WYPRÓBUJ ZA DARMO I POKOCHAJ EKO!"

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W promocji konsumenckiej „WYPRÓBUJ ZA DARMO I POKOCHAJ EKO!”

 

1. Administrator danych

 

Współadministratorami danych osobowych Uczestników przetwarzanych
w ramach promocji konsumenckiej „WYPRÓBUJ ZA DARMO I POKOCHAJ EKO!”
(dalej jako „Dane Osobowe”) są:

 1. a.  Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, zlecający organizację promocji, współdecydujący o środkach i celach przetwarzania;
 2. b. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, przyrzekający w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego oraz jako organizator promocji, współdecydujący o środkach i celach przetwarzania.

 

W dalszej części ww. podmioty będą zwane łącznie „Współadministratorami”. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”. Współadministratorzy w drodze wspólnych uzgodnień ustalili, zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających
z RODO. Zasadnicza treści tych uzgodnień jest dostępna poprzez kontakt ze Współadministratorami, w sposób opisany w pkt. 7 Informacji.

 

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych


Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:

 1. a. Organizacji i realizacji promocji w tym przyjmowania zgłoszeń, weryfikacji uprawnień do otrzymania zwrotu (nagrody) zgodnie z regulaminem promocji;
 2. b. Wydania nagród Laureatom promocji,
 3. c. Realizacji obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości,
 4. d. Rozpatrywania reklamacji Uczestników promocji,
 5. e. przeprowadzenia analizy statystycznej dokonanej na podstawie uzyskanych odpowiedzi z ankiety udostępnionej w formularzu rejestracyjnym
 6. f. Obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników (w tym Laureatów), tj.
  w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez współadministratora danych osobowych.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c, lit. f RODO:

 1. a. wywiązanie się z obowiązków prawnych wynikających z przepisów w zakresie prowadzenia rachunkowości, przepisów podatkowych, sprawozdawczości oraz przepisów dot. przyrzeczenia publicznego wynikającego z Kodeksu cywilnego,
 2. b. prawnie usprawiedliwiony interes – realizacja i organizacja promocji w tym
  w szczególności: przyjmowanie zgłoszeń, rozpatrywanie zgłoszeń, przyznawanie nagród (zwrotów) oraz rozpatrywanie reklamacji i związanych z nimi roszczeń Uczestników promocji,
 3. c. przeprowadzenia analizy statystycznej, o której mowa w punkcie e powyżej.
   

3. Odbiorcy Danych Osobowych
 

 1. a. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Współadministratorów, a także usługodawcy w związku z organizacją
  i realizacją promocji
  którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji ww. usług.
  Dane Uczestników mogą być udostępniane: podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników promocji, podmiotom realizującym wykonanie/wydanie zwrotu (nagrody), bankom,  operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym współadministratora danych osobowych prawnie i księgowo. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

 

4. Okres przechowywania Danych Osobowych

 

Dane osobowe Uczestników, którym nie został przyznany zwrot pieniędzy będą przechowywane przez okres trwania promocji (w tym także postępowań reklamacyjnych), a następnie nie dłużej niż przez 1 rok od zakończenia  promocji. Dane osobowe Uczestników promocji, którym został przyznany zwrot pieniędzy będą przechowywane dodatkowo przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa dla celów podatkowych i celów sprawozdawczości (czyli 5 lat od upływu roku, w którym została zakończona promocja, chyba, że prawodawca postanowi inaczej).

W przypadku zgłoszenia roszczenia przez daną osobę, okres przechowywania
i przetwarzania jej danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.

 

5. Zasady gromadzenia Danych Osobowych

 

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w promocji. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika
z udziału w promocji, w tym pozbawienie prawa do zwrotu (nagrody).

Dane osobowe Uczestników promocji nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

 

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Współadministratorów
z następujących praw:

 1. a. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i art. 16 RODO),
 2. b. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
 3. c. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. d. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
  w przypadku, gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów, o których mowa w punkcie 2 (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

 

7. Dane kontaktowe

 

Na mocy uzgodnień Współadministratorów rolę punktu kontaktowego dla osób, których dotyczą Dane Osobowe pełni Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się na adres e-mail: biuro@smolar.pl.

 

Korespondencję papierową należy natomiast wysyłać na adres siedziby Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych,
w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).